niëerd, de tijd evenwel kon komen, dat de mogendheden, die het weener tractaat hebben onderleekend, lol een congres zullen worden geroepen, om de zaken van Italië te regelen. Tot nog toe echter had Engeland geene formele uitnoodiging daartoe ontvangen. Mogt eene zoodanige uitnoodiging ge schieden, dan zou het ministerie over de aangelegenheden beraadslagen, doch in elk geval vasthouden aan het heilig be ginsel, dat er geen geweld mag worden gebezigd, om de be volkingen van Italië eene keuze voor te schrijven of haar daar in te beperken. Ten slolte zeide spreker, dat, met het oog op den nog ongeregelden toestand van Europa, het voor En geland noodzakelijk was, verdedigingsmaatregelen te treffen, ofschoon geene natie vijandige bedoelingen legen Groot-Brittan- jc koestert, terwijl de brilsehe regering van alle kanten vrede lievende verzekeringen heeft ontvangen. De Missouri-rivier is thans bevaarbaar over eene lengte van ongeveer 5000 eng. mijlen van hare verbinding met den reuzenslroomde Mississippi. De Missouri is de grootste ri vier, welke in den Mississippi uitloopt. Twee stoomboolcn van St. Louis zijn onlangs de Missouri van hare monding tol fort Benton opgestevend. Nog nimmer was uien zooverre ge komen, daar dit fort 700 mijlen afligt van de plaats, welke ooit door eene stoomboot was bereikt. De proclamtie van den dictator van Modena en Parma, belast met het bewind dcrRomagna, was van den volgenden verkorten inhoud: »De dictator neemt met vertrouwen de vol - raagt aanwelke hein door de vertegenwoordigers des volks is opgedragen, en zal met kracht medewerken om de moeijelijk- heden en de gevaren te overwinnen. Europa weet, dat gij ka tholiek zijlen behoorende lot de kerk even als alle katholieke volken, maar gij behoort ook lot de natie, welke gij moet be minnen, verdedigen en doen bloeijen. Gij wilt niets meer dan hetgeen alle beschaafde volken hebben gewild en verkregen namelijk vrijheid van gedachtenvrijheid van geweten en bur gerlijke vrijheid, in een woord de toepassing der beginselen, welke de grondslagen zijn van het publiek regl der natie, die, onder aanvoering van haren roemrijken bevelhebber, haar bloed voor de onafhankelijkheid veil heeft ouder de vanen van koning Viclor Eimnanueiten einde vrije burgers te kunnen worden. Euiopa weet, dat hel Italië lot rust kan brengen door liet aan de Italianen te hergeven het weet, dat wij gereed zijn goede waarborgen voor den vrede te geven, maar hel weet ook, dat de bevolking der Romagna, indien hare grootmoedigheid en wijsheid vruchteloos warengevoelt dat de oogenblik is ge komen, om alleen het regt en de eer te raadplegen. De Droit deelt eene zaak mede, welke te Chinon in Frankrijk is voorgevallen en waarbij eene damewelke tot de eerste fainilien van Touraiue behoort, en hare lGjarige doch ter zijn betrokken. Mw. L. was in '1851 van haar man gescheiden en leefde tedert dien lijd met hare dochter te Chinonwier opvoeding zij zelve op zich had genomen. Twee dienstboden, eene keu kenmeid en een koetsier, maakten hare geheele huishouding uiten hoewel zij werd gehouden ongeveer 4 a 500,000 frs. te bezitten, leefde zij zeer ingetogen. In 1858 vescheen mej. L. in de groote wereld; zij was toen 15 jaren oud en was zeer vrolijk, zelfs zoo, dat men aanmerking maakte, dat zij wel wat al te voorkomend en luidruchtig voor een jong meis je was. Tegen het einde van 1858 liep er eensklaps een ge rucht, dat mejufvrouw L. verboden omgang met den koetsier harer moeder had, en dat zij in gezegende omstandigheden verkeerde; liet schijnt zelfs, dal de koetsier zich somwijlen hierop beroemde. In Januarij 185!) werd hij eensklaps uit zijne dienst gezonden, omdat hij, zoo als Mcw. L. voorgaf, de hand harer dochter had durven vragen. Van dien tijd vermeerderden de lasterlijke geruchten en in Augustus dezes jaars ontving de politie verschillende anonie me brieven, waarin werd gezegd, dat Mej. L. bevallen en het kind verdwenen was. De dames L. werden ondervraagd en beiden ontkenden en wilden zelfs eene aanklagl wegens laster indienen legen de briefschrijvers en den gewezen koetsier. Toen men deed opmerken, dat het dan noodzakelijk zou zijn, dat Mej. L. aan een chirurgicaal onderzoek werd onderworpen, werd daarin toegestemd. Toen de geneesheer echter verscheen, zeide mevr. L. dal een onderzoek onnoodig was, daar hare dochter werkelijk in den nacht van 29 op 50 Julij was beval len, doch van een dood kind; dat de koetsier hare dochter geweld had aangedaan, doch dat zij daarvan geene aangifte had gedaan, om de eer harer dochter te behouden, en dat zij het lijkje van het kind had verbrand. Later bekende echter mej. L dat haar omgang met den koetsier geheel vrijwillig was, en dat het kind had geleefd, door hare moeder gedood en daarna verbrand was. De moeder blijft bij bare eerslever- klaring volharden en zegt, dat hare dochter óf krankzinnig is, óf aan inblazingen gehoor geeft. Een berigt uit Bologua, van den 8sten meldt, dat do vergadering der Romagna met groote meerderheid het volgende voorstel heeft aangenomenHet ontslag van den gouverneur- generaal wordt aangenomen, ouder dankbetuiging voor de be wezen diensten. De dictator van Parma en Modena wordt ge- magtigdom het bewind over de Romanga Ie voeren, tot dat prins Carignan het regentschap op zich zal hebben genomen. De sardinische grondwet wordt van heden af aangenomen; de regel ing zal het tijdstip bepalenwaarop die van kracht zal zijn. De ontbinding der nationale vergadering zal door den re gent geschiedende vergadering wordt verdaagd. De vicc-koning van Egypte heeft weder in levensgevaar verkeerd; de spoortrein, waarop hij zich bevond, heeft legen een anderen gestoolenzoodat dc schok vrij zwaar was. Uil een gereglelijk onderzoek is gebleken, dat het des vice-konings eigen schuld is, daar hij, zonder zich aan de reglementen te storen, naar willekeur een (rein deed gereed maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2