te doen zijnnamelijk dat Frankrijk en Oostenrijk in onder handeling zijn over den verkoop van Venetië. Picmont zou daarvoor 400 inillioenen frs. willen betalen. Lc Droit meldt uit Parijs, dat de heer Vrise, bijge naamd de zwarte doctor, die in der tijd zoo veel van zich beeft doen spreken, door zijn voorgeven, dat hij de kanker kon ge nezen, hetgeen echter later is gebleken onwaar te zijn, giste leren is iu hechtenis genomen, beschuldigd van manslag door ouvoorzigligbeid, waardoor de dood is veroorzaakt vau iemand dien hij onder behandeling had. De demonstratie, die te Bologna zou hebben plaats ge had, toen het ontslag van generaal Garibaldi werd vernomen, was niets anders, dan eene betuiging van leedwezen aan den beroemden krijgsman, door zijne vrienden. Er beeft niet de minste wanorde plaats gehad en de nationale garde, welke onder de wapenen was gekomen, om wanorde te voorkomen, heeft spoedig met de bevolking deelgenomen aan het betuigen vau geestdrift en sympathie; thaus is men het algemeen eens, om den generaal te prijzen voor dit bewijs van zelfverlooche ning. De fransche bladen deelen mededat dezer dagen een kind van zes maanden, op eene noodlottige wijze gestorven is, die, als eene waarschuwende lesvele ouders lot voorzigligbeid moet aansporen. Het kind namelijk, met eene het ten ge schenke gegeven pop spelende, likte achtereenvolgend de roode en witte verf van den kop daarvan af, en overleed ten gevolge der daardoor veroorzaakte vergiftiging. In Engeland zijn thans nog 192 veteranen boven den rang van kapitein, die aan den slag van Waterloo hebben deelgenomen, in het leven, namelijk 1 veldmaarschalk, '12 generaals, 53 luitenant-generaals, 39 generaal-majoors, 46 co- lonels, 59 luit.-colonels en 22 majoors. Men schrijf uit Rome De gewelddadige diefstallen zijn hier zoo algemeen gewor den dal men het publiek spoedig met de mededeeling daarvan zon vervelen. Voor eenige dagen is de heer Philippe Antouelli, oudste broeder van den kardinaal, geheimschrijver van den staat, door drie kerels op 100 passen van zijn huis uitgeplun derd geworden. Aangezien de heer Philippe Antonelli geen te genstand heeft gebodendezen tol aan de gevolgen van een slecht bestuur en eene nietswaardige politie te betalenis hem verder geen kwaad overkomen". In een, ten behoeve van bet parlement gedrukt stuk, betoogt sir R. Schomburgh Brilsche consul iu Siamde uit voerbaarheid der doorgraving van de landengte van Kraaten einde de baai van Bengalen met de golf vau Siam en de Chi- nesche zee te verbinden. Het hehoefl niet gezegd te worden, dat de uitvoering van een zoodanig plan van het grootste be lang voor den handel zijn zou. Uit Hongkong wordt gemelddat het in het Zuiden van China rustig is en dat de Europeanen er niet mishandeld worden. De invloed van Rusland neemt in het Noorden van het Hemelscbe rijk al meer en meer toe. Een dagblad van Donai deelt het volgende mede: Een land bouwer te Sars-et Rosières had een paard, dat zoo oud was, dat hel al zijne tanden had verloren en zijn hooi en haver niet meer kon knauwen; het zou stellig van honger zijn omgekomen indien twee paardendie naast den ouden Rosinant stonden, zijne voeding niet op zich hadden genomen. Deze dieren kaauw- den den haver en het hooi fijn en wierpen het fijn gemalen voor hun makker neder. Vele personen zijn getuigen hiervan geweest; de meester van het paard was zoo zeer aangedaan over dit blijk van paardenmin, dat zijn gevoel van menschlie- vendheid tot den hoogsten trap werd opgevoerden hij het oude dier voor 10 francs aan den vilder verkocht. Berigten uit Nizza meldendat generaal Garibaldige durende zijn verblijf aldaar, met geestdrift door de bevolking is ontvangen; hij heeft verklaard, dat hij de beste verwachtin gen had voor de toekomst van Midden-Italic, doch ontveinsde het niet, dat liet zeer wel mogelijk was, dat Italië weder in een oorlog zoude worden gewikkeld. «Men zal dan zien", zeide hij, »wat Garibaldi zal doen, wanneer uien hem geheel vrij laat handelen. Men beeft te Portsmouth andermaal proeven genomen met holle kogels, die oniniddelijk voordat zij werden afgescho ten met gesmolten metaal gevuld werden. In het ongerief, dat te veel tijd verloren ging lusschen het vullen en laden, had men nu voorzien dooreen opzettelijk tot dit doel opgerigte ko gel-oven die aan boord van de stoomboot Storlc werd geplaatst. Men schoot onderscheidene holle kogels af op een oud, on bruikbaar fregat en reeds na de eerste weigerigte schoten stond het vaartuig in lichte laaije vlam. Door een paar scholen die digt bij de waterlijn troffen geraakte bet spoedig aan bet zinken. flollandsche IJzeren Spoorweg. W1NTERDIENST. Vertrek van Amsterdam 8 u. (tot Haart.) 8 u. 30 m. tl u. 30 m 4 u. 30 m. 7 u. 30 m. Aankomst te Amsterdam (van Haarlem) 9 26 m. 10 u. 30 m. 2 u. 35 m. 6 u. 30 m. 9. u. 30 m. IVederlandsche Rijn-Spoorweg. GEWIJZIGDE DIENST. Vertrek van Amsterdam 7 u. 20 m. 10 u. 35 m. 12 u. 3 0 m (le en 2e kt2 n. 30 m. (Zondag niet.) 6 u. 7 u. 45 m Aankomst te Amsterdam (van Utrecht 's Zondags niet8 u. 9 u. 30 m 1 u. 2 u. 5 n. 30 m. (Zondags niet). 7 u. 45 m. 10 u Spoorweg, Antwerpen-Rotterdam Van Rotterdam n. Antwerpen en Breda 10 u. 15 m. 's m. 3 u 's nam.; van Breda n. Antwerpen en Rotterdam 6 u. 50 m.; 12 u 35 m. 5. U. 20 m. (tot Antwerpen en Moerdijk); van Antwerpen n Breda en Rotterdam 7 u. 45 m. 12 u. 20 m. 5 u. 25 m. (tot Breda en Moerdijk).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2