KENNISGEVING. V,Vvg«w h MWEDIEPER EOliRAM. DONDERDAG 8 DECEMBER. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Franco per postal.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iedere» regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter openbare kennis, dat, in overleg met den Brandraad, de bepaling is vastgesteld, dat bij het ontstaan van brand in het gedeelte van het Koegras of Buitcnveld tot deze gemeente behoorende, de klokken niet onafgebroken maar met korte tusschenpoozen zullen luidenen dat in zoodanig geval de brandweer en de brandspuiten zich zullen begeven bij den tol aan de roode brugom aldaar de bevelen van de brandmeesters af te wachten. helder 6 December 1839. De BurgemeesterSTAKMAN BOSSE. ITI E TT TT S T IJ D l IT Cr E 1T HELDER en NIEUWEDIEP 7 December 1839. Door de politie zijn uit dit rijk verwijderd: L. Hirsch- feldboekhandelaar te Berlijn, A. F. Schröder, bloemfabriekant te Munster, C. vou Bergen Hennandorf, die in ons land den titel van baron had aangenomen, en voorgaf inspecteur van de ge vangenissen te Brcsiau te zijn, en A. Kinsky, mede zich ba ron noemende. Deze vier waren van Oslende, alwaar zij gedurende het badsaizoen verblijf gehouden hebben, te Amsterdam aangeko men en hadden hun intrek in onderscheidene voorname loge - meuten genomen. Volgens informatie zijn Hirschfeld en Kins ky in den loop van dit jaar door de polilie uit de badplaats Kissingen verwijderd. Zij hadden geen ander middel van be staan, dan de personen, met welke zij in hunne logementen en in eenc sociëteitwaarin zij zich hadden welen te doen in troduceren, in aanraking kwamen, lot spelen uit te lokken waarvan dan ook reeds sommigen het slagtoffer waren ge worden. Het kleine stadje Osuna, in Sevilla, is eensklaps over vallen door eene bende roovers. Twee jongelieden van eene der eerste familiën des lands zijn opgeligt en hebben een losgeld moeten betalen, de een van GOGO en de andere van 9000 douros. Eenige dagen geleden heeft men te Empel, een dorpje in de nabijheid van 's Heitogenboschop een bouwland, dat men bezig was lol wieden om te werkentoebehoorende aan het algemeen armbestuur te 's Bosch, eene begraafplaats ont dekt van Germaanschen oorsprong. Niet zoodra ontving dr. C. R. Hermans, de ijverige bibliothecaris van het Provinciaal ge nootschap van kunsten cn wetenschappen in Noordbraband, hiervan berigt, of hij begaf zich ter plaatse om een onderzoek in te stellen, waarvan het gevolg geweest is, dat onderschei dene urnen, waarvan sommigen nog overblijfsels van beenderen bevatten, door hem werden in bezit genomen. Jammer slechts dat lot nog toe al het gevondene beschadigd of gebroken is. Bij de verdere bearbeiding van het land zal voorzigliger wor den te werk gegaan, in de hoop ook nog gave voorwerpen te ontdekken. De Risorgimento van Florence berigt, dat de regering van Toscane heeft besloten, daar Piëmont, Lombardijc, Parma, Modena en de Romagna, slechts één koningrijk uitmaken, dat de qualificalic van vreemdelingen, bedoeld bij de Toscaansche burgerlijke en strafwet, voor de inwoners dier provinciën moet vervallen en allen gelijk gesteld zijn. De aangekondigde meeting te Liverpool voor financiële her vormingen was door meer dan 4000 personen bijgewoond. De heer Cohden was wegens ziekte afwezig. De heer Bright be handelde in zijne redevoering een zijner lievelings themas, namelijk de te hoog opgevoerde belasting, die te drukkend was voor de volksklasse, en volstrekt niet gelijkelijk drukte, daar/fe rijken veel minder in evenredigheid betaaldendan de mi/dete. klassen. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1