UELBERSCJE en MWEDIEPER COURANT. 4 DECEMBER. AANBESTEDE. N G. 1T I 33 *EJ TT S T XJ D 11T Cfr 25 1T. v*VVi8«* het .4^ Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1 30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zullen op Vrijdag den 9 December 1859, des namiddags ten één ure, in het openbaar, alleen bij inschrijving, aanbesteden: Het ophoogen van een gedeelte der D'ieuwstad. Het bestek ligt ter lezing aan de Secretarie der ge meente; terwijl de aanwijzing in loco geschieden zal op Dingsdag G dezer, des middags ten 12 ure. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Opzigter. Helder 5 December 1859. STAKMAN ROSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. HELDER en NIEUWEDIEP 5 December 1859. Z. M. Heeft de navolgende beambten bij hel loodswezen alhier in hunne tegenwoordige betrekkingen bevestigd als: G. .4. L. Lutzcoinm. der loodsen, P. P. Duinkeradj. coinm. der loodsen; en P. J. Heyningonlv. der loodsgelden- Den 28slen November is achter Callanlsoog op strand aangespoeld bet lijk eener vrouw, eene ledige scheepsboot en vier lakenscke manspetteneen en ander erkend voor afkomstig te zijn van het schip Ferdinandina Euima, kapt. A. 11. Tange van Batavia herwaarts gedestilleerd, bij Eginond gestrand, zijnde dien dag van boord afgegaan eene sloepwaarin zich bevonden eene vrouw, (dames passagier) de tweede stuurman, de bootsman, de scheepsdoctcr, drie matrozen en de eerste hofmeester, die getracht hadden zich daarmede te redden. Aangaande bovengemeld schip wordt van Egmond gemeld, dat men druk bezig was met lossen, ofschoon zulks zeer bcmoeijelijkt werd door de hoogc zee; verscheidene kisten in digo waren bereids geborgen. De gemeenteraad van Haarlem heeft een adres aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingediend, betreffende de spoorweg-aangelegenheden. In dit adres worden de verschillende bedenkingen tegen de door de Tweede Kamer aangenomen voordragl voor den aan leg der spoorwegen korlelijk ontwikkeld en wordt gewezen op het te cenenmaie miskennen van de belangen van Noordbol land in het algemeen en van de stad Haarlem in het bijzonder bij den bedoelden aanleg, terwijl daarbij geen spraak is van den aanleg van eeu spoorweg van het Nieuwediep naar Amsterdam, noch van eene aansluiting van den hollandschcn spoorweg aan het groote spoorwegnet, derwijze, dat de stad Haarlem van hel voordeel der aan te leggen wegen in het belang harer in dustrie en het opkomend marktwezen, niet helminste voordeel kan trekken en de ingezetenen der provincie en der gemeente daarentegen, wel in de reeds bestaande, en, zoo noodig, in de te verhoogen belastingen in de ruime male zullen betalen. Op de voormelde gronden meent de raad de Eerste Kamer te mogen uituoodigen, tot het besluit te komen, om Z. M. den Koning te verzoeken, de bewuste, door de Tweede Kamer goedgekeurde voordragt, in nadere overweging te willen nemen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant meldt het volgende Naar men verneemt, is in Indië eene reglerlijkc vervolging in gesteld legen den heer II. J. Lion, redacteur van hel Bata- viaasch Handelsblad, wegens twee artikelen, voorkomende in de laatste nommers van bedoeld blad. Het eerste geïucrimi-' neerde artikel draagt tot titel: De zedelijkheid der ambtena ren in Nedert. Indië en het tweede: Brievenport. De heer II. Stoltelid van de Tweede Kamer, afge vaardigd uit het hoofd-kiesdistrict Amsterdam, is na landuiige ziekte, te s'Gravenhage overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1