Dezer dagen zijn door de ijverige bemoeijingen der politie le Amsterdam eenige vreemdelingen aangehouden en over de gren zen gevoerd, die, in verschillende logementen dezer stad hun verblijf houdende, met grond van valsch spelen verdacht werden. Zelfs zou een hunner zich als iemand van hoogen rang hebben voorgedaan. Men leest in de Arnh. Ct. het volgende: Voor eenigen dagen werd door een corps muziekanten eene serenade gebragt met fakellichtdie besloten werd met bengaalsch vunr, aan den heer J. J. Rosenberg, poelier, in de Koning straat aldaarbij] gelegenheid dat hij door Z. M. den Koning benoemd was lot hofleverancier. Eergisteren voormiddag zijn per sleepstoomboot de Klok te Vlissingen binnengesleept, drie verdedigingsvaartnigen, be kend onder den naam Pro Palria, komende van Schiedam en Delftshaven, alwaar zij op particuliere werven voor rekening van het rijk gebouwd zijn. Door den Minister van Koloniën is een contract gesloten met den heer Cores de Vries, tot het in dienst brengen van cctic geregelde stoompaketvaart tusschen Batavia en de voor naamste havens van Java en onze buitenbezittingen. De sub sidie aan den heer Cores de Vries verleendis naar men zegtonder daartoe bepaalde voorwaardentol een bedrag van /"b00,000 'sjaars vastgesteld. De volgende lofwaardige handeling wordt van keizer Alexander medegedeeld. Men had dezer dagen den keizer per telegraaf kennis gegeven van de zoo even voltrokken trouw- plcgligheid van den voortvlugligen russischcn letterkundige I- van Golowiu. Twee uren later kwam reeds het volgende ant- woerd: »Mijn keizerlijken vaderzegen. Alles is vergeven en vergeten." Een schrijven uit Peslh schetst met donkere kleuren de toenemende ontevredenheid, in Hongarije heerschcnde. Onder de vele aanleidingen daartoe, noemt dat schrijven ook vooral hel meer en meer veldwinnende gerucht, dat de regering voor nemens zou zijn, de hongaarsche domeingoederen te verloten. Men trekt het regt der regering in twijfel, om, terwijl geene buitengewone omstandigheden dit dringend eischen, dergelijke maatregelen te baat te nemen, die daarbij zoo als wel te voorzien is, weinig of niets aan de ooslenrijksche financiën zullen ver beteren, hetgeen daaruit blijkt, dat hoezeer de regering in het laatste tiental jaren spoorwegen, kolenmijnen, gronden enz. verkocht heeft, dit alles volstrekt geene verbetering heeft aan- gebragt. Wat speciaal Hongarije betreft, zoo hadden wij tien jaren geleden volstrekt geene openbare schuld; de sedert tien jaren te Weenen aangegane schulden zijn toch waarlijk niet in ons belang gemaakt, desniettegenstaande hebben wij om in de verwarringen der weener financiën bij le springen, onze spoorwegen, onze kolen- en ijzermijnen zien vervreem den, terwijl thans ook de kroondomeinen daaraan moeten op geofferd worden De Opinione van den 27sten ondersteunt de candidatuur van graaf Cavonr, als eersteu gevolmagligde van Sardinië op het congres. Italië zal, zegt het blad toejuichen, dat graaf' Cavour op nieuw zich met de politiek bezig houdt, en het ministerie prijzen, dat hem de betrekking heeft opgedragen. Aangaande het kistje inet buskruid, dat, zoo als onlangs is gemeld, in den winkel van een koopman te Arfeuilles is geplaatst, met het doel om eene ontploffing te veroorzaken, verneemt men thans het volgende: Den 17den le 8 uur 'savonds vond de heer Lassère, te huis komende, een eikenhouten kistje; daar hij niets daarvan wist en van meening was, dat het verkeerd bij hem was bezorgdbragt hij het den volgenden dag naar den maire. Deze ontdekte op den deksel eenige kor rels buskruid en zette het, eeuig vermoeden koesterende, da delijk in het water, waarin het 2J uren bleef. Ofschoon de deksel bewegelijk was, besloot hij het kistje aan den bodem te openenhelgecn bleek zeer voorzigtig gehandeld te zijnwant er was een blikken bus in, die met een aan den deksel zeer kunstig bevestigd mechanismus in verband stond, zoodat, wan neer de deksel werd geopend, eene soort van pistool afsprong, waardoor het kruid in brand vloog. Ware de heer Lassère nieuwsgierig of de maire onvoorzigtig geweestdan had een van beiden stellig het leven verloren. De maker dezer hel- sche machine is lol nog toe onbekend en men heeft zelfs geen vermoeden op iemand. Uit Peslh wordt het volgende komische voorval medege deeld, als een bewijs, hoe schaars er zilveren munt wordt aangetroffen: »üe jonge Boscozoon van den beroemden goochelaar, geeft hier eenige zijner kunstvoorstellingen, welke zeer druk bezocht worden. Dezer dagen vroeg hij aan het talrijk verzameld publiek vier zilveren muntstukken, om er een kunststuk mede uit le voeren; in de eivolle zaal konden er echter niet meer dan drie worden opgezamelden het kunst- sluk kon derhalve niet verligt worden!" De diplomatieke betrekkingen tusschen Oostenrijk en Sardinië zullen door wederkeerigc benoeming van gevolmagtig- de ministers worden hervat. Graaf Hartig, oostenrijksch ge zant te Munchcnzoon van den voormaligen gouverneur van Milaan, zal het hof van Weenen te Turijn vertegenwoor digen. Bcrigten van Conslanfinopel van den 25slcn melden, dat er gedurende de laatste zes dagen buitengewone stormen in de Zwarte Zee hebben gehccrscht. Bijna alle schepen die op zee warenzijn op de kust geworpenongeveer 80 zijn reddeloos verloren; de kust is bedekt met stukken van vaar tuigen er zijn reeds honderde lijken aangespoeld. De ongast vrije kustbewoners hebben de schipbreukelingen die zich had den gered, geplunderd. Op dc rivier de Teems zijn proeven genomen met het onuitbluschbaar seinlicht van den heer Sil;is. Hel licht was langs dc geheelc rivier zoo feldal menigeen meendedat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2