Jté 94. HELDERSCHE m Vv M. DONDERDAG 24 NOVEMBER. 1TIE IX W S T IJ D 11T E N ii i* ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekbandelaars en post<- directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zalur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iedere» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever HELDER en NIEUWEDIEP 25 November 1859. Z. M. fregat met stoomvermogen Admiraal van Wassen aer verliet jl. maandag deze haven. Nabij de ui terton genaderd ontstond er een defect aan de machine zoodat men genoodzaakt was tcrugtekeeren. Zr. Ms. fregat met stoomvermogen E v e r t s e n onder bevel van den kapitein ter zee M. C. van Vreelandis in den morgen van den Sisten dezer ter reede van Plymouth aangekomen. Alles was wel aan boord. De Middelburgsche Courant bevat het volgende: »De toestand onzer troepen op Boni wordt zeer zorgwekkend geacht. De kapitein ter zee Staring en kolonel Waleson zijn van hunne commandementcn ontslagen. Het commandement der zeemagl aldaar, was den kapt. ter zee M. F. Courrier dit Dnbicart aangebodendoch deze heeft daarvoor bedankt. Thans zoude hem dit op nieuw worden aangebodenof anders de kapt. ter zee J. G. du Cloux daarmede worden belast. De reden, waarom de kapt. ter zee Duhicart voor hel commande ment heeft bedankt, bestaat, naar men verzekert daarin, dal zijne rapporten omtrent den toestand, waarin bij onze troepen en de nutteloos aatigebragle werken heeft gevonden, hel ont slag der beide genoemde commandanten ten gevolge heeft gehad. De geest onzer troepen is geenszins gunstig en moet zelfs geheel zijn uilgcdoofd. Het spreekwoord: Oude liefde roest nietis in de vorige week in hel koningrijk Haunover gebleken waar te zijn. Een paar uit den boerenstand waren reeds voor p.rn. 40 jaar voor nemens om te huwen, doch telkens als de lijd bepaald was, wist de bruid onder het een of ander voorwendsel het huwelijk uit te stellen. Eindelijk werd de bruidegom deze inconsequentie moede en beproeft zijn huwelijksgeluk met een ander, waarbij hij geen kroost verwekte en die voor een paar jaar is overleden. Eenigen lijd daarna doet hij weder eene liefdesverklaring aan de beminde zijner jeugd, die nog ongehuwd was, en thans geen voorwendsel tot uitstel meer zocht zoodat zij op 76jarigcn leeftijd met haar oude vrijer van 71 jaar in het huwelijksbootje is gestapt. Onder de bakkersknechts te Londen bestaat sedert eeni gen tijd eene zekere agitatie, doordien zij eene vermindering van hel getal werkuren, of ten minste eene vermindering van hel werken gedurende den nacht verlangen. Dezer dagen heeft zich eene deputatie der bakkersgezellen tot lord Shaftes- bury gerigt, ten einde diens medewerking in te roepen. De edele lord verzekerde hun van zijne deelneming, doch raadde hun aan, zich niet te laten verleiden, om het werk te staken; maar zich liever met hunne bezwaren, tot het groote publick te wenden. Generaal Garibaldi is op uilnoodiging des konings te Turijn aangekomen, en heeft eene bijeenkomst met den koning gehad, die hem heeft doen verslaan, dat zijne tegenwoordig heid in Midden-Italië aan de vijanden der nationale zaak tot voorwendsel zou kunnen dienen, om hunne vijandige bedoe lingen nog meer bot te vieren; de generaal heeft daarop zijn ontslag genomen en zich dadelijk naar zijne buitenplaats in de nabijheid van Genua begeven. Uit een brief uit Rome blijkt, dat er de grootsle ver warring heerscht in de administratie der liefdadige gestichten. Onlangs nog is een der boekhouders van een gesticht, met eene som van 12,000 kroonen, op de vlugt gegaan. De ad ministratie van het krankzinnigen-geslicht is zoodanig in wan orde, dat er eene buitengewone commissie is benoemd, om de boeken na te zien. Het liefdadig geslicht van San Michaele heeft zoo vele schulden, dal men voor gereglelijkc vervolging vreest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1