11ELDERSCHE MEIVVEDIEPER COCRAXT. DONDERDAG 17 NOVEMBER. limUTTSTIJDHTGBlT. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwcdiep. Abonnementsprijs per kwartaal fl.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post- directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer ƒ015. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 16 November 1859. Zr. Ms. schroefstoomschip G o r n e 1 i s D i r k s, onder bevel van den luitenant ter zee 1sle klasse J. F. Koopman is den 11 den dezer ter reede van Plymouth geankerd, komende van Duins. De Constitutionnel deelt hel volgende mede: Zie hier een trek van nienschlievendlieid der Nederlanders in Oost-Indië. Er is eene collecte gehouden voor de ongelukkige schipbreuke lingen van het belgische vaartuig Constant, welke aldaar heeft opgebragt de aanzienlijke som van fr. 8 867.71 centimes. Eene telegraphische dépêche uit Chalons, meldt dat de keizer en de keizerin der Franschcn van Compiègne onlangs te Chalons waren aangekomen, om II. M. de koningin der Ne derlanden op hare doorreis naar Stullgart te ontmoeten. Er heeft zich te Zalt Bommel een zeldzaam geval voor gedaan. De persoon waarvan hier sprake is, werd na de ge boorte bij den burgerlijken stand ingeschreven, als tot het mannelijk geslacht behoorendedoch later door de ouders ge kleed in meisjes kleederen, terwijl zij of hij dit jaar mede ge loot heeft, in de loling gevallen en vervolgens te Arnhem af gekeurd is. Thans is zij op SOjarigen leeftijd gemetamorpho- secrd in een jongen, dragende zij nu in plaats van meisjes-, jongcnskleedingstukkenen is werkzaam op eene sigarenfabriek. Men heeft sedert lang op onderscheidene spoorwegen proeven in het werk gesteld om de locomotieven in plaats van met coaks met kolen te stoken. Het resultaat daarvan is in zoover gunstig geweest, dat hel stoken met kolen goedkoopcr is; daarentegen heeft de sterke walm die de kool ontwikkelt, zich tegen zijne algemeene invoering tot hiertoe verzet. Zelfs was het verhitten met kolen op vele lijnen voor de passagiers- treinen bepaald verboden, omdat hel reizende publiek zich over de daardoor veroorzaakte damp beklaagd en de direclien ook waargenomen haddendat de waggons door den dikken rook te zeer bemorst werden. Nu heeft men onlangs in Engeland eene uilvinding gedaan, waardoor de rook niet door den schoorsteen ontsnapt, maar door pijpen weder in den vuurbak of haard teruggedreven en door den vlam volkomen verleerd wordt; om van deze nieuwe uitvinding kennis Ie nemen, en tegelijk de machines te bezigtigenheeft de directie van den Berlijn-Polsdam-Maagdenburger-spoorwegmaalschappij haren ma chinemeesterTurnur, naar Londen gezonden. Deze heeft nu na zijne terugkomst, nadat bij eene machine de proef vol komen gelukt was, bepaald dat de nieuwe constructie zal worden toegepast, zoodat weldra alle locomotieven van dezen spoorweg tol het stoken met kolen ingerigt zullen zijn. De fransche regering beeft thans officieel hare ondersleu ning aan de onderneming van den heer de Lesseps beloofd en met die verzekering vertrekt hij naar Konslanlinopel. De lieer de Thouvenel heeft reeds inslruc'ien daaromtrent ontvangen. Hij zal thans den heer de Lesseps openlijk kunnen verdedigen en men zal nu moeten afwachten of de cngelsche ambassade zich openlijk legen deze onderneming zal verzetten. De vice- koning van Egypte heeft van zijn bevel tot slaking der werk. zaamheden afgezien en men gaat voort met hel aanvoeren van materialen. De ondernemer, de heer Hardon, heeft alles ge organiseerd en beeft, niettegenstaande het oponthoud, aange nomen om het kanaal binnen twee jaar gereed te maken. Het aantal schipbreuken op de verschillende punten der kusten van Engeland, gedurende de stormen van 25 October lot 5 November, bedraagt niet minder dan 626, waaronder die van 96 schepen, welke totaal verongelukt zijn, terwijl 550 overigen meer of minder zware schade geleden hebben. Meer dan 600 menschcndie van den Iioijal Charter daaronder be grepenzijn daarbij omgekomen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1