434 Vaten De heer Gadillot (e Parijs, heeft een nieuw plan voor gesteld om licht te versterken, en wel door middel van on telbare spiegeltjes, die op eene bijzondere wijze in een raam- toestel zijn gerangschikt. Deze toestel draait en tegenover dit middelpunt der spiegeltjes wordt een heldere gaz-of andere vlam aangebragt, die, teruggekaatst, elk spiegeltje verlicht en de sterkte van het licht allerbelangrijkst vermeerdert. Indien tusschen die vlam en het spiegelslelscl eeu gekleurd glas wordt ge plaatst, kaalst de spiegel ook de kleur terug. Het reflecterend vermogen is, naar men zegt, zoo groot, dal men op een halve mijl afstand van den toestel gemakkelijk kan zien te lezen. Volgens het orgaan van lord Palmerstonheeft Enge land nog gcene uitnoodiging tot deelneming aan hel congres ontvangen, omdat alvorens tusschen Frankrijk en Engeland de grondslagen voor de beraadslagingen op het congres moeten worden geregeld. Deze definitieve vaststelling van het pro gramma zal echter geene moeijelijkhedeu opleveren, vermits beide bevriende staten eenstemmig van oordeel zijndat eene herstelling der hertogelijke dynastieu door eene gewapende in terventie niet raadzaam is. De overige punten maken nog het onderwerp van onder handelingen uit. Engeland blijft wenschen de Italiaanschc bevolkingen in het kiezen van hare regering volstrekte vrijheid te laten, en het sardinisch grondgebied, door vereeniging met de andere staten, te vergrooten. BURGERLIJKE STAND. Van 12 19 November 1839. GEHUWD: J. G. Hopman en L. F. Jansen. J. F. Helder en C. ■Selman A. van den Enden en A. M. Veen. K. Swart en J. Visser^ J. Swemmelaar en T de Graaf J. Kneppel en G. Gorter. J. Steneke en G. D. van Loenen. BEVALLEN: A. Dol geb. Pinxter Z. G. Feucht geb. Wieohers D. J. R. BeUold geb. van der Zant D. J Svvaen geb. Bakker Z. OVERLEDEN: G. Schipper 2 j. D. Berger 69 j. J C. Bakker 40 j. J. G. Beein 6. w. G. Nanning 5 w A. Vos 15 m. J. C. Kaan 6 w. A. J. Kannewasser 50 j. A. Winkel 65 j. P. Mooijman 24 j J. C. van Eik 48 j. W. Ommeval 41 j. P. Reichart 17 m- J. M. M. de Vries 34 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 20 Nov. Preciosa, Ouwehand, Lissabon. Affimiti Arnold, Cardiff. Amstel, Weitinga, Liverpool. Johanna, Kranenburg. Nerva. Kjlborg (st.), Frederikstad. 21 Nov. Cornelia Henriëtte, v. d. Meij, Batavia. vertr. 21 Julij. Diana (st.), Londen. Graaf van Rechteren, (st.), Hult. 2 Gezusters, de Jong, Yarmouth. Jacobina, Bruhn, Thisted. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 20 Nov. Ariüs, Engelsman, Syra. de Vlijt, Engelsman Triëst. Orion, Roelfsema, Genua. 2 Zusters, de Groot, Londen. Feliance, Reed, Sunderland. Twenthe (st.), Hult. 21 Nov. Ondine( (st.), Bordeaux. Beatrix, v, d. Wijk, Sunderland. Fortuna, Frede- ricksen, Ghristiania. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 22 Nov. W.S 2J- pc. 62JJ. 5pc. 74-f. 4 pc. 96{|> Spanje. 1| pc. 52^ buitenl. 5 pc. 43| biunenl. öpc. 42}^-. Rusland. 1810, 3 pc. 104J-. 5 pc 102. 1829, 5 p. Oostenrijk, melall. 3 pc. 55^ amst. 3 pc. 72J|. nati onale 1834 3 pc. 37Jt metall. 2,- pc. 28f. 3SMSn3DS BEHI3TS1T. In den schouwburg te Geuève heeft een groot kabaal plaats gehad. Te Worouesch aan den Don is de eeiste steen ge legd van een gedenkleckenvoor Peter den Groote,den stichter der Zwarte Zee- Vloot. Te Petersburg heerscht eene felle koude; de rivier de Newaismet ijs bedekt. Met den eersten der volgende maand zal leWeenen een groot blad verschijnen, gewijd aan de Calholijke belangen. De koning van Pruissen schijnt in beterschap toe te nemen. Hel wets-ontwerp be trekkelijk de Noorder- en Zuiderspoorwegen is door de Tweede Kamer met 59 tegen 52 stemmen aangenomen. Nabij het dorp Groede is dezer dagen aangespoeld een zwaardvischdie eene lengte had van 5 Ned. ellen. De betrekkingen tusschen de fransche en brilsche regeringen zijn in de laatste dagen niet zeer vredelievend. De gouverneur-generaal van Neer- landsch-Indie is onpasselijk. In Belgie bestaat het voorne men om een monument voor de groole nederlandsche dichters Vondel en Bilderdijk opterigten. Uit den Royal Charter is tot heden in het geheel voor een bedrag van 3,700 aan goud gebor gen. In Posen is eene vrouw van drie dochters en een zoon bevallenalles wel. De politie te Brussel heeft eene talrijke en goed georganiseerde bende dieven en diefeggen in verzeker de bewaring genomen. Het congres der mogendheden zal waarschijnlijk na Sint Nicolaas geopend worden. ADTSETBlTTIISiT. Men is voornemens op Maandag den 28 November 1859, des avonds ten 7 ure, in het Noordhollandsche Koffijhuis aan den Helder, in het openhaar te verkoopen Crown full branded oogen schijn lijk in goeden staat, geborgen uit het op de Noorderhaaks verongelukte Engelsche Sloepschip Scotia; zijnde op den verkoopdag voor een ieder te zien op de Werf de Hoop aan het Nieuwediepnader onderrigt is te hekomen ten kantoren van de Heeren Gebroeders ZüRMUHLEN TAIJLOR, Scheepsmake laars, en den Notaris P. A. BEETSaldaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2