OELDERSOISE en MWEDIliPER COURANT. het 13 NOVEMBER. IJ S E U W s T IJ D S 1T 3 E IT. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. A DVERTEXT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor icderen regel meer ƒ015. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 12 November 1839. Naar wij vernemen, zal Ds. Sonstral in de kerk der Lulherschc Gemeente historische voordraglcn houdenhoofd zakelijk uit den tijd der hervorming, en daarmede beginnen op Donderdag 17 dezer, des avonds half zeven ure. De eerste voordragt zal bevallen »De Aflaat en Joltannes Tetzel. Op het kerkbriefje zal telkens het onderwerp van de voordragt wor den opgegeven. Op het viertal predikanten, opgemaakt door den kerken raad der Herstelde Evang.- Lutii. gemeente te Zwolle, komt o. a ook voor de WclEerw. heer J. II. Sonstral. predikant alhier. Gisteren morgen is van hier vertrokken, met bestemming naar Oost ludieZ. M. korvet Juuo, gesleept door hel stoomschip Cycloop, dat dit vaartuig tot huiten het Kanaal zal brengen. De arnhemsche Ct. meldt het volgende. Naar wij ver nemen, zal aan den mond van de haven van bel Nieuwediep eene batterij worden aangelegd, ook zou hel plan beslaan om eene batterij op de Horst te Texel aan te leggen. Voor bet eerste werk zijn drie plannen, waaruit de minister te kiezen heeft. Naar men denkt zullen deze twee belangrijke werken die de haven en de recde van Texel moeten beschermen, in den loop van liet volgend jaar lot stand worden gebragt. Z. M. Heeft den luit. ter zee van de 2de kl.II. M. baron van Tuijll van Serooskerkenop zijn daartoe gedaan verzoek, met den loden dezer eervol uit 's rijks zeedienst ontslagen. Als een bewijs van de belangrijkheid van den texclschcn veestapel deelt men van daar mede, dat er gedurende het eer ste halfjaar zijn uitgevoerd: 15,801 lammeren, \A kalveren, 275 koeijen, 52 ossen, 5 slieren. Een berigt uit Stultgarl meldt, dal Prins Alcxander der Nederlanden aldaar ernstig ongesteld was gewordenzoodat II. M. de koningin per telegraaph uit Toulon derwaarts is geroepen. liitnsschen is er eenigc beterschap in den toestand des Prin sen gekomen. Naar men verneemt, zal het ledergoed, hel gordelslcl- sel, thans hij de infanierie-corpsen in gebruik, ecnigzins ge wijzigd worden; de palroontasch zal met een riem over den schouder worden gedragen, alsmede een nieuw model van ran sel worden ingevoerd. Niet gemelde voorwerpen zal voorloo- pig eene proef worden genomen bij het 1ste regiment infante rie te Nijmegen in garnizoeu, als ook bij hel 5de regiment van bet wapen te Maastricht gevestigd. Een brief uit Magenta berigt, dat de reizigers, die den 2den dezer de vlakte, waar de slag van den Iden Junij wenl geleverd, passeerden, zeer getroffen waren, toen zij bet slag veld met ontzaggelijk vele lichtjes verlicht zagen. Het was eene godsdienstige cerbewijzing der bevolking, op den aller zielendag, aan de dapperen die daar begraven lagen. Op ie der kruis was eene kaars geplaatst. De Diritlo meldt, dat hel antwoord van koning Viclor Emmanuel op den laalslcn brief van keizer Napoleon is ge weest«Indien de keizer van Frankrijk gehouden is door de praeliminairen van Villafranca, dan is de koning van Sardinië gebonden door de weiischcn der bevolking van Ilalie". Op bel lord Mayor's banket beeft de engelsciie minister van biiiiiculandsclie zaken, sii G. Cornewal Lcwis, eene rede voering uilgesproken, waarin spreker o. a. zeidc, dat het mi nisterie thans met keizer Napoleon onderhandelde, wegens de legen China te nemen maatregelen. Wijders de ilaliaan- sche aangelegenheid besprekende, zeide de minister, ofschoon Engeland in den joiigstcn oorlog niet iiecft ge"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1