M 96. 1IRLDERSCI1Ë en MWED1EPER COURANT. DONDERDAG ITIB IX TT S T IJ D I XT O- S 1T. 1 DECEMBER. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Franco per post»1.5U Enkele nommers»0 '10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. A DVERTEN'TIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den üitgever HELDER en NIEUWEDIEP 50 November 1859. Z. M. beeft den schipper op liet werkvaartuig der marine de Vlinder, A. Noordzijbenoemd lot broeder der orde van den nederlandschen Leeuwaan den dirigereuden officier van gezoudheid der 2de klasse in Nederl. Indie, P. Bleeker vergunning verleend lol bet aannemen en dragen der onder- scbeidingsteekenen van ridder der orde van den Rooden Ade laar 5de kl.bcm geschonken door Z. K. If. den prins-regent van Pruissen. Volgens bijzonder berigt was Zijner Majesteit stoomschip Amsterdam, kapt.-luit. Clarksonden 8stcn Oct. gean kerd te St. Helenaaan boord was alles wel. Het nederlandsche stoom-fregat Evertsen heeft Ply- moulh verlaten. Voor het vergelijkend examendat aan het Departement van Marine heeft plaatsgehad voor de personen, dingende naai de betrekking van scheepsklerk, hebben zich 52 adspiranten aangemeld. Bij den storm van jl. maandag is nabij Kamperduin ge strand de nederlandsche bark Ferdinandina Emma, kapt. Tangobestemd van Batavia naar Amsterdam. Naar men ver neemt is een deel der equipagic, die met een boot hel vaar tuig verlieten, in de golven omgekomen. In het huis van arrest te Deventer is op 22 Novem ber overgcbragl zekere T. K. boeren dienstmeid, beschuldigd van kindermoord; bij onderzoek werd het kind in hare kist gevonden. Zij was in den nacht van 17 op 18 dezer beval len en had reeds den volgenden dag haren gewonen arbeid (op het land knollen plukken, enz.) ongestoord verrigt. In de gemeente Doornspijk, Nunspeet en elders in die streek, staat men dikwijls aan opliglerij bloot. Eene nieuwe industrie is aldaar dezer dagen ontdekt. Eene koopvrouw bood JAARGANG. bij de gegoedste ingezetenen kanten te koop aanonder het voorgevendat de opbrengst daarvan lot liefdadige doeleinden zou worden aangewend. Ten einde haar voorslag gereden ingang te doen vinden, bragt zij de groete van den predikant der gemeente bij de Protestanten en van den priester der pa rochie bij de R. Katholiekenen schreef de namen der koo- pers op eene lijst, omdat deze Zondags in het kerkgebouw zouden worden afgelezen. Zij vond dientengevolge vele koo- pers; doch toen men geene afkondiging hoorde, deed men on derzoek en bleek het, dat de verkochte kant slechts kunstig ge maakte tulle was, die voor 5 a 4 malen meer dan den gewo nen prijs werd van de hand gezet. De justitie doet onderzoek en meent de opligters op het spoor te zijn. Uit Banjocmaas (Batavia) meldt menEenige dagen geleden werd alhier uit de afdeeling Bandjarncgara, ter ver pleging overgebragt, zekere Javaan Dipolroeno genaamd, die, terwijl hij bezig was zijn djagongveld schoon te maken, op eene gruwzame wijze door een wild varken werd aangevallen, waarbij hij eene vreeselijke wonde, ter grootte van eene uil- gestrekte hand aan de regter borst ontving, welke wonde met een groot verlies van vleesch in de borstholte lol aan de ribben was doorgedrongen. Het varken werd kort daarop af gemaakt. Voor den lijder bestaat weinig hoop op herstel. Het heeft lot dus ver niet mogen gelukkeneen spoor te ontdekken van deu voor eenige lijd plotseling verdwenen secre taris der te Weenen gevestigde fransehe staatsspoorweg-maat schappij. Hij moet niet alleen een aanzienlijk bedrag uit de kas dier maatschappij hebben ontvreemd, maar ook melden geheelen bruidschat van een rijk meisje, dat hij veertien dagen te voren ge huwd had, gevlugt zijn. Men gelooft, dat het hem gelukt is, den amerikaanschen bodem te bereiken. Er loopt een gerucht te Parijsdal mede zal werkeii^-' indien het lol wezenlijkheid wordt gebragt, om Italië levrcdmi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1