v*w«8«* ar, i1elderscii1 en xieewedieper courant. DONDERDAG 10 NOVEMBER. 1TI E TT TT 3 T IJ D 11T 3 B 1T. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en 1.) onderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwcdiep. Abonnementsprijs per kwartaal 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post» directeuren. ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0 60. Voor iederen regel meer (0 15. Zegelregt voor elke plaatsiag f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER ca NIEUWEDIEP 9 November 1859. Zr. Ms. schroefsloomschip de C i t a d e 1 v a n A n t- w er pea, onder bevel van den kapitein-luitenant ter zee G. I'. J. Mossel, is den 2den dezer Ier reede Duins geankerd, en zal te Sbeeruess steenkolen innemen, alsmede de geringe schade herstellen, die het gedurende de laatst plaats gehad hebbende stormen heeft bekomen. Naar men verneemt is de kapt. luit. ter zee P. A. van Reesthans non aclicf, benoemd lot lslcn officier, aan boord van Z M. fregat van Wassen a er, in plaats van wijlen den kapt. luit. ter zee J. A. van Ommen. Z. M. heeft benoemd lot ridder der orde van den Eikenkroon den lieer J. Graalcommies bij de directie der marine alhier. Z. M. beeft benoemd tot burgemeester der gemeente Vlieland L. Zunderdorp. Zr. Ms. schroefsloomschip C o r n e 1 i s D i r k s isblij kens een bij liet Dep. van Marine ontvangen brief van den commandant van gemelde» bodemden luitenant Ier zee der 1sle klasse J. F. Koopmanden 5den dezer ter reede van Duins geankerd. Aan boord van dien bodem was alles wel. Te Sclieveningen zijn een aantal pinken, voor wilker bemanningen men zorg koesterde, gelukkiglijk teruggekeerd. Op een daarvan bad met den stuurman liet volgende merk waardige voorval plaats. Hij werd nl. in den Dingsdag-nacht gewoed hebbenden slorm door eene slorlzee over boord geslagen en een groot eind van de pink verwijderd, een volgende golf slag sloeg hem echler weer tot in de onmiddelijke nabijheid van bel scheepje terugzoo dal men hem door bet toewerpen van een louw heeft kunnen redden. Men schrijdt uil Berlijn dal op de schitterende soiree, door den Nedcrlandscheu gezant (e Berlijn den baron Schim - melpeuniuck van der Oijc, den 4den dezer, ter cere van Z. K. H. den Prins van Oranje, gegeven, de leden van het corps diplomaliquc, ieder afzonderlijk, aan Z. K. H. voorgesteld werden. De prins-regent van Pruissen heeft aan Z. K. II. den Prins de orde van den zwarten Adelaar geschonken. Men schrijft uil Breda: meer en meer ziet men de nood zakelijkheid in van den ijk op de gasmeterszoowel als op alle maten en gewiglen. Voor eenige dagen werd bier ter stede het bewijs geleverd, dat iemand, den gebeden avond vier gas lichten brandende, in den lijd ecner week slechts voor cenigc centen gas bad verbruikt, althans volgens de aanwijzing op zijn gasmeter, terwijl een ander veel meer gas moest betalen, dan hij volgens zijne berekening kon verbruikt hebben. Onlangs werd melling gemaakt, dal den 17deu October jl. in het boscli van Heythuyze»in bet Limburgschceen iojarig meisje bet slagtoffer is geweest van verregaande mis handelingen, en wei, naar hare opgaven, van de zijde eens persoms, met een jaglgewecr gewapend. Op deze en andere aanwijzing was werkelijk een persoon, die den bedoelden dag in de omstreken jagende was gezien, gevankelijk naar Boer- monde overgebragl. Thans meldt de Courier de la Meuse dat weinige dagen daarna zekere J 31. zich in den estaminct van II. K. Ie Nedcrwecrt bevond en zich liet ontvallen: »dal hel toch ongelukkig was, dal een onschuldige gevangen zat en dal hij den dader wel in een uur zou weten te leveren". De estamincthoudci* gaf van die omstandigheid aan de overheid kennis, die terstond werk van die nieuwe aanwijzing maakte, en een onderzoek in liet werk steldemet dat gevolg, dat de ware dader geval en door het meisje herkend werd, zoowel naar zijn uiterlijk als naar zijn tongval. Hij is terstond naar de gevangenis te Bo 'nnonde overgebragtalwaar hij den on schuldige» J, S. heeft vervangen, die reeds te zijnenl is we dergekeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1