STOOMBOOTDIENST Mevrouw TAYLOH—BKI IJN, UIT DE HAND TE KOOP. HELDERSCHE GASFABRIEK. Geen Rhumatiek meer!! ABSHAUBBINS'S WATTEN tusschen Texel en het Nieuwediep zal uit hoofde van eenige REPARATIEN op Maandag den 14 November, lot latere aankondiging worden geslaakt, De DIENST zal evenwel door Schuiten worden waar genomen Ook zal er wekelijks geregeld eene schuit op tlarlingen blijven varen. De Directie. verlangt terstond eene KEUKENMEID. Het Nederlandsche extra ordinair welbezeild kopervast barkschip genaamd Johanna Wilhel- minu, groot volgens meetbrief 152 lasten of 249 ton, zoo als hetzelve met Zeil en treil is liggende in de koop vaardersbinnenhaven van het Nieuwediep. Te bevragen bij de Heeren reeders SAN'DBERG en van der SLIK le Dordrecht of de Cargadoors ROEKHOUT VINKE, AMONS en WALLIN alhier. COKES, verkrijgbaar aan bovengenoemde fabriek, zoo lang de voorraad strekt, des Dingsdags en Vrijdags, voormiddags van 9 tot 12 ure, a /0.60 ets. het mud (52 Ned. ft' circa). Mr. Ch. BOSCH RE1TZ. Helder5 November 1859. 1 Er wordt gevraagd eene knappe burger DIENST. MEID goed kunnende werken en wasscheu bij C. van der MEIJ. Hoofdgracht. Sedert eeuwen woedde deze heillooze plaag in 'smenschen leden voort, met eene steeds gestadige vooruitgang, zonder dat één middel is kunnen gevonden worden dat een grens aan haren voortgang zetteveel minder haar bestaan bedreigde. Men gebruikt de dure baden, men kleedt zich in baai en jichtvriesmen slikt revalenta en Holloway's pillen, men smeert zich in met diverse zalven, men wendde de electriciteit aan, doch niets stuitte den voortgang van het rhumatisme. Thans is in do een goedkoop en zeer zeker middel tot verdelging van het rhumatiek gevonden; een ieder beproeve het met ligte en ernstige pijnen van dien aard, en men zal bij de laatste spoedig soulaas en verdere genezing onder vinden terwijl ze de ligtere pijnen onmiddelijk doen verdwijnen. De kosten zijn onbeduidend, slechts 25 Cs per blad, met een ge bruiksaanwijzing voorzien, en onderteekend door mij, Bereider en Hoofd- Dépothouder, Al. RREETVEEV .1 te IS 1' Il't. Eu verder Te Nieuwediepuitsluitend bij H. D. SCHLüTER. Am sterdam, H. J. Reuken. Eijlerland (Texel), Wed. R Jongeling. Schagcn, S. Keet. Edain, G. A. Köliue Zuidscharwoude, G. W. BöUger. Barsingerhorn, J. B. Upinan in de Rijp, B. D. van NVeedc. Beverwijk, B. H.Zurlohe. Uilgeest, J. E Zurluhe. Alkmaar, D. Boots. Medemblik, Wed. Engel. Piirmcieud, W. en B. Wiebols, Enkhuizen, Wed. B MeijknechlAssen- delft, H. Delers. Krommenie, Geb. Meijding. VenhuizenGeb. Frese. WesUvoud A. Appelman. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den beer C. van der S/err. Barometer Tlierinoiiieter- Dainpkrings- stand sland Celsius-graden. locstand Plaatsgehad in inilliin. ïn hebbende Windriglingen. Oclobei Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. 3 5,3 3 i" 1 _L o co O) 3 2' H W 1 H 5 Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 5 B 1 a JS 2 "O is c b a> <v O CO 3 H -1 2 Cd (Regtwijzend.) 28 756 75 758.22 8.5 4 5 7.5 5 9 0.95 7 5 8,i" ZlW. z.zzw.zw 29 744 41 714 56 10 5 7.4 10.1 8 6 77 7.5 51 ztw zw wlz vv. 30 747 66 719.19 9 5 5 9 6.9 6.0 74 6 5 58 wzw. zto.ozo.o 31 N. 1 745 28 744.58 8 6 4.4 11.2 4 9 87 6.7 58 NO.Z.ZülZZWlW 750.62 750.72 12 2 11.0 11.6 8.7 81 9.2 22 ZW. WZW. WlN 2 754 56 75 M 5 10 8 9.3 10 5 8.6 80 F* P* i -f 56 WNW zwtw zwlz 5 751 91' 754 97 11.4 9 3 10 5 5.4 Si 8.2 i 65 wzw z.zo 3 3 T- c <D T j=. 5 -5 -s ■j c. a i .00 iU.22 5 50 15.77 11 17 9 48 5 75 16.5 18 5 11.0 40 b 72.5 27 0 17 5 0 0 1 5 5 6 5.6 5.5 9.7 0 8 3- G s tr. I 2 1 2 0 5 0.6 1 7 0.9 1.5 Magnetische Declinatie of i is wijzing yan het kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 18°55'40» 18 54 50 18 52 45 18 50 20 18 49 50 18 19 40 18 52 10 NlltU V> fcUJED HIJ C. bAKKLK bz UliDKbivT bij a. GlLJuLa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4