Sint Nico laas. PUBLIEKE VEUKOOPIAG. Uitverkooping GEMEHGDE BEBIGTEXT. ADVEETS1TVIE 1T. De Inventaris VERKOOPHUIS TE HELDER. tegen fabrieksprijzen bij D. LOUW, BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 29Nov. W.S 2,-pc. 62rJ.5 pc. 74f£. 4 pc. 96| Spanje. 1 J pc. 52f§ builenl. 5 pc. binnenl. opc. 42J- Rusland. 1816,5 pc. 104^. 5 pc 102J. 1829, op.... Oostenrijk, metall. 5 pc. 54J amst. 5 pc. 75^. nati onale 1854 5 pc. 58^ metall. 2J- pc. 29}^. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 27 Nov. Alida Folkerts Mooij, Londen. Zeehond, Visser, Sunderland. Burgemeester Huidekoper (st.), Huil. 23 Nov Jacobus, v. Duijn, Riga. Twenthe, van Dijk, Huil. Beaver (st Londen. Diana (st.), dito. Hemmo Heilico, Waker, Riga. Eupa- toria, Petley, Odessa, 1. v Plymouth. Warrior, Smith, Sunderland. Zior, Price, Hartlepool. 29 Nov. Tjetska, Doe Wes, Galatz, laatst van Falmouth. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 27 Nov. Expres, Gjersöa, Frederikstadis op de reede teruggekomen. Bellona, Maess, Drammen. Pelgrim, Eckersberg, dito. Columbus, Eliassen Laurvich, is op de reede teruggekomen. 28 Nov. Smirna (stLonden. MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM 28 Nov. Tarwe met ruimen aanvoer 50 c per mud lager traag afgaande; de jar. mede 50 c. lager puike nieuwe Zeeuwsche f9 a 9,25; mindere f7,75 a 8,50; puike jarige f9,50 a 9,75; mindere f7,75 a 9. Rogge 10 c. lager; N. Zeeuwsche f6,90 a 7,40. Gerst 30 c. lager, puike winter f5,70 a 6, gewone f4,90 a 5,75; zomer f4,90 a 5,75. Haver 10 c. lager, lange f2,80 a 3,40; korte 3,80 a 4,90. Paar- denboonen als voren f 6,40 a 7,20. Boekweit N. Noordbr. onveranderd f185 a 190. Ertwen 50 c. lager kleine f7,75 a 9,50. groote f9,75 a 12,50. Nieuwe witte Boonen als voren f8 9,50; Nieuwe bruine dito 25 c lager, f8 a 9,50. Kanariezaad alsvoren f 9,50 a 11,75. Koolzaad prijshoudend. Zeeuwsche en Overmaasche 52 a 56 Flakkeesche „e 42 a 53. SCHIEDAM, 29 Nov, Moutwijn f 13,75. Jenever f 19,25; Amst. proef f 20,50. De studenten van Innsbruck mogen op boog bevel geene studenten mutsjes meer dragen. De ongunstige stemming van de bevolking der hongaarsche landen boezemt der oosten rijkscbe regering bezorgdheid in. Men verzekert dal Enge land op het aanstaande congres door lord Granville zal worden vertegenwoordigd. Te Rotterdam schijnt zich een club te hebben gevormd, die onder den naam handel te drijven, de groot ste en vuilste opligterijen pleegt. De stad Copiapo is door eenc aardbeving voor het grootste deel vernield. Tengevolge van liet ontslag van generaal Garibaldi is te Bologna een op roer uitgebroken dat echter spoedig is gedempt. Nena Sahib, het hoofd van den britsch-iudischen opstandis naar men ver neemt, op de grenzen van Nepaul overleden, De verceniging voor finanliele hervorming Ie Manchester zal den 4den Decem ber een groot banket geven, waaraan minstens 1500 personen zullen deelnemen. Men zal op Vrijdag den 2 December 1869, des mid dags ten 12 ure, ten huize van den Logementhouder P. SPIGT, aan de Koopvaarders Binnenhaven aan het ISieuwediepten overstaan van den Deurwaarder J. W. de HEER, presenteren te verkoopen van het op de Noorder Haaks gestrande Ned. Kofschip Grietiena Hillegina, laatst gevoerd door kapi tein R. J, SPRIK, bestaande in Ankers, Kettingen, staand en loopend Want, Trossen, Zeilen, Blokken, Ijzerwerk, Watervaten, enz. Zullende heden en morgen vóór den verkoop aan de Binnenhaven ter bezigtiging liggen. De ondergeteekende heelt de eer zijne geëerde begun stigers te berigtendat bij heeft ontvangen eene fraaije sortering Duitsche en Fransche SPEELGOEDEREN benevens Panorama's, StéréoscopenOplica's, enz. Verzoekt ieders gunst en recommandatie. M. E. VOORTHUIS. Helder 50 November 1859. VAN Kanaalweg aan den Helder, beginnende 2 December 1859, bestaande in: Laken, Duffel en Baaijen in soorten, Wollen en Katoenen Dekens, Bukskins en Broekstof. Pieloux en Bombazijn, Boekholder Keper en Marseilles, Wollen en Katoenen Modes Stoffen, Tulle en Neteldoek dito Mutsen, Franjes, Omslagdoeken, Zijden, Moese- lien en Katoenen DoekenHandschoenenGeweven en Gebreide Kousen, dito Mutsen en WintergoederenBoa's en Bretels, Zijden Linten, SajetlenGaren en Band^ Zeemleder, Eau de Cologne en Familie Zeepen, en ver der wat tot dit vak behoort.. Verzoeke beleefdelijk met. een bezoek vereerd te worden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3