Men verzekertdat er eene diplomatieke briefwisseling is begonnen lusschen den keizer van Rusland en koning Victor Eminanuël; de eerstgenoemde zou daarin bepaald hebben te kennen gegevendat Ruslands vertegenwoordiger bij het con gres de herstelliug der onttroonde hertogen krachtig zal verde digen. Voor eenige dagen hebben te Iusbruck ernstige onlusten plaats gegrepen tusschen ooslenrijksche jagers en ilaliaansche soldaten, waarbij eenigen door sabelhouwen gekwetst werden. Hel uitrukken van sterke patrouilles deed echter de vechtpar tijen ophouden. De conferentie te Zurich heeft hare taak eindelijk afge sponnen, door het leekenen van het drievoudig vredes-lractaat op donderdag den 'lOden dezer. Gelijk men weet, beeft dit tractaat slechts ten doel de resultaten van den jongslen oorlog in Italië te bekrachtigen en laat aan het congres de netelige taak, den herculischeu arbeid over, de italiaansche aangele genheden in het reine te brengen. De inwoners van de provincie Perugia en andere pro vinciën van den Kerkdijken Slaat beklagen zich, dat men hun eenigzins aan bun lot overlaat en dringen er op aan, dat men hen verlosse. Alle jongelingendie de wapenen kunnen voe ren, hebben zich aan het bondslcgcr aangesloten, doch er is gebrek aan wapenen. Een particulier schrijven uit Italië meldt, dat alles er goed koop is, behalve karabijnen revolvers en alle andere wapenen, die tot ongehoorde prijzen worden opgekocht. Het blijkt meer en meer, dat de bijeenkomst te Breslau, tusschen den keizer van Rusland en den prins-regent van Pruis- sen, ten doel had, om zich te verstaan over de ilaliaansche quaestie en dat de herstelling der verdreven hertogen in beginsel door die monarchen is aangenomen. De heer Kisseleff namelijk heelt van Warschau een brief van den keizer van Rusland me- degebragl voor den jeugdigen groot-hertog van Toscane, die zich nog steeds bij zijne zuster, de prinses van Beijerente Lindau aan het meer van Constance, ophoudt. Deze brief is van te meer waarde, daar de russische regering de tegenwoor dige regeringen van Midden-Ilalie nog niet beeft erkendde italiaansche reizigers, die in Rusland komen, met passen, uit gegeven door die regeringen hebben met zoovele moeijelijkheden te kampen, dat velen voor hun vertrek zich wenden tot den markies de iXerlydie te Parijs nog steeds de funclien van toscaansch ambassadeur des verdreven hertogs waarneemt. Uit Konstanlinopel zijn de volgende beriglen, dd. 4 de zer, ontvangen. Er wordt eene ministeriële crisis te gemoel gezienwegens de voortdurende onccnigheden van Mchomed- Ky, irisli-Pacha met Fuad-Pacha en Riza-Pacha. Zoo had de groot-vizier verlangd, dat de tweedoor beide laatstgenoemden ter dood veroordeelde hoofden der zamenzwering op andere wijze zouden worden gestraft. Voorts blijft de financiële nood een voorwerp vau de meeste bekommering voor den divan. De belastingen van 1860 zijn reeds opgenomen en verteerd. In de provinciën maken de troepen, die sinds lang geene soldij ontvangen hebben, zich aan roof en geldafpersingen schuldig, om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Dien slechten staat van zaken wijt men algemeen aan Fuad-en Riza-Pacba, die zich steeds hardnekkig tegen elke wezenlijke hervorming hebben verzet. Eindelijk is de hongersnood dien toestand nog komen verergeren. Uit Triëst wordt gemeld, dat eene petitie om invoering der italiaansche taal bij het onderwijs op de gymnasiums reeds met 10,000 onderleekeningen is voorzien, waaronder echter ook de namen vau vele knapen voorkomen. Ook moeten er nog twee andere petitiën circuleren; eene ter gunste van het behouden der duilsche, de tweede voor de invoering der Slavo nische taal. Uil Rome wordt gemeld dat aldaar is aangekomen eene menigte portretten van koning Victor Emmanucl, welke door graaf Della Minerva ten geschenke gezonden zijn aan bijna al len, die hem visitekaartjes gezonden hebben, toen hij op het punt was Rome te verlaten. Men heeft vele dezer portretten in de voornaamste stralen en zelfs aan de hotels der kardinalen aangeplakt gevonden. Voor eenigen lijd stiet in het dorp Kieldstruf bij Stagelse, op bet eiland Seelandeen knecht, terwijl hij zijne spade in den grond stak, op een kruik, waarin zich 12 a 1500 munten bevonden, welke waarschijnlijk uit den lijd van koning Kanud den groote, of uit het begin der regering van zijn opvolger Hardeknud, afkomstig zijn. Het grootste gedeelte is in Enge land door Kanud en zijne voorgangers geslagen, terwijl 2 500 op verschillende plaatsen in Duitschland zijn gemunt. Lord John Russell heeft aan de deputatie, die om Enge- lands bernoeijingen op een congres lot teruggave van het kind Mortara kwam verzoeken, geantwoord, dat hij de zaak met zijne amblgenoolen zou bespreken. Hij was hel eens met de deputatie, dat de terughouding van hel kind eene schending der godsdienstige vrijheid was. Wat betreft de vraag, die aange legenheid op liet congres Ier sprake te brengenhier op kon de minister thans geen bepaald antwoord geven, aangezien hij eerst de meening der andere mogendhedendie aan het con gres zullen deelnemenbehoorde te kennen. De Ost -Pr. Ztg. deelt twee nieuwe voorbeelden mede betreffende het gevaar van lucifers. Dezer dagen had de vrouw van een pachter te Leachwitz, bij Koningsbergen, bij het af strijken van een lucifer, het ongeluk, dat een stukje phospho- rus in eene kleine wond, die zij aan een harer vingers had, geraakte, met het noodlottig gevolg, dal hare hand vrecselijk opzwol en, even als later de arm en eindelijk hel ligchaam der ongelukkige, door koudvuur werd aangetast, dat haar bin nen 24 uren ten grave sleepte. Het andere geval betreft een goudsmidsknecht te Konings bergen, die zich bij het aansteken van eene sigaar den wijsvinger

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2