Vergadering van den liaad Eiken kagchelhout te koop BURGERLIJKS STAND. Van 5 12 November 1839. GEHUWD: W. Burgerhot! en A. Geerkens. L. J van Viersche en A. Riewerts. S. Verberne en B. J Hin. H. WiUemse en P. van Vaalen. D. J. H. L' Istelle en D. Kooijman. BEVALLEN R. Doltker gcb Rieuwers. Z. N. Visser geb. Breet. Z. A. M. D. Sturk geb Schmidt. Z. A, Kok geb. Zaatman. Z. M. Schmidt geb Schoori. D. V. Lastdrager geb. Veen Z. M. ter Beek geb. Witte. D. J. W. Bregman. Z. J. C. H. Mackaij geb. Chappuysi Z. Levenloos aangegeven 1. OVERLEDEN: N. S. Loggers 66 j. R. J. Reinders- 7 j. J. C. van Straten. 3 m, J. J. Feucht. 3 j. A. Timmers 22 m. J. Klees. 6 j. MARKTBERIGTEN. DORDRECHT, 10 Nov. Oude Tarwe met eenigen aanvoer tot vorige prijzen opgeruimd. Nieuwe in de beste soorten 20 c hooger betaald Ja rige Overrnaasche en Zeeuwsche f 8,50 a 9,50; nieuwe dito f7 a 8,70*, zomer-f 7 a 8, Rogge. Jarige Overrnaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche prijshoudend, f6,40 a 6,80. Nieuwe dito 20 o. lager verkocht, f6,50 a 7,10. 145 ]jf§ Jarige Belgische voor f210 gedaan 116 {g Peterburger voor 165 geveild. Gerst 20 c hooger; Zeeuwsche en Flakkeesche wioter- f5,90 a 6,90; dito zomer- 5,50 a 6 Spelt als voren f2,60 a 3,40. Haver in een doen. Lange f2,20 a 3. Dikke f3 a 4. Paardenboonen met geringen aanvoer tot genoteerde prijzen begeerd, f6,50 a 7. Nieuwe Duiven- f7.50 a 8,50. Bruine en witte 10 c hooger f8,60 a 9,60. SCHIEDAM, 11 Nov, Moutwijn f 13,75. Jenever f 19,25Amst. proef 20,50. Ter Londonsche veemarkt waren aangevoerd 1260 Runderen, 6030 Scha pen, en 230 Kalveren en 110 Varkens. SCHEEFST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 9 Nov. Niets 10 Nov. Lion (st), Londen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP9 Nov. Smyrna (stDiana (st.), Ranger (st.), allen Londen, 10 Nov. Emma, Hofkamp, Londen. Havana Packet, de Boer, Havana. Minister Thorbecke (st.Graaf van Ilechteren, (st Twonthe (stallen Huil. Juno, Roszbergen, Suriname. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 'INov. W.S 2J pc. GS,9^. o pc. 73J. 4 pc. 97f. Spanje. 11 pc. 52f„ builcnl. 5 pc. 45,9 binnen!5pc. 42|u. Rusland. 1810, 3 pc. 105j. 3 pc 102. 1829, 3 p. Oostenrijk, metall. 3 pc. 54JFamst. 3 pc. 759ï. nati onale 1831 3 pc. 58 metall. 2f pc. 28f. ©EMEITGDH BZB.X3TE1T. De keizer van Oostenrijk wil zijn kroongoederen in Hongarije verloten. In cene der hoofdstraten van Konstaiitinopel is een kolonel vermoord op klaar lichten dag. In Marokko wordt de heilige oorlog tegen Spanje gepredikt. De prins van Oranje heeft eene parforce-jagt bijgewoond in het kunersdorfer bosch. In het Noorden van Spanje is reeds eene groote hoeveelheid sneeuw gevallen, waaruit men een strengen winter voorspelt, r- Uil Rome wordt van den oden gemeld, dat de financiële cun- sulta legen het einde van November is bijeengeroepen. Het de ficit, sedert den opstand der Romagna, wordt geschat op 500.000 kroonen. Eene commisie van kardinalen is heiast de civiele wellen lot één wetboek te verzamelen. Uit goede bron wordt gemeld, dat op het te houden congres, ook de quaestic der landengte van Snez zal worden ter sprake gebragt. Uit Madrid wordt berigldat er een hevige opstand in de zuidelijke provinciën van Marokko is uitgebarsten. De keizer heeft eene aanzienlijke legennagt, onder bevel zijns broeders Albas, daarheen gezonden. der gemeente HELDER op Dingsdag den 15 November 1859, des avonds 7 ure. ADT^HTZITTIHIT. Ondertrouwd P. A. de VISSER en W. C. JANSSEN. Eenige kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen ZOON, J. C. H. MACKAIJ CIIAPPUIJSI. Helder den 10 Nov. 1859. Eenige kennisgeving. *j* Heden verloste zeer voorspoedig van eene welgescha pen DOCHTER, C. C. IIARINCKEchtgenoote van T. METZ. Oude Schild op Texel 10 Nov. 1839. Algemeene kennisgeving Op den Bsten November is te Amsterdam overleden mijn geliefde Echtgenoot A. BRETZ, in den ou derdom van circa 5*5 jaar. De Wed. K. BRETZ, geb. KAAN. SES5 V oor de bewijzen van deelneming en belangstelling, ons betuigd bij het overlijden van onze Moeder en Behuwd-Moeder, betuigen wij onzen opregten dank. Helder 12 Nov. 1859. J. van HERWERDEN en Echtgenoote. Prijs ƒ5.50 en f 6 00 de Vaam te bevragen bij R. STEENMANKanaalvveg No. 28.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3