AD7BRTS1TTIB1T. Er is in het bosch van Bondy in Frankrijk eene bende dieven gearresteerd, waarvan het opperhoofd was een jongen van II jaar, wiens vader op het schavot was gestorven en wiens moeder in de gevangenis zit, het alleroudste lid dezer bende is 14 jaar oud. Deze jeugdige misdadigers hebben aan zienlijke diefstallen gepleegd. De Great Easlern is ongeschikt verklaard om zee te bou wen; de commissie, benoemd om dat te onderzoeken, heeft haar rapport ingediend. Het zal nu wel onmogelijk zijn, om eene derde reeks aandeelhouders te vinden, die de nog benoodigde 80,000 zullen bijeenbrengen. Naar men verzekertheeft Schamyl der russische rege ring verzocht, een pelgrimstogt naar Mekka te mogen doen. Hij heeft tevens den wensch uitgedrukt, even als Abd-el-Kader op eene of andere plaats in Turkije te worden geïnterneerd, om er zijne overige levensdagen te slijten. Men weet niet, of het gouvernement, door ten deze Frankrijks voorbeeld ten opzigle van den emir te volgen, aan hel verzoek van zijn gevangene zal voldoen. De Russische Invalide uit zich over de onderteekening der Zurichsche tractalen en over de circulaire van graaf Walevvski. De vijandschap tusschen Italianen en Oostenrijkers," zegt het blad, zal niet eer ophouden, dan wanneer de laalsten van alle heerschappij over de eersten afzien. Thans heeft Oosten rijk Lombardije verloren, maar Venetie nog behoudende geheele wereld is daarmede misschien tevredenmaar Italië stellig niet. Wanneer nu 20 milliocn menschen ontevreden zijn, kan men dan voortdurende rust en vrede verwachten? Walewski's circulaire en de dagbladen verzekeren, dat, wan neer alles tot de orde is teruggekeerd, men de verdiensten dezer combinatie zal huldigen. Wij twijfelen daaraan". BEURSBERIGTBN; Amsterdam. 6 Dec. W.S 2J- pc. 63. 5 pc. 74J. 4 pc. 96j. Spanje. lf pc. 52 buitcnl. 5 pc. 43|. binnenl. 5pc. 42f6. Rusland. 1816, 5 pc. 104. 3 pc 102|. 1829, 5 p. Oostenrijk, metall. 5 pc. 54f. amst. 5 pc. 75£. nati onale 1854 5 pc. 58|. metall. 2j- pc. 28'^- MARKTBERIGTEN. ROTTERDAM, 5 Deo. Tarwe, ofschoon van Vlaanderen en Zeeland de aanvoer niet groot was was de markt uit de Overmaasche en Fiakkeesche kwartieren ruim genoeg voorzien dat tot nagenoeg vorige prijzen langzaam koopers vond; jarige, die schaar wordt, puik blanke f9,73 4 10; mindere f8,75 4 9,50; nieuwe, de beste partijtjes f8,70 4 9,10, middelbare f84 8,60; geringe f6,50 a 7,75; Poolsche en roode in een doen en met klei nen handel; 158 f§ jarige witb. Poolsche f 330; 160, 16-2, 164 jèrige Bovenlandsche Ris f315; 160 nieuwe dito f290, 295; per 2400 Ned f§ nieuwe Rijn f 300.Rogge Inlandsche 10 c lager; Zeeuwsche. en Vlaamsche f7 a 7,30 Overmaasche f6,80 4 7,10; mindere en Noord- Brab f 640 4 6,70. Buitenlandsche met weinig omgang; 152 A fg Dantzi- ger f220; 15 2 fg Pruissische f 220; 150 Belgische f215; 144 J Archangel f190. SCHIEDAM, 6 Dec. Moutwijn f 13,25. Jenever f 18,75; Amsterd. proef f20. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 4 Dec Smyrna (st.), Londen. Graaf van Rechteren jst), Huil. Annechina Harmina, Stuitvoet, Liverpool. Gouverneur van Ewijck (st.), Huil. Molle, Wegener, St. Petersburg. Precioca Alberts, Riga. 5 Dec, Aldebaran, Meijboom, Wijnkoopersbaai, vertr. 28 Julij. Beaver (st.), en Diana (stbeiden Londen. Catharina, de Boer, Riga n. Rott. als bijlegger. 6 Dec. B. L. Harriman, Barkley» Iduique, 1. v. Queenstown. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 4 Dec. Thirteen, Brown, Cathrine, Besford, beiden Newcastle. Melita, Hanscn, Engeland. Jonge Paul (st.)Stettin. Skjiberg, Lorentsen, Frederikshald. Express, Gjersöe, Frederilstad. Wingolf, Lijve, Mindet, Schwartz, beiden Drammen. Alert, Nielsen, Osterisöer. 5 Dec. Niets. Getrouwd P. A. de VISSER e n W. E. JANSSEN. In den nacht van den 7en dezer is mijne geliefde Echtgenoot JOHANNA TIEMANontijdig verlost van een Zoonmaar levenloos, dienende deze kennis geving aan vrienden en betrekkingen. Nieuwediep 7 December 1859, J. G. JORDANS. Heden beviel zeer voorspoedig van eene welgeschapen DOCHTERC. LEEWEINS geb. OVERTOOM. Nieuwediep 5 December 1859. Algemeene kennisgeving. Het was heden een wezenlijke feestdag voor Wieringen. De Burgemeester Mr. J. van HENGEL, vierde zijn 23jarige Ambtsbediening te dezer plaatsereeds vroeg wapperden vele vlaggen van de woningen der ingeze tenen. De leden van den raad en eenige ingezetenen toonden hierin hunne warme belangstelling en boden zijn Ed. Achtb fraaije geschenken in Zilver aan met de bede dat hij spoedig van zijne ongesteldheid mogt bevrijd worden, en nog langen tijd lot welvaart en bloei van dit eiland werkzaam zijn, hetwelk dooi den jubilaris op gepaste wijze beantwoord werd terwijl het duidelijk aan den dag kwamhoezeer die blijken van belangstelling hem ter harte gingen Wieringen 2 December 1859.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2