NSEIWEDIEPER 4>'^ ~9~ 27 NOVEMBER. Aangifte tot bekoming \an Vrij dom van Grondbelasting. ITXETTWSTXJDIHGEIT. het ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.i0 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever De Ingezeten worden, voor zoo veel noodig, herinnerd aan het bepaalde bij art. 7 der Wet van 24 April 1845 (Staatsblad No. 14)om van alle stichtingen vernieuwingen en aan- of hijbouwingenbinnen zes maanden daarna aangifte te doen. Bij gebreke dier aangifte, zal de aanspraak op Vrijdom van grondbelasting onherroepelijk vervallen. Helder 2G November 1839. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. HELDER en NIEUWEDIEP 2G November 1839. Van 's llijks marinewerf te Amsterdam is alhier aange voerd een nieuw gebouwd vuurschipbestemd ter vervanging van dat, hetwelk bij de vlaamsche banken ligt. Hel is van een uiterst sterken bouw en zal voor vier ankers liggen; Z. M. stoomschip Cycloop zal hetzelve in den loop dezer week derwaarts slepen. Ook nabij de N. Haaks bij Texel zou een dergelijk vuurschip gelegd worden. Z. M. heeft benoemd tot regler in de arr. regtbank te Alkmaar, Mr. J. v. d. Veenthans kantonr. te Tholen. Zr Ms. schrocfslooinschip Cornelis Dirks, onder bevel van den luitenant ter zee der 1ste klasse J. F. Koop man, is den 20slen dezer van de reede van Plymouth naar zee vertrokken ter voortzetting zijner reize naar de kust van Guinea en Zuid Amerika. Aan het Departement van Marine zal binnen kort in bet openbaar worden aanbesteedhet bouwen van vier houten verdedigingsvaartuigen, volkomen gelijk aan die welke in Junij 11. zijn aanbesteed. De raad der stad Utrecht heeft in zijne gehouden zit ting besloten een adres te riglcn lot de Eerste Kamer der Staten-Generaalhoudende verzoek om zich niet te vereenigen met de door de Tweede Kamer aangenomen spoorwegwetten, welk adres nader zal ontworpen worden door de raadscommissie in zake den aanleg van spoorwegen. Nadat men ca. vier weken geleden gehoord baddat er onder de gemeente Dinteloord brandbrieven gelegd waren werd zulks op Donderdag den 17den dezer, bij de Wed. Ver munt, landbouwercsse aldaar, herhaald, met den eisch, om tegen den volgenden avondten half negen ureop eene daar bij vermelde plaats, ƒ2000 te leggen. Genoemde weduwe draalde niet deze zaak aan de bevoegde autoriteit kenbaar tc maken, welke zorgde dat de brigade van Steenbergen ontboden werd, om zoo mogelijk den dader te arresteren. Den volgenden avond bad men op de aangeduide plaats een zak met steentjes gevuld ter neder gelegd, waarin was bevestigd een touwloopende van die plaats onder de schuurdeur tot binnen in liet vertrek, alwaar de marechaussées hunne schuilplaats hadden. Zoodra men nu den zak aanraakte, viel onmiddellijk eene flcschwelke aan bet louw was vastgemaakt, tegen den grond. Nadat men met angstige inspanning hel bepaalde uur bad afgewacht, viel op eens dc flcsch, waarop de marechausseés zich mei allen spoed naar buiten begaven, en het geluk hadden een persoon te achterhalenwelke reeds tot zijn middel in het water zat. Uit een kortstondig verboor bleek hij te zijn Christiaan van den Benden, buisschilder te Dinteloord, die onmiddelijk be kende de schrijver der brandbrieven te zijnzoodal iiij be reids naar bet buis van arrest tc Breda vervoerd is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1