s? UIT DE HAND TE KOOP burgerlijke stand. Ontvangen voor de St. Nicolaas Door vertrek finale Uitverkoop uiterlijk tot 29 December 1859, MUZIEK in T IVO LI Van 19 26 November 1839. GEHUWD: G. Goes en K. Baas. BEVrALLEN: H. Westeriag geb. Buijs. D. G. Hillenius geb. Jon ker. Z J. Visser geb Kooger. D. N. Snijder geb. Krijnen Z. T. Bier geb. Kooij. Z.J van Tijn geb. van Tijn. D. M. M. Reute geb. Rondau. D. M. Kort geb. Dekker. Z.V. M. de Beer geb. Svvart Z. A Boon geb. Borst. Z. W. J. Spigt geb. Winter. D. C Maas. D. Levenloos aangegeven 1. OVERLEDEN: J. S, Bretz. 65 j. H. Hiiljsman 75 j. J. Levan der 28 j. W. P. Rumpf 21 j. S. Zomer 67 j. A. P Hen 5 j J. E Droog 5 m. N. Fontany 26 j. A. Vermeulen 14 j. Ambtshalve ingeschreven 3 SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: N'IEUWEDIEP, 23 Nov. Girce, Emmerson, Sunderland. Zuiderzee, de Jong, Havanna. 24 Willem en Eduard, v- Wijk Jzn. Suriname. Lion (st.), Londen. Smijrna, Manning, Londen. Minden, Bell, Odessa 1. v. Falmouth. Jenny, van Wijk, St. Petersburg. 25 Nov. Graaf van Rechteren, Voet, Huil 3 Zusters, Bart, Bergen. Gezina Janti- na, Jonge Gijsbertha Wilhelmina, Priebée, beiden Newcastle. Ehzabeth, Aarentz, Wijborg. UITGEZEILD: NIEUWEDIEP, 23 Nov. Niets. 24 Nov. Trumby, Absy, Hawk, Sinclar, Eleven, Tholy, Triton, Veenstra, allen Netvcastle. Vrede v. d. V Plas, Batavia. Jetskallna Wija, Doornbosch, Suriname. Alphard, Roelfsema, Ancona. Diana (st Londen, Cörnelia, Dooijen, Surina me. Willem en Karei, Steenveld, Batavia. rp<c£ 9 -3É) SoJARIGE ECIITVEREEÏNIGING van K. BAKKER en N. VOS. Nieuwediep 27 November 1839. lieden beviel voorspoedig van een ZOON, A. BORST, geliefde Echtgenoote van C. BOON. Helder 23 November 1839. Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER, B. VERHEY, Echtgenoote van D. de ROEVER. Helder 23 November 1839. Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen ZOONNEELTJE KRIJNEN, geliefde Echtgenoot van E. SNIJDER. Nieuwediep 21 November 1839. Bevallen van eene welgeschapen DOCHTER W. J. WINTER, geliefde Echtgenoote van P. G. SPIGT. Nieuwediep 24 November 1839. Heden overleed, tot onze innigste droefheid, onze jong ste Zoon ANDRIES in den ouderdom van circa 13 jaar. Helder 24 November 1839. P VERMEULEN. M. VERMEULEN—SWEERIS. in het Nieuwe Verkoophuis aan de Binnenhaven. Allerlei soorten van KINDERSPEELGOED en Speeldoozen, Poppen Poppekoppen Doopelingen Portemonnaies, Porte feuilles Uigaren en RookpijpjesLucifersdoosjesArm banden Manchetknoopjes Broshes RingenModerateur en Groene Lampen, Lampekappenfijne ZeepenReukwer. ken, Spoormandjes, Schooltassen, Verlakt- en Blikwerk, Om- berdoozen Domino-spellen Schaak- en Schimmeispellen Speelkaarten, ToiletdoozenWerkkistjes, Maskers, fijne Heeren- en Kinderpetten en nog meer andere Artikelen. Verwacht alle dagen eene groote sortering Prenten en Prentenboeken, puike Sigaren van ƒ10.tot ƒ30. de duizend. Ondergeleekende beveelt zich minzaam aan en hoopt door prompte bediening en solide handeling zich het vertrouwen zijner geëerde begunstigers waardig te maken. W. van OENEN. van nog eenige overgeblevene echte gouden en zilveren WERKEN in het huis No. 60 aan de Binnenhaven; al waar tevens de, geheele INBOEDEL te koop wordt aangeboden. Een fatsoenlijk burger MEISJE van de P. G. verzoekt geplaatst te worden als KIN DERMEISJEof behulpzaam te zijn iu eene ligte dienst. Zij kan goed stoppennaaijen en huiswerk verrigten. Adres bij den Uitgever dezer. 80 a 90,000 gebikte oude METSELSTEEN in onder scheidene soorten allen behoorlijk gesorteerd. Te bevra gen bij den makelaar P. GROEN, te Nieuwediep. op Zondag den 4den en Maandag den oden December. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2