Kantongeregt te Helder. uitgezeild OEME1T3DE BSHIÖTS1T. ADTSET21TTIE1T. kenschap met een collega twistende, dezen den neus had afgebeten. De bcrigten van Italië zijn in het geheel niet geruststel lend; de nationale regeringen zijn hij een geroepen om de be noeming van een militair dictator voor te stellendie het op perbevel zou hebben over de geheele krijgsmagt van Middcn- Italië. Indien men dit in verband brengt mei het bevestigde verzet van generaal Garibaldi tegen de raadgevingen van koning Viclor Einmauuel, dan zal tneu kunnen begrijpen, dat er ernstige verwikkelingen zijn te vreezen. Veroordeclingen. H. T. Det doen rondbrengen van brood in eene kar, waarop zijn naam niet met duidelijke letters op eene zigtbare plaats was uitgedrukt, eene boete van ƒ3,00 of bij niet voldoening een dag gevangenis en de kosten. J. D. en J. B. Het oplossen van zinkende specie uit eene schuit, liggen de in het Heldersche Kanaal, zonder een zeil of presenning tusscben de schuit en de wal te hebben vast gemaakt om het vallen der specie in het Kanaal te beletten ieder 1boete of bij niet voldoening ieder een dag ge vangenis en solidair in de kosten. C. S. en D. S. Diefstal van te veld staand gras. Ieder zes dagen ge vangenisstraf en solidair in de kosten. J. B. Bz. Het laten loepen van een paard op de boorden der Koopvaar ders Binnenhaven. Eene boete van 10 en in de kosten. M. v. D. H. Het bleeken van waschgoed aan den openbaren weg, eene boeten van 1. af bij niet voldoening een dag gevangenis en de kosten. L. J. v. D. Het werpen van vuilnis in het Heldersche Kanaaleene boete van ƒ1. of bij niet voldoening een dag gevangenis en de kosten. R. B. en A. B. Te zwemmen op eene verboden pleats. Ieder ƒ1. boete of bij niet voldoening drie dagen gevangenis en de kosten, N. H. E. Te hangen aan een voortrijdend rijtuig Eene geldboete van 1. of bij niet voldoening drie dagen gevangenis en de kosten. J. M. H T. en W. H. Het laten weiden van een koppel van nagenoeg #00 schapen op de stortgronden van het Noord Holl. Kanaal. Ieder 7 dagen gevangenisstraf en solidair in de kosten. F. B. de J. als bordeelhoudster, eene dienstbode in hare woning toe te laten, welke bij de policie niet als publieke vrouw bekend stond Eene boete van ƒ10 of bij niet voldoening drie dagen gevangenis en de kosten. Vrijwillig betaalde boelen. J. E. en J. C. B. ieder 1. ter zake van het laten loopen van vee aan den openbaren weg K. T. f 1. wegens het werpen van vuilnis op den openbaren weg. G. P. en A. B. ieder ƒ1 wegens het laten loopen van kippen op den openbaren weg. J. N. l. wegens het werpen van onreinheid over den openbaren weg. A. Z. J S. E. K. en C G. ieder ƒ1. Ter zake van het vastbinden hunner paarden aan boomen, lantaarnpalen, enz. zonder als geleider er bij tegenwoordig te blijveu. A. B. 1 het uitkloppen van vloerkleeden op de openbare straat na 10 ure voormiddag. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 8 Nov. VV.S pc. G5J|. 5 |ic. 7(jjs. 4 pc. 97J. Spanje. 11 pc. 51 jjt builcul. 5 pc. 45J binuent. 5pc. 41JF Rusland. 1816, 3 pc. 105§. 5 pc 101J. 1829, 3 p. 83|. Oostenrijk, melall. 3 pc. 55| amst. 5 pc. 72|. nati onale 1834 3 pc. 37f. melall. 2{ pc. 28J. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP6 Nov. Niets. 7 Nov. Diana (st), Londen. RaD- ger (st), dito. Twenlhe (st.), Huil, NIEUWEDIEP, 6 Smyrna (stAurora (st.), beiden Londen. Gras van Rechtercn (st.1, Huil. 7 Nov. Niets. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM, 7 Nov. Tarwe. De aanvoer van Vlaamsche, Zeeuwsehe en Overmaasche was wat ruimer dan de vorige week zoodat bij matige consumtie-vraag de prijzen zich naauwelijks konden staande houden Jarige puike blanke f9,20 4 9,50; middelbare en geringe f 8 4 9. Nieuwe, de puikste partijtjes f 8,50 a 8,80; middelbare f7,75 a 8,25; geringe 16 4 7,50. Poolsche en roode als voren weinig omgang; 158^ 8f witbonte Poolsche f3,10; 162, 163, 164-Ij fg jarige Bovenl. Ris f290, 295, 300 160 j; nieuwe dito f285. Per 2400 Ned. roode Nassau Dietze f285. Rogge. Inlandsche zonder prijsveranderingZeeuwsehe en Vlaamsche f 6,90 a 7,20 Overmaasche f6,80a 7; mindere en Noord-Brabandsche f6,30 4 6,70, Buitenlandsche in eendoen en met goeden consumtie-handel156-J jarige Straalsunder f 220; 150-jj f§ jarige Pruiss Pommer ft,95; 147, 149 J (g jarige Pruissische f 190, 198; 156-j (8 nieuwe Pruissische f220 150. 152 f§ jarige Belgische, f208, 215; 152^ fg nieuwe Deensche f 200; 150 i (g Fransche f 200 147^ f§ oude Amerik. f185; 147 fg Koersche f196. SCHIEDAM, 7 Nov, Moutwijn f 13,75. Jenever f 19,25; Amst. proef 20.50; Spoeling f 1,20. De Great Easteru is Ie Soulltamploii aangekomen. Te Nijmegen is een leidekker van hel dak van een buis gevallen en subiet overleden. Hij laat eene vrouw met vier kinderen achter. De Indische regering heeft hel plan gevormd om de kleeding voor onze koloniale troepen in de koloniën zelve te doen vervaardigen. Eenige werklieden te Londen hebben een zeer groot slandbeeld van Jupiter ontdekt. Het is 7 voet hoog en men geloofl, dat het voor eeuwen in Italië vervaar digd is. Berigieu uil verschillende plaatsen aan de kusten van Groot-Brittannic en Ierland komen daar op neder, dat door de jongste stormen verscheidene schepen vergaan en veie menschenlevens te betreuren zijn. Bij den afloop van eene verknoping te Parijs kon de deurwaarder zijn overjas en de uit roeper zijne parapluie niet vinden. Hel bleek bij onderzoek, dat zij, in de hitte van de veiling, beide voorwerpen voor fr. hadden verkocht. De keizerin-weduwe en de koningin der Nederlanden bevinden zich Ie Nizza, waar ook de koningin- weduwe van Denemarken wordt verwacht. Keizer Napoleon heeft den lieer Billault tol minister van binnenlaudsehe zaken benoemd. kunnen legen behoorlijke korting ingewisseld worden bij J. P LIJ DSM AN aan 't Hoofd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3