MARINE. Mevrouw Frantzen PUBLIEKE VEBKOOPIIVG op TEXEL. 92 heele, halve en vierde Vaten, Eene Kindermeid Munitie brood en Versch Rundvleesch vraagt eene bekwame KEUKENMEID ten eersten. ZUNDERDORP Co. Scheepsmakelaars op Texelals daartoe behoorlijk geautoriseerd, zijn van meening, op Vrijdag 2 December 1839, 's avonds 7 ure, in het loge ment de Vergulde Kikkert aan den Burg ten overstaan van den Notaris Mr. WILLEM BOK, publiek te verkoopen De van het den 2den November 1.1. in de Eijer- landsche gronde gestrande Nederlandsche Schoonerschip Maria, kapt de Boervan Amsterdam naar Triest gedestineerdgedeeltelijk geborgene lading SUIKER, bestaande in allen meer of min door zeewater beschadigd zooals die thans zijn liggende in het pakhuis op den dijk nevens de Cocksdorp op Texelen één dag vóór en op den verkoopdagbehoorlijk gekaveld voor een ieder zullen te bezigtigen zijn. Nadere inlichtingen op franco aanvrage te bekomen ten kantore van genoemde Scheepsmakelaars, alsmede bij den Notaris Mr. WILLEM BOK voornoemd. Men is voornemens op Donderdag den 29 December 1839, des avonds ten 7 ure, in het lokaal Tivoli te Helderin het openbaar te VERKOOPEN: 1Een WINKELHUIS en ERFstaande en gelegen te Nieuwediepgemeente Helderaan de Weststraat, wijk L, No. 34. 2. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren naast en ten noorden van het voorgaande perceel, wijk L, No. 33. 5, Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan den Helder, aan den Kanaalweg, wijk I, No. 13. 4. Een HUIS en ERF staande en gelegen als voren achter het perceel No. 3, wijk I, No. 291 a. 5. Eene INGESCHREVENE SHULDVORDERINGten behoeve nu wijlen H. SELDERBEEKwegens de aan hem schuldig gebleven kooppenningen van Een Winkelhuis, Pakhuis en Erf, nabij de Binnenhaven, te Nieuwediepkad sectie C, No. 1708 en 484, groot ƒ4000, rentende 3 ten honderd 's jaars. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS, te Nieuwediep. van 16 jaar gevraagd. No. 86 Binnenhaven. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Donderdag den 1 December 1839 des mid dags ten 12 urebij inschrijving worden aanbesteed, de levering voor zoo veel noodig van ten dienste der Equipagiën van Z. M. schepen en vaar tuigen van Oorlog ter reede Texel en in het Nieuwediep. De billetten van inschrijving zullen vóór of op den be paalden dag des morgens vóór 12 ure vrachtvrij, behoo- ren bezorgd te worden, ter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord, en ingerigt als volgt: Voor het Munitie brood van 1 Januarij tot 30 Junij 1860. Voor het Versch Rundvleesch van 1 Januarij tot 51 December 1860. De bedoelde billetten moeten bevatten duidelijk opgaven van de prijzen (in schrijfletters)waarvoor de gegadigden genegen zijn genoemde leveringen'op de bij het bestek van aanbesteding omschreven voorwaarden per Honderd Nederl. ponden aan te nemen als mede van de namen voornamen en woonplaatsen der Inschrijvers en van hunne borgen. Geene andere billetten van inschrijving zullen ter mede dinging worden toegelaten, dan die op gezegeld papier zijn geschreven, door de Inschrijvers onderleekendgeene bij conditiën bevatten en zonder doorhalingen of schriftdel- ging zijn, zullende ten dage en ure voorschreven die bil letten in tegenwoordigheid der gegadigden geopend worden en de voorloopige toewijzing aan den minsten Inschrijver geschieden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, dagelijks (de Zondag uit gezonderd) van 10 ure des morgens tot 2 ure des namid dags voor gegadigden ter lezing bij de Secretarie van de Directie voornoemd. Willemsoord den 21 November 1839. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL de VROE NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz —GEDRUKT BIJ S. GILTJES*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4