j MUZIEK in TIVOLI AMST ERD AM-NIEU WEDIEP- en (g|3a<wsf room J. W. BLITS, Tot Overnemen aangeboden: 2 Gemeubeleerde Kamers te huur. MUZIEK voor den DANS, MUZÏÏÏKvoor den DANS, MUZIEK voor den DANS, SALON DES VARIÉTÉS, Voorts eene talrijke verzameling Werlcen van Weten schap en Smaakallen geschikt tot Cadeaux. Hij inviteert zijne geëerde begunstigers hem met een bezoek te vereeren. RADERSTOOMJAGTEN DA9£LITZ3: Van Amsterdam naar het Nieuwediep's namiddags 5 ure. Alkmaar 's avonds 6j- Van het Nieuwediep naar Amsterdam 's nachts 12 ure. Alkmaar 's morgens 5| Men is voornemens door den in de Z1JPE gevestigden Notaris C. SIEMERS, op Dingsdag den 15 December 1859, des avonds ten 6 ure, ten huize van den Kastelein K. de GOEDEaan de Schagerbrug in de Zijpein het openbaar, bij opbod en afslag, te verkoopen: 1Eene HUISMANSWONING met TUIN, BOOMGAARD en LANDERIJEN, zeer voordeelig en aangenaam staande en gelegen in den polder Inabij de Scha gerbrug aan de Zijpervaart in de gemeente Zijpe te zamen groot 15 bunders 70 Roeden 40 ellen, bij het kadaster bekend in de Sectie G onder de num mers 424 tot en met 454, 442, 445, 444 en 445 2. Negen perccelen WEIDLAND, te zamen groot 14 bunders 44 roeden, gelegen aan de Zijpervaart, in den polder D, in de gemeente ZijpeSectie B, nummers 567, 568 585, 584, 585, 586 410, 411 412 en 415. Welke goederen behooren tot de nalatenschap van Vrouwe M. M. van Marle, Weduwe den heer J. Hooglantgewoond hebbende en den 28 September 1859 overleden in de gemeente Helder De bewijzen van eigendom en verkoopsvoorwaarden liggen ter lezing ten kantore van bovengenoemden Notaris bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. Chirurgijn en Mechanisch Dentisteverwittigt het geachte Publiek van den Helder en het Nieuwediep en zijne geëerde Begunstigersdat hijom ieder op eene allezins fatsoenlijke wijzede gelegenheid te geven tot consulleren, zich heeft gevestigd bij den Heer A. HES EERMAN Ka- naalweg, tegenover de Leerlooijerijen thans aldaar te spreken of te ontbieden is. Adviezen gratis. Eene ruime TIMMERMANSWERKPLAATStevens zeer geschikt voor Pakhuisstaande in de Nieuwstad, nabij het kanaal; te bevragen bij den makelaar P. GROEN, te Nieuwediep. Twee in den bouw zijnde HUIZEN onder één dak, zoo goed als afgewerktwaarvan het eene ingerigt tot Winkel, gelegen in de Nieuwstad, voorkant, hoek twee de straat van de gasfabriek. Te bevragen bij J. van der HULST alhier. Hoofdgracht No. 41. op Zondag den 4den en Maandag den 5den December. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur. bij P. van WIJNGAARDEN, op Zondag den 4den en Maandag den 5den December 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 ure. bij J. H. JANSSENaan het Hoofdop Maandag den 5den December. Entrée vrij. Aanvang 8 ure. op de Bovenzaal van de Zondag 4 en Maandag 5 December. Entrée en dans vrij. 's avonds 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz —GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4