BEKENDMAKING. 20 NOVEMBER. M 93. llILBERSCillS EN t, y^Wvg*» het Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep Abonnementsprijs per kwartaal f 130 Franco per post»1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post** directeuren. ZONDAG 1859. MWEBIEPER. mmi ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAAIIGANG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Huider. brengen ter kennis van de bewoners van de aan de gemeente toebehoorende gronden genaamd Nieuw stad dat voor hen aan wie aldaar nog geen ERF onderhands ter bebouwing is afgestaande gelegenheid openstaat daartoe vóór of op den ISden December aanstaandeaan vraag te doen aan de Secretarie der gemeente, alwaar ten aanzien der voorwaarden, waarop de afstand zal plaats hebben, inlichtingen te bekomen zijn. Na den ISden December e. k., kan op geene aanvra gen om afstand van grond bij onderhandschen koop, meer worden gelet. Helder den 19 November 1839. STAKMAN ROSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. ITIBUTrSTirPIlTgBlT. HELDER en NIEUWEDIEP 19 November 1839. In de zilling van den gemeenteraad op j.1. Dingsdag den 13 November 1859, waren de heeren J. Strootman en J. T. Zurmühlenwegens wettige verhindering, niet tegenwoordig. De vergadering geopend zijnde, werden de aanteekeningen van het verhandelde in de vorige zitting gelezen en goedge keurd. Tot leden van de commissie voor de onderhoudswerken voor het jaar 1860, werden de heeren J. StrootmanS. Last drager P. A. Beets en J. S. Janzen herkozen. Overeenkomstig de voordragt werd lot hulponderwijzer op eene der openbare lagere scholen benoemd de kweekeling P. J. van den Bogaard, aan wien den 15 Oclobcrl.1. eene acte van be kwaamheid als hulponderwijzer verleend is. De heer K. Metzelaar en mejufvrouw M. Blolcziel geb. Zussendie met den 1 Jannarij 1860 als regent en regenlesse van het algemeen weeshuis aftreden, werden in die betrekking herkozen; terwijl in de plaats van wijlen mejufvrouw de Wed. J. Goedkoopals regenlesse van genoemd gesticht werd be noemd, mevrouw C. E. Stakman Bosse geb. Melzger. De heeren J. Borst Wz.4. J. van Relckhoven en J. E. Janzen, die 1 Januarij 1860, als leden van het bur gerlijk armbestuur aftreden, werden herkozen. Ter voldoening aan eene aanschrijving van heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, werd voor de berekening der bijdragen voor pensioen het gemiddeld bedrag der inkomsten vastgesteld van mejufvrouw S. Eldershoofdondcrwijzcresse der taalschool voor jonge jufvrouwen alhier. Het voorstel, door een der leden gedaan, om den taalonder wijzer den heer C. J. Blokin zijne belangen of vermeende reglen te hooren alvorens zijne school te regelen waaromtrent in de vorige zitting de stemmen hebben geslaakt, werd na korte beraadslaging op nieuw in stemming gebragt en met 8 tegen 5 stemmen afgewezen. Daarna werd het voorstel der commissie om den onderwijzer der taalschool voor jonge heerenniet lan ger dan tol aan het tijdstip dat het onderwijs in de gemeente overeenkomstig de wet van 1837 is geregeld, in bet genot te laten van alles wat hem lol dusverre van de gemeente wordt verstrekt, en die verstrekking alzoo met de invoering dier re geling in te trekken in stemming gebragt cu met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. De lijd der invoering der nieuwe regeling van hel onderwijs werd bepaald op den 1 April 1860. Aan de onderwijzcresse mejufvrouw Hoekstra Duijkers werd, even als in vorige jaren, doch thans voor hel laatst, eene toelage verleend voor huishuur. Na de mcdedeeling van het eindverslag der commissie van rapporteurs betrekkelijk het onderzoek van den slaat van begroj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1