ligt mei phosphorus brandde, en welke dien ten gevolge op zulk ecne onrustbarende wijze werd ontstoken, dat de lijder eenige dagen in een bedcnkelijken toestand verkeerde. Bij het jongste Schilletsfeest zijn te Berlijn eenige onge regeldheden voorgevallen, welke echtergeene ernstige gevolgen hebben gehad. Intusschcu loopt het geruchtdat er aan een hoop volk geld was uitgedeeld, otn de orde te verstoren. Men maakt dit hieruit op, dat men onderscheidene arme werkgezel len en jonge knapen in herbergen, enz.met welgevulde beurzen zag verschijnen terwijl een dezer, die wegens rustverstoring werd inhechlenis genomen, 20 thlr. op zak had. Er is reeds een gereglelijk onderzoek deswege ingesteld. Inlusschen haast zich de Neue. Pruss. Ztg., naar men weet eender organen van de genaamde jonkerpartijte verklaren, dat hare partij geen geld te dien einde beeft uitgereikt. SCHEEFST IJ DINGE. BINNENGEKOMEN: N1EUWEDIEP, 13 Nov. Ondine (stBordeaux. Jonge Paul (st.), Stettijn, 1. v Guxhaven. Rembrandt (stKoningsb. Minister Thor- becke (st.), Huil 14 Nov. Diana, (st.), Londen. Smyrna, (stdito. Graaf van Rechteren (st.), Huil 15 Nov. Olaf Kyrre, Ghristensen, Drammen. Express, Gjertsen, Frederikstad. Columbus, Eliassen, Larwick. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 13 Nov. Nederland, Hoekstra, Batavia. Professor Suringar, Sneltjes, Singapore. Pietronella, Wirtjes, Triest Cornelia Louisa, v. Aken, Napels. Nijverheid, Kemper, Genua. Nijverheid, Kemper, Genua, 2 Gezusters, de Jong, Yarmouth. 14 Nov. Niets. 15 Nov. Martina Adriana, van 't Hoff, Napels. Leif, Vedeler, Triest. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM, 14 Nov. Tarwe. Bij matigen aanvoer van Vlaamsche, Zeeuwsche en Overmaasche, ruimde die tot 20 e. hooger vrij goed op; ja rige puike blanke f9,40 a 9,70; middelbare en geringe f8,25 a 9,25; van nieuwe, waarvan betere qual. ter markt komt, de béste partijtjes f8,80 a 9,20; middelbare 18 a 8,60; geringe f 6,-25 a 7,75 roode bij goeden handel I 10 hooger 161 jg oude Straalsunder f 315 162 -J jarige Hoogl. Kleefsche f3,20; 160 f 0) dito dito f313, 315; 162, 163 1 jarige Bovenlandsche dis f 300, 305; 158 -| nieuwe dito f2,85, per 2400 oude fransche f 295; per 2400 fg nieuwe Rijn f292. Rogge Inlandsche volkomend prijshoudend; Zeeuwsche en Vlaamsche f6,90 a 7,20; Over maasche f6,80 a 7; mindere en Noord Brabandsche f6,40 a 7,70 buiten- landsche tot ruim vorige prijzen met veel handel; 156 lf jarige Straal sunder f 220; 149 Pruiss. f200 205; 152 f Belg. f215; 154 £g Ponirr.er f 305 154 J fg Deensche f205, 207; 150 Stettijner bij partij f202; 147 fg Koersche f 200 bij partij145 J fg Archangel f '192. 147 -J jfi Galatz f 180. SCHIEDAM, 15 Nov, Moutwijn f 15,50. Jenever f 19Amst. proef 20,25. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. IS Nov. W.S 2J- pc. 65^.5 pc. 78|. 4 pc. 97{. Spanje. 1 f pc. 52|T buiteul. 5 pc. 45biiuienl5pc. 41 j|. Rusland. 1816, 5 pc. 10ö|. 5 pc I0I|. 1829, 5 p. 84*. Oostenrijk, inetall. S pc. 55[|amst. S pc. 75|. nati onale 185 i S pc. 57 j melall. 2j- pc. 28 GEMElTCrDE BEBIÖTE1T. Te 's Graveubage heeft de crinoline van eene kamenier, die te digt het vuur was genaderd, vlam geval, ten gevolge waarvan zij ernstige brandwonden bekwam en na hevige smarten den volgenden dag is bezweken. In de tweede seclie van bel Meialen Kruis, te 's Hage heeft verdeeldheid beslaan, die eene scheuring te weeg gebragt heeft. Pruisscn en Rusland schijnen het plan te hebben opgevat om op bet toekomstige congres dezelfde gedragslijn te volgen. Men verzekert dat door den prins van Wallis in het volgende jaar een bezoek aan de amerikaansche bezittingen zal worden gebragt. Te Turijn spreekt men telkens weder van wijzigingen in het ministerie. De groothertog van Toskane is in het paleis zijner zuster te Mtmcben afgestapt. De sardiuische leening beeft bij de in schrijving de raming vijf maal overtroffen. Op de werven te Chatlam wordt met grooten ijver aan de vollooijing van drie li nieschepen gearbeid. Bij de russische regering beslaat het plan om een officieel dagblad op eene groole schaal op teriglen. De keizer van het hemelsche rijk heeft eene algemeene oor log tegen de Barbaren doen prediken. De fransch-spaanscbe legermagt heeft in Cochin-Cbina eene nieuwe overwinning be haald. De dames te Weenen drijven de gewoonte door om gedurende de looneelvoorstellingen zich van hunne handschoe nen le ondoen. FEUILLETON. Een wedren. Men meldt uit New-York het volgende treffende, echt Amerikaansche voorval. De exprestrein was te Indiona aangekomen om den togt naar het Oos ten te vervolgen; de locomotieven had men zoo even met water, kolen en hout gespijzigd en een passagier, wiens beenen door het langdurig zitten verstijfd waren klom een oogenblik uit den waggon om heen en weder te loopen. Het gefluit deed zich hoorende machine begon te snorren de trein bruischte voorwaarts, doch de oude zette zijne korte wandeling nog in gepeins voort. »Hei daar, wat wilt gij nog?" vroeg hem een spoorwegbeambte. «Wat ik wil?" riep de vreemdeling verschrikt en wreef zich de oogen uit »Weg wil ik, verder reizen! Waar is de trein, met welke ik hier ben aangekomen?" Voor tien minuten vertrokken." Voor tien minuten vertrokken 1 Voor tien minuten? En liet mij achter? Ik moet hem inhalen, ik moet, mijn leven, alles hangt er van af; waar is de inspecteur?" Deze kwam. «Mijnheer de inspecteur 250 dollars extra, indien gij de trein met mij achterhaalt Hm, het zal gaan." De overeenkomst werd getroffen; het vuur in de locomotief, waarmede de trein was aangekomen, brafidde nog pn in 10 minuten vloog deze den trein nu. Zoo ijlde men'40 tot 50 mijlen voort, doch krak! daar brak iets. De machine hield stil; het gebrek werd spoedig ontdekt en door een ras ge sneden houten pen verholpen. En zij vlogen verder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3