MARINE. Munitie brood en Versch Rundvleesch ten dienste der Equipagiën van Z. M. schepen en vaar tuigen van Oorlog ter reede Texel en in het Meuwediep. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal op Donderdag den 1 December 1859 des voormid dags ten 12 urebij inschrijving worden aanbesteed, de levering voor zoo veel noodig van De billetten van inschrijving zullen vóór of op den be paalden dag des morgens vóór 12 ure vrachtvrij, behoo- ren bezorgd te wordenter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord, en ingerigt als volgt: Voor het Munitie brood van 1 Januarij tot 50 Junij 1800. Voor het Versch Rundvleesch van 1 Januarij tot 51 December 1800. De bedoelde billetten moeten bevatten duidelijk opgaven van de prijzen (in schrijfletters)waarvoor de gegadigden genegen zijn genoemde leveringen op de bij het bestek van aanbesteding omschreven voorwaarden per Honderd Nederl. ponden aan te nemenals mede van de namen voornamen en woonplaatsen der Inschrijvers en van hunne borgen. Geene andere billetten van inschrijving zullen ter mede dinging worden toegelaten, dan die op gezegeld papier zijn geschreven, door de Inschrijvers onderteekend, geene bij conditiën bevatten en zonder doorhalingen of schriftdel- ging zijnzullende ten dage en ure voorschreven die bil letten in tegenwoordigheid der gegadigden geopend worden en de voorloopige toewijzing aan den minsten Inschrijver geschieden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, dagelijks (de Zondag uit gezonderd) van 10 ure des morgens tot 2 ure des namid dags, voor gegadigden ter lezing bij de Secretarie van de Directie voornoemd. Willemsoord den 21 November 1859. De Directeur en Kommandant der Marine D. BIJL de VROE Uittreksel uit een brief van den Heer W. Ligthelm dépóthouder te Voorburg. »Wat de Haarolie aangaat zoo heb ik daarvan ook goede uitkomst ge- zien. Ik had er een vriend een tleschje van Cadeau gemaakt en na korten tijd gebruikt te zijn kan men reeds zien dat op een kale plek van het Hoofddie seder 3 jaar na eene ziekte daarop ontstaan wasnieuwe haren onstaan." enz. DE OUD-CARTHAGENA'S BERG-PLANTEN-OLIE is een zeker onfeilbaar middel tot behoud van het Hoofdhaar, het fraaiste sieraad hetwelk ons gegeven ishet conserveert de kleur, en verlevendigt de Haarwortels, zoodat de gebruikers gewaarborgd zijn tegen ontijdige grijs heid en kaalhoofdigheid. Alle schadelijke bestanddeelen zooals de Metaal- en Kwikzouten zijn er met zorg uit verwijderd gehouden zoodat het aan allen die hun hoofdhaar op prijs stellen met vertrouwen aanbevolen wordt. De prijs is 60 Cts per fleschje. A.. Xtreetvelt Am. Hoofd-Dépöthouder, te Delft en verder Te Nieuwediepuitsluitend bij H. D. SCHLiiTER. Am sterdam, H. J. Reuken. Eijerlaud (Texel), Wed. R. Jongerling. Schagen, S. Keet. Edam, G. A. Köhne. Zuidscbarwoude G. W. Böüger. BarsingerhornJ. B. lipman, in de Rijp, B. D. vanWeede. Alkmaar, D. Boots. Purmerend, W. en B. Wiebols. Venhuizen, Geb. Frcse. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer- Thermo meter- Dampkrings- C Magnetische sla n d stand toestaiid. ■5? -5? Declinatie of O Ca in inillim in Cclsius-araden. Plaats gehad c. i 5 a w Miswijzing van 1— ■J. T3 O bfj - Q. S het Kompas Des namid CO - Cl -Q i '3 H hebbende l_ O - a> 33 3* I s a o Des daags. Des nachts. có CU Cd 1 H Windriglingen. a O v *c u G <U co O dags 2 ure. Gemidd. Des •o 3 2? g 3 "5 2 c "3 +3 middags 3 5 -S3 O CS H •o 2 c .s G <0 per 3 <s 2 -S O Naar het %- etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste. 3 •- CU (1) o h co w (Regtwijzend.) B O. G O Westen. Ut tf CD O 11 781.78 782.55 7.0 2 6 2.9 -0.4 0.9I 6.2 4-69° zzo.zolz. zzo. 0.55 1.5 0.0 0.7 18°51'55" 12 12 777.56 777.75 6.4 —0.2 5.5 1.6 85 5 5 +79 zolz. ozo. zo. 0.77 4 0 0.0 0.5 18 58 53 6 15|775.55 774.06 5.9 1.5 5.6 1.0 89 6.0 107 zoto. zolz. z. 0 50 0.5 0.0 0 2 18 56 5 9 14(769.26 769.85 8.5 0.2 9.5 8.2 9! 7.2 +57 vvlz. NWlN. Nlo. 5.28 18 0 1.4 0 7 18 51 40 151767.11 766.89 8 5 6.0 7.1 4.9 88 7.2 j.1! 7 0 59 NXO. NOtO. ONO. 8 52 17 0 1.9 0.7 18 31 25 16 768.10 768 20 5.8 2.2 5.0 1.9 82 5.7 ONO.O OlN. 6.95 16.5 0.0 1.5 18 57 45 171769.24 769.80 5.0 1.2 2.6 -0.2 87 5.5 +57 ONO.O.ZOtO.Z. 1.63 7.8 0.0 1.0 18 49 15 5 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. UILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4