MARINE. MARINE. mm- M BOUWGEREEDSCHAPPEN, PUBLIEKE VERKOOPIIVG. jgül Lerend Vee^fl| AA N ifË STE01N G YERSCII B1DVLEESCH EN IllADVET. HUISRAAD EN INBOEDEL. De levering van hel benoodigde versch Rundvleesch en Rundvet ten behoeve der Onder-officieren en verdere manschappen van gezegd gedeelte, gedurende 1 Januarij tot en met 50 Junij 1 *60 Versch Vleesch, Aardappelen en Bier Munitie-en TVilbrood Soepgroenten De Notaris W. J. HIDDE BOK, ter standplaats den Helder is van nieening op Dingsdag 29 November 1859 's morgens 10 ure, vóór de Hofstede Vrede Vrijheidin het Koegras nevens den Helderthans in gebruik bij JAN BIER, publiek te verkoopen: 26 slaks divers HOORNVEE, 8 stuks PAARDEN, 40 OONSCIIAPEN1 ENGELSCHE RAM1 ZEUG, 1 KARNHOND, 2 BOERENWAGENS, 1 KAR, 5 PLOE GEN, 1 EGGE cn diverse BOERFN en BOUWGEREED SCHAPPEN, HUISRAAD en INBOEDEL en wat verder zal worden aangeboden. Betaaldag van het Levend Vee 1 Augustus 1860. Van de GereedschappenHuisraad en Inboedel contant. Alles broeder volgens gedrukte billetten. Nadere informatien ten kantore "van den Notaris W. J. H1DDE BOK voormeld. VAN De OFFICIEREN, uitmakende de Voedings-Commissie bij het gedeelte Mariniers alhier, als daartoe geautoriseerd, zullen op Maandag den 5en December e. k., des middags ten 12 ure precies, publiek aanbesteden: De voorwaarden dier aanbesteding, liggen van af heden ter lezing op het bureau van den betaalmeester hij dat gedeelte, en wel van 's morgens 9 tot 12 ure, terwijl de aanbesteding zal plaats bobben op het bureau van den Kommandant van voornoemd gedeelte, alwaar op dien dag een gesloten bus aanwezig zal zijn voor de ver zegelde inschrijvings-billetten Willemsoord den 22en November 1859. De Officieren voornoemd De le Luitenant, De Kapitein, GEILL. GAERTHÉ. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Vrijdag den 2en December 1859 des voormiddags ten 11 ure, bij inschrijving worden aanbesteed, ten behoeve van 's Rijks Marine Hospitaal le Willemsoordde levering van: gedurende het jaar 1860, en gedurende 1 Januarij - 50 Junij 1860. De billetten van inschrijving, op gezegeld papier, voor ieder artikel afzonderlijk, zullen op den dag der aanbe steding vóór het bepaalde uur ter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord moeten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding dagelijks (den Zondag uitgezonderd) van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing bij de Secretarie van de Directie der Marine voornoemd. Willemsoord den 22en November 1859. De Directeur en Kommandant der Marine D BIJL de VROE. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal op Maandag den 5 December 1859, des voormiddags ten 11 ure, hij inschrijving worden aanbesteed, de leve ring der benoodigde voor de Equipagiën van Zr. Ms. schepen en vaartuigen van Oorlog, ter reede Texel en in het Wieuwediepge durende het jaar 1860. De biljetten van Inschrijving, op gezegeld papier, zul len op den dag der aanbesteding vóór het bepaalde uur, ter Secretarie van de Directie der .Marine te Willemsoord vrachtvrij moeten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding en het model Inschrij vingsbiljet, liggen van heden tot aan den dag der aan besteding dagelijks (de Zondagen uitgezonderd) van s' mor gens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing en inzage bij de Secretarie van de Directie voornoemd. Willemsoord den 25 November 1859. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DE VROE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3