IN DE BlHSOiWS »!lim op de Hoofdgracht de boot, waarop het was geplaatst in brand stond. Om de ouuilbluschbaarheid te bewijzendeed men het licht op eene diepte van 50 voet in de rivier zinken en toch bleef het met grooten glans schitteren. Deze uitvinding zal weldra op de geheele engelsche vloot worden toegepast. BURGERLIJKE STAND. Van 26 November 5 December 1859. GEHUWD A. P. Berkhuijsen en W. de Graaf. K. Dekker en G. Krijnen. W. Veldhuijsen en T. M. Munnger. BEVALLEN R. Bont geb. Bakker D. H. de Vrede geb. Veiheijden Z. E M. Duinker geb. Sjoukes Z. A. Daalder geb. de Waard Z. B. de Roever geb. Verheij D. G. Sterk geb. Pluijlaar D. T. Bremer geb. Koning Z. M. Oudijk geb. Groot Z. Levenloos aangegeven 1. OVERLEDEN: H. Verboom 4 j. A. Trap 3 j. N. Egberts 5 m. A. Nannings 38 j. B. H. Smits 68 j. J. T. Petter 11 w. 3. Lohmeijer 6 m. C. van Wilgen 37 j, G, Spil 5 w. jE. Hit ten 10 w. G. de Graaf 14 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEÜWEDIEP, 30 Nov. Harmonie, Nielsen, Drammen. Anna Ca- tharina, Grilk, St. Petersburg. 1 Deo Lion (st.Londen Johanna Marchiena, Koning, Sunderland. Koningin Marie (st.), Dantzig, 1. v. Mandahl. Zeelust, Holvast, Dantzig. Jan Visser, Driest, Corunnai Elisabeth, Zeeven, Cette. Jonge Bernard, Schaap, Dantzig. 2 Dec. Charon, Jongebloed Riga. Garl Frederichj Staben dito.Cleaver, Stapleton, Sunderland. Eersteling, Coerkamp, Dantzig. UITGEZEILD NIEÜWEDIEP, 33 Nov. Diana (stLonden 2 Gezusters, de Jong, Yarmouth. Beaver (stLonden. Sophie, Andrew, Newc. Twen- the (st.),jHull. 1 Dec. Osprey, Sunderland. Activo, Fraay, Havanna. Anna Maria Heuriette, Gollards, Suriname, Plantagedet, Vlem- ming, Sunderland. Columbus, Eliassen, Laurvich. Hermine en Elise, v. d. Kooij, Syra. Teelkina Meskina, de Haan, Suriname. De Zwer ver, Hoster, Napels. Metta Cathalina, Johannsen, Livorno. Cathari- na, Wiersma, Londen. Victoria, Bahr, Newcastle. Almo, Moore, Hartlepool. 2 Dec. Bureau Veritas, Rozenheek, Livorno. Sieka, de Groot, Rouaan. IARKTËERIGTEN, DORDRECHT, 1 Dec. Tarwe was heden ruim aangevoerd, en daar de kooplust niet groot was, werd ze merkelijk lager afgegeven. Als: Puike jarige Overmaasche en Zeeuwsche f10 a 10,30; mindere 9 a9,80. Nieuwe dito f8,70 9,20; afwijkende en blaauwe f7 a 8,20. Zomer met getoond. Rogge 30 c. lager. Jarige Overmaasche, Zeeuwsche en Vlaamsche f6,50 a 7,10. Nieuwe dito f6,70 a 7,20. 145 jarige Belgische voor f210, gedaan. Gerst 30 c. lager. Zeeuwsche en Flakkeesche Winter- f 5,50 6,30; dito Zomer- f5,30 a 5,70. Spelt gevraagd f2,60 a 3,40 Haver iets flaauwer. Lange f2,20 a 3, dikke f3 4, Paarden-Boo- non met meerder aanv. iets trager f6.40 a 7; Duiven dito 7,70 a 8,50, Bruine dito als voren f9 a 10; Witte 30 c, lager f S60 a 9,30. SCHIEDAM, 2 Dec. Moutwijn f 13,50. Jenever f 19. Amst, proef f 20.25. Ter Londensehc Veemarkt waren aangevoerd: 1120 Runderen, 3110 Schapen, 204 Kalveren en 107 Varkens. BEURSBERIGTEN: Amsterdam. 2 Dec. W.S 2| pc. 62}£.5 pc. 75 4 pc. 97 Spanje. 1 f pc. 52 buitenl. 5 pc. 45 Jj: binnenl. 5pc. 42f6. Rusland. 1816, 5 pc. 104. 5 pc 1021. 1829, 5 p. 84£. Oostenrijk, melall. 5 pc. 54j amst. 5 pc. 75~. nati onale 1854 5 pc. 58jmelall. 2} pc. 29. ÖEME1T3DE BEB.IÖTE1T. De koning dei' Sandwich eilanden heeft zijn particulieren se cretaris met een schot gevaarlijk gewond. Te Groningen is een mineur, wegens bet overtreden van het 8sle gebod, lot drie jaren kruiwagenslraf veroordeeld. Door het provinciaal geregtshof van Groningen is een boerenknecht, beschuldigd van feitelijke aanranding der eerbaarheid cener vrouw, veroor- tot een jaar gevangenisstraf. De koning van Oude heeft voor 120.000 c£ afstand gedaan van zijne koninklijke regten. In Italië neemt de opgewondenheid meer en meer loc V O K .E SF O T U fJ' TIK. Het schrijven, bij eene advertentievan Wierinrjen gezon den om in deze en de Haarl. Courant te plaatsen is niet geteekend; de afzender gelieve zijn naam op te geven, ten einde de plaatsing geschiede. ADTEB.TEXTT1EIT. Heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn ge. liefde en eenigste Zoon JAN ADRIAAN VENSTER in den jeugdigen ouderdom van 16 jaren en 4 maanden, dooreen ongelukkig toeval, op zijne reis van Soerabaija naar Makasserzijnen dood in de golven heeft ge. vonden. Hoe zwaar deze slag mij en mijne twee ove rige kinderen treft, zal een ieder kunnen beseffen, die ons van nabij kent. De wed. J. VENSTER, RUIJGH. Nieuwediep 2 November 1859. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze oudste Dochter GEERTJE in den ouderdom van 14 jaar. Helder 1 December 1859. R. de GRAAF. K. WORTEL. is bij gelegenheid van het St. NICOLAASFEEST voor banden: Een fraai assortiment PrentenboekenJaar boekjesAlbumsPlaten en Prenten om uitte knippen, AtlassenTeekenen voorbeeldenPasserdoozenenz, enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3