Naar men meldt, heeft Oostenrijk zijne toestemming tol het bijeenroepen van een eongres afhankelijk gemaakt van de voorwaarde, om Sardinië daarop niet door graaf Cavour te doen vertegenwoordigen. In het onderhond, dat koning Viclor Emmanuel met Gari baldi heelt gehad, en waarin hij hem moet hebben verklaard, dat hij de souvcreinitcit over Midden Italië, niet zonder toe stemming van Europa kon aannemenheeft hij dien generaal en krijgsman tevens nog dringend verzocht, zich voortaan van het uitvaardigen van proelamalien te onthoudenvermit deze der ltaliaansche zaak dikwijls meer nadeel dan voordcel aan brengen. Garibaldi heeft te gcreerder beloofd, aan dit verlan gen te zullen voldoen, naardien zijne proelamalien aan de Na- politanen alom een zeer ongunsligen indruk hebben gemaakt. Uit Parina wordt gemeld dat de algemeeue vergadering, gezien hebbende de boodschap van den dictatorheeft beslo ten het regentschap op te dragen aan prins Eugène de Garig- nan. De dictator is belast om diens toeslemming daartoe te verkrijgen. De regent zal alle magt uitoefenenen de verga dering gerekend worden ontbonden te zijn, zoodra de prins het regentschap zal hebben aanvaard. Uit Ferara wordt gemelddat de nieuwe intendant der provincie Ferrara, de heer Luigi Tenari, aan de bevolking de volgende proclamatie heeft gerigtDe reglvaardigheid der mo gendheden, de welwillendheid van keizer Napoleon, de bescher ming van onzen groolmoedigen en dapperen koning, zijn waar borgen voor de zege van onze zaak. Laat ons echter geen lijd verloren doen gaan; wij zouden daarvoor verantwoording aan ons nageslacht en aan Italië moeten doen. De wenschen der vergadering van de Romagna waren plegtig en gemeend; het waren de uitdrukkingen van den wil des volks, en zij hebben ons slechts een enkelen weg voorgeschreven, dien van ons welzijn en van ons geluk. Herrinnert u, hoe waar en ge streng het gezegde is: Vrijheid behoort alleen aan die volken, die haar welen te verdienen 1" De koning van Abyssinie heeft, naar men verzekert, aan Frankrijk eene uitmuntende haven aan de Roode zee afgestaan Sedert de bezwaren tegen het Sucz kanaal zijn opgekomen, is Frankrijk van plan voor de toekomst krachtige maatregelen te nemen. De Fransclie consul te Alexandrie, de heer Sebalicr zal worden teruggeroepen. Men leest in de Manchester GuardianTe Wool wich heerschl thans eene ongewone beweging en bedrijvigheid. Amuuilie en oorlogsmalcrieel worden in gereedheid gebragl en naar verschillende punten vervoerd, met eene energie, die sedert den oorlog in de Klim zonder voorbeeld is, en men heeft reden te veronderstellen, dal deze bedrijvigheid nog wel eeuigen lijd zal voortduren. Het schijnt, dal Dover de bijzon dere aandacht van het ministerie van oorlog tot zich trekt. Men heeft besloten, de forlificatie-linien in zijne nabijheid uit te breiden en daarenboven eeuige der batterijen te herbou wen, die onder den indruk van den droom eens eeuwigen vredes waren verdwenen. De recrulering voor de marine heeft zeer voldoende uitkomsten opgeleverd en men zegt, dat, ten gevolge der geschillen lusschen de arbeiders en de patronen te Londen, een vrij aanzienlijk getal jonge lieden bij de mari ne heeft dienst genomen. Den 12den dezer zal onze vloot eene aanzienlijke aanwinst erlangen door het te water laten van hel prachtige linieschip Victoria, met 121 kanonnen". Uit Conslanliiiopel wordt o. a. het volgende gemeld Er waren eenige Servische vluglelingcn aangekomen, om bij de Porte klaglen tegen vorst Milosch in te dienen. Toen zij zich nu in het huis bevonden, dat zij gezamenlijk bewoonden, kwamen er twee Serviërs, een leek en een priester, aan, die zeiden door vorst Milosch te zijn gezonden, om de vluglelin gcn te vermoorden. Werkelijk schoot de eene een revolver af, zonder echter iemand te raken, waarop hij een dolk trok en een der vlugtelingen in het hart slak, die op de plaats dood bleef. Hierop vielen de overigen op den moordenaar en diens medgezel aan, en leverden hun aan de Turksche over heid over, welke een streng onderzoek naar deze zaak zal in stellen. Voorts wordt berigt, dat de Turksche vloot met vier in Engeland vervaardigde stoomkorveltenvoor de zwarte zee bestemd is vermeerderd. Bij den brand in de zaal van den senaat te Parijs zijn al de kleedingstukken, behoorende tot de kleine tenue der se- nateurs, verbrand, waardoor ieder hunner een verlies van fr. 500 heeft geleden. Er is medegedeeld, dat er tusschen Engeland en Frank rijk, aangaande de doorgraving van de landengte van Suez, onderhandelingen waren geopend, dal het Engelsche kabinet die onderneming meer toegedaan was dan vroeger, en dat lord John Russell eene nota aan de Fransclie regering daarover zou heb ben gezonden. Dat alles wordt thans weder ontkend; men heeft wel eenige hoop, dat Engeland deze onderneming gun stiger zal toegedaan wordendoch niets duidt dit tol nu toe bepaald aan; het Brilsche kabinet is zeer verdeeld aangaande deze zaak. Dezer dagen stapte eene dame aan het slation van Eng- hien uil een rijtuig van den spoorwegtrcinmet een klein meisje van twee jaren oud. Het kind had een oogenblik de hand harer moeder verlatenwas te zeer den weg genaderd en werd door een waggon verpletterd Bij het zien van het lijkje van haar kind, viel de moeder, als door den donder ge troffen, ncêr en bet was onmogelijk haar lot het leven terug te roepen. Volgens den satyrieken Punch bestaal het verschil tus schen de Fransclie en Engelsche staatkunde daarindat Frankrijk wegens een idee oorlog heeft gevoerd; terwijl Enge land in hel geheel geen idéc heeft oorlog te voeren. Woensdag II. werd een matroos, Ie Londen zekere Tbs. Winter, door de policie gearresteerdomdat hijin staat van dron-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2