ZEEUW SM WiNïïll-MIIDAPPEUN, STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. iitsuiii m MSMim. HELDERSCHE GASFABRIEK. VILTEN PANTOFFELS, M. E. TAT, ZWOLSCHE MUZIEK in TIV O LI, Onder Curatele Stelling. PUIK BESTE Beste Gekler Zeeuwsche Anderdaagsche vaart, van af iGNov. e. k. -^skt-w 7<bu 'tb?' sb-c .bs 46. STOOMBOOT ZUIDERZEE, aanvang nemende 15 October. Openbare Verpachting Ontvangen eene ruime sortering met nette Dessins van /"0.50 tot ƒ1.50. A. SENDERMAN. Kanaalweg No. 112 berigt door deze, dat hij voorzien is van alle soorten PelterijenIleeren en Jonge Ileeren Winter en Lakerisehe Petten, alles ten zijnen huize gefabriceerd, tevens ruim gesorteerd in Heeren Zijden Hoeden, Flambaardsen al helgeeu tot deze vakken behoort. Pelterijen worden op nieuw gerepareerd en naar den Iaatslen smaak veranderd, als ook Flambaards gewasschcn en op nieuw opgemaakt. Heden ligt het Vaartuig Uendrika Elisabeth aan den Kanaalweg hij de Sleigersteeg met zonder kwaad, tegen ƒ2.00 de zak. Monsters 27 centen de 5 kop. En tegen ƒ1.50 de zak, 22 centen de 5 kop. Alsmede PEREN en APPELS voor een civielen prijs. Schipper F. vav TWISK. van Zwolle, WoensdagVrijdag, Zondag, s' morg. Huur, van AmsterdamDingsdag, Donderdag, Zaturdag 8 In verbinding per diligence over Zwartsluis met Meppel Assen en Veendain. COKES. verkrijgbaar aan bovengenoemde fabriek, zoo lang de voorraad strekt, des Dingsdags en Vrijdags, voormiddags van 9 tot 12 ure, a /0.GO het mud (52 Ned. circa). Mr. Ch. BOSCH BE1TZ. Helder5 November 1859. op Zondag 15 November 1859. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur. Mevrouw DEN OUDEN vraagt eene DIENSTMEID, knap voor haar werk en goed kunnende koken DER Maandag en Woensdag des morgens 5 uur van Texel naar Amsterdam. Dirigsdag en Zaturdag des morgens 7 uur van Amsterdam naar Texel. Vracht- en Beslelgocderen kunnen bezorgd worden in het Veerhuis hij C. L. PEDROL1aan het Hoofd. Ingevolge de bepalingen burgerlijk wetboek wordt bij deze openbaar gemaaktdat bij twee verschillende beschikkin gen in dato 5 en 10 Nov. 1859, genomen door de Arrondissements-Reglhank te Alkmaar, de Heer MAAR TEN ROEL, landeigenaar, wonende aan den Helder, op eigen verzoek, is gesteld onder Curatele, ten gevolge van zwakheid van vermogens; terwijl door dezelve Reglbank is benoemd lot provisionelen bewindvoerder, om voor zijn persoon en goederen zorg te dragende Heer W. J. IllDDE BOK, Notaris aan den Helder voornoemd. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Helder zal op den 25sten November 1859, des morgens ten 11 ureten overstaan en ten kantore van den Notaris W. J. IJIDDE BOK, aan den Helder, publiek verpachten: Het Domaniaul Ponleeer op het Groole Noord- Ilollandsche Kanaalvoor de communicatie van den Anna Paulouwna Poldermet den grooten Rijksweg langs genoemd Kanaal. De algemeene en speciale voorwaarden van verpachting liggen ter lezing aan de kantoren van den Directeur der Registratie en Domeinen voor de provinciën Noord-Holland en Utrechtgevestigd te Amsterdam in het Oost-Indisch Huis, van den Ontvanger der Registratie en Domeinen aan den Helder, van den voornoemden Notaris W. J. HIDDE BOK aldaar, alsmede ten raadhuize der gemeente den Helder. jSIEUWEDIEP BIJ c. bakker Bz gedrukt bij s. giltjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4