ADTSjITBITTISIT. HELDERSCHE GASFABRIEK. MUZIEK in TIV O LI, MUZIEK voor den DANS Wordt gevraagd Mevrouw de Carpentier Mevrouw IBeets, STOOMBOOT ZUIDERZEE, aanvang nemende 15 October. OPENBARE VEUROOPING Eene partij MEUBELEN en HUISRAAD SALON DES VARIÉTÉS, Ondertrouwd J. STEENEKE niet C. D. van LOENEN. Nieuwediep 5 November 1859. Algemeene kennisgeving. Heden morgen beviel voorspoedig van een welge schapen ZOONmijne geliefde echtgenoot N. BREET. P. VISSER. Nieuwediep 5 November 1859. Eenige en algemeene kennisgeving eene KNAPPE DIENSTBODE. - Adres bij den uitgever dezer. aan den Kanaalweg, verlangt een KINDERMEISJE van de Protestantsche Godsdienst, niet beneden de 15 jaren oud, om dadelijk in dienst te treden. COKES, verkrijgbaar aan bovengenoemde fabriekzoo lang de voorraad strekt, des Dingsdags en Vrijdags, voormiddags van 9 tot 12 ure, a /O.GO ets. het mud (52 Ned. til circa). Mr. Ch. BOSCH REITZ. Helder5 November 1859. De ondergeteekenden hunne zaak, het HEEREN LOGEMENT alhier, overgedaan hebbende aan den Heer S. II. LAR1VE, betuigen bij deze hun welgeineenden dank voor de belangstelling en het vertrouwen, gedurende eene reeks van 54 jaren, aan deze zaak geschonken. Gezusters IHNEN. De ondergeteekendezich refererende aan bovenstaande annonce beveelt zich in de gunst zijner geachte Plaatsgenoten en in die van het reizend Publiek, belovende alles te zullen aanwenden om zich die bij voorduring waardig te maken. Door eene belangrijke uitbreiding van zijne STAL. IIOUDERIJ, neemt hij de vrijheid zich ook voor die zaak aantebevelen Helder 1 November 1859. S. H. LARIVE. verlangt terstond eene KEUKENMEID. DER Maandag en Woensdag des morgens 5 uur van Texel naar Amsterdam. Dingsdag en Zaturdag des morgens 7 uur van Amsterdam naar Texel. Vracht- en Bestelgoederen kunnen bezorgd worden in het Veerhuis hij C. L. PEDROLI, aan het Hoofd. op Donderdag den lOden November 1859, des voormid dags ten 10 ure. ten huize van P. JONGKEES, in de langestraat aan den Helderten overstaan van den deur waarder II. P. LIOTART, van WAARONDER: Moghonijhouten ChiffonnièreEiken houten Linnen Kasten, Ladetafels, Bureaux en Boekkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels en Schilderijen, Koper, Tin, Blik, Glas- en Aardewerk. VOORTS: Eene groote partij Teekeningen en Vergulde Lijsten, Bedden met derzei ver ToebehoorenWollenen Katoenen Dekens; gemaakte Mans- en Vrouwen Kleederen. Eene partij Zeelaarzen en Gom-schoenen, Stookfour- nuizen en diverse Kagchels, Winkelgereedschappen, enz. De goederen kunnen daags vóór de verkooping worden bezigligd. op Zondag 15 November 1859. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur. op de Bovenzaal van de Zondag 6 November 's avonds 8 uur. Entrée en dans vrij. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz —GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4