STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. PUBLIEKE VERKOOPING ZWOLSCHE D7BSITBIT1IISIT. STEENDRUKKERIJ „DE NOORD HO ELAND." te TEXEL Anderdaagsche vaart, van af 16 Nov. e. k. 8 Doch de extra treindie zich als de stormwind voortbewoogwas hun veel vooruit. De machinist coneenteerde den stoom, ondanks den houten stift, en de machine vloog met schier ongekende spoed voorwaarts; 30 mijlen werden in 27 minuten afgelegd. Zij moesten den trein inhalen en het mogt hun eindelijk, doch eerst na 100 afgelegde mijlen, in de nabijheid van Toledo gelukken. De trein hield stil, de vreemdeling stortte op een waggon aan, rukte de deur open en een valies er uit. «Goddank, daar is het!" «wat? «Een pakket met 275,000 dollars, mijn geheel vermogen." «Adieu courier," sprak de oude, terwijl hij hem de hand drukte en 500 dollars daarin. Voorzorgsmaatregel. Een duitsch dagblad bevat liet volgende: «Zekere G. F. bevond zich op den laten avond nog in zijn winkel met een kooperdie met betrekking tot zijne eerlijkheid niet op eene al te groote reputatie kon bogen. Deze, die voor de met veel goederen beladen toonbank stond, vroeg naar een ar tikel dat zeer hoog lag en waarbij eene ladder moest gebezigd worden. De winkelier gaf hierop aan zijnen begunstiger in elke hand eene brandende kaars, om hem te lichten, want, dacht hij, als zijne handen vol zijn, zal mijn winkel niet ledig worden. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-couranten circulaires, kwitantiën assignaliën wissels adres- en visitekaartjes rouw-en trouwbrievenetiquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 17 November 1859. HERMs. COSTER ZOON. ZUNDERDORP en Co., Scheepsmakelaars te Texel als lasthebbenden van Kapn. J. J. de ROER, gevoerd hebbende het in de Eijerlandsche gronden gestrandde Ne- derlandsche Schoonerschip Maria, daartoe behoorlijk geautoriseerdzijn van meening op Dingsdag 22 Novem ber 1859, s' voormiddags 11 ure, te de Cocksdorp op Texelten overstaan van den Notaris Mr. WILLEM BOK, publiek te verkoopen Den completen INVENTARIS van gemeld Schooner schip, bestaande in: 20 stuks meerendeels nieuwe Zeilen, Ankers, Kettingen, Zwaar Kabeltouw, Tros sen, Lier, Groote Boot, Watervaten, gekapt, staand en loopend Touwwerk en eindelijk Het HOL of CASCO van gezegd Schoonerschip zoo als hetzelve thans in de Eijerlandsche gronden is zittende. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te beko men ten kantore van de Makelaars ZUNDERDORP en Co. te Texel. van Zivo lleWoensdagVrijdag, Zondag, s'morg. 8 uur van Amsterdam DingsdagDonderdag, Zaturdag 8 In verbinding per diligence over Zwartsluis met Meppel Assen en Veendain. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. 2 O O 3 c 9 10 Barometer stand in inillim. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. 745.30 747 50 745.85; 747.50 748.83! 745 97 755.27 752.50 753.36 754.55 765 53 765 48 779.30; 779.01 Therinoineter- stand in Celsius-gradcn. Des daags. Hoogste. 11.7 11.5 15.4 15.4 10.5 9.2 8.2 Laagste. 6 6 10 0 11.0 11.3 7.8 6.5 6.7 Des nachts. Hoogste. 11.7 18.4 12.9 11.5 9.5 7.8 7.0 Laagste 10.9 11.2 11.1 9.4 7.8 6.7 5.0 Dampkiings- loestand. .5 s S 9 «s o Z g ra j. CD "o I e CZ V o i Oï 0.95 78 91 76 72 69 79 8 8 8.0 10.0 8.4 6.8 6 0 6.5 i U S w 47° 4- 50 42 48 66 51 15 C Plaatsgehad hebbende Windrigtingen. ilüe winddruk vierkante el andsche pondc ëf! 1- ffl o s G <D 2 .2 1 illen regen strepen. itgedampt strepen. (Regtwijzend.) Gemidde op de in nederl; 1 i '3 cg O c V O o .2 zo.zzvv. w. wtz. 12.12 27.5 8.8 1 0 wtz. wzw. zwtz 25.25 54 0 5.8 1.5 zw.zvvlz. zw. 17 50 54.0 6 1 2.0 zwlvv. wzw, 15.18 21 0 0.0 1 6 zwtw. W. NWtW. 19 58 29.0 5.6 1 7 NNW. Nlw. N. 15.55 28 5 0 7 1.7 N NO.N.ZOlZ.ZtW. 1.55 8.0 0.2 0.7 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Komppas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 18° 49 18 50 20 40 18 49 25 18 54 0 18 50 20 18 55 25 18 54 50 NIEUW ED1EP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. UILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4