MARINE. Soepgroenten I Kr worden te huur verlangd TWEE GE MEUBILEERDE kamers, voor iemand die een Kantoor heeft. Opgave van ligging en prijs van huur met en zon der kost bij franco brieven aan het kantoor van re gistratie te Helder. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal op Maandag den 5 December 1859, des voormiddags ten 11 urehij inschrijving worden aanbesteed de leve ring der benoodigde voor de Equipagiën van Zr. Ms. schepen en vaartuigen van Oorlog, ter reede Texel en in het Nieuwediepge durende het jaar 1860. De biljetten van Inschrijvingop gezegeld papierzul len op den dag der aanbesteding vóór het bepaalde uur, ter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord vrachtvrij moeten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding en het model Inschrij vingsbiljet, liggen van heden tot aan den dag der aan besteding dagelijks (de Zondagen uitgezonderd) van s' mor gens 10 tot 's namiddags 2 ure, ter lezing en inzage bij de Secretarie van de Directie voornoerhd. Willemsoord den 25 November 1859. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DE VROE. Men is voornemens door den in de Z1JPE gevestigden Notaris C.S1EMERS, op Dingsdag den 15 December 1859, des avonds ten 6 ure, ten huize van den Kastelein K. de GOEDE, aan de Schagerbrug in de Zijpein het openbaar bij opbod en afslag te verkoopen: 1Eene HUISMANSWONING met TUINBOOMGAARD en LANDEREIJEN, zeer voordeelig en aangenaam staande en gelegen in den polder I, nabij de Scha gerbrugaan de Zijpervaart in de gemeente Zijpe te zamen groot 15 bunders 70 Roeden 40 ellen, bij het kadaster bekend in de Sectie C onder de num mers 424 tot en met 454, 442, 445, 444 en 445. 2. Negen perceelen WEIDLAND, te zamen groot 14 bunders 44 roeden, gelegen aan de Zijpervaart, in den polder D, in de gemeente Zijpe, Sectie B, nummers 567, 568 585, 584, 585, 586, 410, 411412 en 415. Welke goederen behooren tot den nalatenschap van Vrouwe M. M. van Marle, Weduwe den heer J. Hooglantgewoond hebbende en den 28 September 1859 overleden in de gemeente Helder De bewijzen van eigendom en verkoopsvoorwaarden liggen ter lezing ten kantore van bovengcnoemden Notaris bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer Therinometer- Dampkrings e Magnetische C stand stand toestand. 3 -o Declinatie of O, in inillim ïn Celsius-sraden Plaats gehad ■5 2 c h o C Miswijzing van im - 1 W) J O- B het Kompas Des namid c/3 O -Q CD i '3 "o -£3 H hebbende i t- C- f- 2? sr 1 Cu c o> t— s O Des daags. Des nachts. .SP O) ld 1 H Windrigtingen. -c 5) qj ^3 c CO O dags 2 ure. Gemidd. Des 05 JZ •O a ca middags 0 uur. t O cs •c c .2 u» S per etmaal. Hoogste Laagste Hoogste. Laagste. - O 3 <0 a 6 3- o h tO i-J Cd Cd (Regtwijzend.) s O O c "O -c ^5 c. o O Naar het Westen. O l- O 18 772 75 772.54 2.0 -0 2 2.6 0.4 0.0 0.92 5.4 4-64 z. zlw. z. 2.10 7.5 0.0 0.8 18 50'55" 19 772.74 775.02 4 6 -0.5 1.2 91 5.5 4-92 ztw.zlo.zo. 1.25 4 6 0.0 0.5 18 51 15 15 20,766 29 767.12 2 6 -0.4 1.6 -0.9 91 5.2 4-77 ozo. zolo. zotz. 1 65 6.0 0.0 0.2 18 48 55 18 211760.56 760 44 2 0 —1.7 -1.0 -2.0 94 4 8 4*78 zzo. zto.z. 0.78 1.6 0.0 0 1 18 50 45 25 22 762 97 762.58 5.2 1.7 4.6 1.5 96 6.0 f-95 zlw. zto z. 0 58 0.8 0.0 0.2 18 51 0 25 765 86 765 77 6.1 4.0 6.0 5 1 99 7.4 -f85 ztw. ZO OZO 0. 0.72 1.2 0.7 0.1 18 50 25 24 766.40 766.72 7.4 4.8 5.4 2.2 91 7.0 +85 0. otz. ozo. 6.47 15.5 0.0 0.8 18 49 50 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4