MIWK-LOKUL TIVOLI. M A R1N E. VERSCH RMIESCH EN RIMIIEÏ. Levend of het wmmn van den scheepskapitein, BOEREN- EN BOUWGEREEDSCHAPPEN, PUBLIEKE VERKOOPIAG. Versch Vleesch Aardappelen en Bier Munitie- en Witbrood De levering van het henoodigde versch Rundvleesch en Rnndvet ten behoeve der Onder-officieren en verdere manschappen van gezegd gedeelte, gedurende 1 Januarij tot en met 50 Junij 1860. HUISRAAD EN INBOEDEL. Mejufvrouvv REINBACH aan den Helder, verlangt eene DIENSTBODE, met de wasch en met kin deren kunnende omgaan; huur naar bekwaamheid. SALON DES VARIÉTÉS, owc^ ckxectie van S/ioaó en S79. fu3efó. DONDERDAG 24 NOVEMBER '1839. Nieuw groot Melodrama in 7 Tafereelen naar hetFransch, met nieuwe Decoratiën enz., waarin de Hoofdrol door den Heer Judels zal vervuld wordenzijnde dit stuk op het The'atre de la Porte St. Martin te Parijs meer dan 130 achtereenvolgende malen met den meesten bijval ten tooneele gevoerd. Aanvang 7 ure. BOAS JUDELS. Na den afloop der Voorstelling BAL. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Vrijdag clen 2en December 1839, des voormiddags ten II ure, bij inschrijving worden aanbesteed, ten behoeve van 's Rijks Marine Hospitaal te Willemsoordde levering van gedurende hel jaar 1860, en gedurende 1 Januarij 50 Junij 1860. De billeüen van inschrijving, op gezegeld papier, voor ieder artikel afzonderlijk, zullen op den dag der aanbe steding vóór bet bepaalde uur ter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord moeten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding dagelijks (de Zondag uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing bij de Secretarie van de Directie der Marine voornoemd. Willemsoord den 22en November 1839. De Directeur en Kommandaut der Marine, D. BIJL de VROE. AANBESTEDING VAN De OFFICIEREN, uitmakende de Voedings-Commissie bij het gedeelte Mariniers alhier als daartoe geautoriseerd zullen op Maandag den 3en December e. k., des middags ten 12 ure precies, publiek aanbesteden: De voorwaarden dier aanbesteding, liggen van af heden ter lezing op het bureau van den betaalmeester bij dat gedeelte, en wel van 's morgens 9 tot 12 ure, terwijl de aanbesteding zal plaats bebben op het bureau van den Kommandaut van voornoemd gedeelte, alwaar op dien dag een gesloten bus aanwezig zal zijn voor de ver zegelde inschrijvings-billetten. Willemsoord den 22en November 1839. De Officieren voornoemd De le Luitenant, De Kapitein, GEILL. GAERTHÉ. De Notaris W. J. HIDDE BOK, ter standplaats den Helder is van meening op Dingsdag 29 November 1839, 's morgens 10 ure, vóór de Hofstede Vrede Vrijheidin het Koegras nevens den Helderthans in gebruik bij JAN BIERpubliek te verkoopen: 26 stuks divers HOORNVEE, 8 stuks PAARDEN, 40 OONSCHAPEN1 ENGELSCHE RAM, 1 ZEUG, 1 KARNHOND, 2 BOERENWAGENS, 1 KAR, 5 PLOE GEN, 1 EGGE en diverse BOEREN- en BOUWGEREED SCHAPPEN, HUISRAAD en INBOEDEL en wat verder zal worden aangeboden. Betaaldag van bet Levend Vee 1 Augustus 1860. Van de GereedschappenHuisraad en Inboedel contant. Alles breeder volgens gedrukte billetlen. Nadere ïnformalien ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3