dochters «les Proissischen consul-generaals, le Warschau, den heer lïose, door den rabbijn ingezegend. De bruiloft had al leen daarom in eerstgenoemde stad plaats, omdat de dames vroeger van deze geestelijke te Warschau onderwijs hadden ontvangen. Zij zijn respectievelijk met een Londensch en Ham- burgseh handelaar in den echt gelreden en ontvangen ieder een huwelijksgift van 4 niilliocn Poolsche guldens. -- Het Court Journal herigl, dat in de vorige week te Londen iemand in een winkel een ^zakdoek kocht en daarbij door een meisje van uitstekende schoonheid werd bediend. Hij vroeg haar of zij nog ongehuwd was, en toen zij daarop be vestigend antwoordde, bond hij haar terstond zijne hand aan. Reeds den daarop volgenden Woensdag werd hel huwelijk vol trokken en de winkeldochter is nuna een dag bruid te zijn geweest, lady Scotl geworden, met eene jaarlijksche rente van 30,000 pond st. Uit Napels wordt bcrigt, dat er lijdingen uit Sicilië zijn ontvangen; de opstandelingen trokken naar men zegt, tegen Palermo op. De troepen waren hun tegemoet gegaan, en na hnn vertrek was de stad in oproer geraaktzoodra het leger zich tusschen twee vuren bevond. Men was te Napels zeer ongerust, te meer, dat er tijding was ontvangen, dal eene batterij artillerie de grenzen was over getrokken om zich bij de Italianen te voegen wel was de ko ninklijke cavallerie er in geslaagd de stukken geschut le herne men, doch de manschappen hadden hun plan doorgezet. De ellende te Napels was lot het toppunt gestegenmen steelt op de publieke straten op klaar lichten dag en iederen nacht hoort men van een moord. Een Franschman werd door een paar lazzaroni, die zijn bagage droegen, niet een mes be dreigd, indien bij hun geen vijf piasters gaf; daarop zijn alle pakdragers aan het spoorwegstation in hechtenis genomen. BURGERLIJKE ST,ifiD. Van 21) Oclober 3 Novembcrl839. GEHUWD: J H. Gebingen J. M. Kruilhof. L. Bruin en J. IJsinga. A. Michel en G. Kloppers. BEVALLEN: G A. Bakker geb. Kramen D J. Buitendijk geb. van Gelder Z G. Geus geb Ekhart Z. M. Schong geb van Assenbergh Z. A. C. Krijneu geb. Bijt Z. T. Hoogvorst geb. Smit Z Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: N Klein 6 j. J. Spigt 71 j. J A. van Ommen 42 j. J. M. Kram 40 j N Bijl 6 m. EI. Corper 5 m. SCHEEPSTIJDINGEN BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 2 Nov. Holland, Auffworth, Batavia. Aurora (st.), Londen 3 Nov. Lyon (st.), Londen. Graaf van Rechteren (st.), Minister Torbecke (stAlert (st.), allen Hult. 4 Nov. Smyrna Man ning, Londen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 2 Nov Twenthe st.), Huil. 3 Nov. Diana (st.) Londen. Burgemeester Htndekoper (st.), Huil. 4 Nov Amsterdam Packet, Tliiis, Ostensoer. St. Johannes, Nielsen, Larwick. Hero, Lorentsen, Drammen. MARKTBERIGTEN. DORDRECHT, 3 Nov. Oude Tarwe vond heden goede vraag en is 10 c. hooger bedongeu Nieuwe tot vorige prijzen met redelijke handel. Jarige Overmaasche en Zeeuwsche f8,50 a 9,50. Nieuwe dito f7 8,50; zomer f7 a 8 nominaal. Rogge als voren. Jarige Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsehe f6.20 a 6,80 Nieuwe dito f6,60 7,20; 145^- f§ puike jari ge Belgische voor f210 en 116 fg Petersburger voor f165 gedaan. Gerst 20 c. hooger; Zeeuwsche en Flakkeesche winter f5,90 a 6,50, dito zomer f5,20 a 5,80. Spelt 10c. hooger, f2,60 a 3,40. Haver on veranderd, lange f2,20 a 3; dikke f3 a 4. Paarden-Boonen weinig aangevoerd, tot genoteerde prijzen gezocht, f6,50 5 7; Duiven dito f7 50 a 8,50; Witte f8,50 a 9,50; Bruine en Witte dito traag in een doen; f8,50 a 9,50< LONDON3 Nov. Ter Veemarkt waren aangevoerd 1400 Runderen, 4500 Schapen, 220 Kalveren en 150 Varkens. SCHIEDAM, 4 Nov, Moutwijn f 13,50. Jenever f 19 Amsterdamsche proef 20.75. Ilollandsche IJzeren Spoorweg. WINTERDIENST. Vertrek van Amsterdam 8 u. (tot Haarl.) 8 u. 30 m. 11 u. 30 m. 4 u. 30 m 7 u 30 m. Aankomst te Amsterdam (van Haarlem) 9 u. 26 m. 10 u. 30 m. 2 u. 35 m. 6 u. 30 m. 9. u. 30 m. Slecïetlandsehe 651 jn-Spoorweg. GEWIJZIGDE DIENST. Vertrek van Amsterdam 7 u. 20 m. 10 u. 35 m. 12 u. 30 m. (le en 2e kl2 u 30 m. (Zondag niet.) 6 u. 7 u. 45 m. Aankomst te Amsterdam (van Utrecht 's Zondags niet8 u. 9 u. 30 m. 1 u. 2 u. 5 u. 30 m. (Zondags met). 7 u. 45 m. 10 u. Spoorweg, Antwerpen-Rottcrdam Van Botterdam n. Antwerpen en Breda 10 u. 15 m. 's m. 3 u. 's nam.; van Breda n. Antwerpen en Rotterdam 6 u 50 m.; 12 u. 35 m. 5. u 20 m. (tot Antwerpen en Moerdijk); van Antwerpen n. Breda en Rotterdam 7 u. 45 m. 12 u. 20 m. 5 u. 25 m. (tot Breda en Moerdijk). BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 4 Nov. W.S 2J- pc. 65}. 5 pc. 76}. 4 pc. 97}. Spanje. 11 pc. 51} builenl. 5 pc. 43J binnenl. 3pc. 401f-. Rusland. 1816, 3 pc. 1053 pc 101 J. 1829, 5 p. 83}. Oostenrijk, metall. 5 pc. 53} amst. 5 pc. 75. nati onale 1854 5 pc. 57,5f. metall. 2} pc. 28'j-. GEMEITSDS EÜBISÏSITT- De kalocnoogsl in de Ver. Staten wordt op 4 milliocn balen geschat. Aan de soldaten van Midden Italië wordt de tucht en vaderlandsliefde met stokslagen ingeprent. Te Lcibrilz, in Hongarije, zijn van de 431 huizen 339 afgebrand, waarbij 23 menschen bel leven hebben verloren. Keizer Napoleon heeft besloten dat Frankrijk even als Engeland een maritiem station zal hebben in de RoodcZee. Het leger van den her tog van Modena is van 4000 op 1900 man verminderd, ten gevolge van desertie. Te Leeuwaarden hebben twee jongens over de vcrdeeling van snoepgoed zoo hevig getwist, dat de een den ander heeft doodgestoken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3