Munitie Brood. VijandschapI AANBESTEDING PUBLIEKE VEKKOOPINti van Grond in de Nieuwstad. ABSHAUBBÜVS'S Anti-Rumatische Watten VAN De MAJOOR Kommandant van het gedeelte Mariniers alhier, zal, als daartoe geauthoriseerd, op Maandag den 12n December e.k.des middags ten 12 ure precies, publiek aanbesteden Do leverantie van het Munitiebrood ten behoeve van voornoemd gedeelte, gedurende het 1e halfjaar 1860. De voorwaarden van aanbestedingliggen van heden af ter lezing op het bureau van den betaalmeester bij gezegd gedeelte, van des morgens 9 tot 's middags 12 ure; zul lende de aanbesteding op het bureau van den onderge- leekende plaats hebbenalwaar een gesloten bus voor de verzegelde inschrijvingsbilletten voorhanden is. Willemsoord den 5n December 1839. De Majoor voornoemd QUARLES DE QUAHLES. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder daartoe gemagtigdzijn voornemens op Zaturdag den 24 December 1839, des avonds ten 7 ure, in het Noord- hollandsche Koffijhuis te Helderten overstaan van den Notaris P. A. BEETS in het openbaar te verkoopen 24 PERCEELEN GROND, in de zoogenaamde Nieuw stad of het Stroodorp onder de gemeente Helder gelegen aan het Heldersche Kanaal en op het terrein afgebakend. De verkoopsvoorwaarden en de kaart van de te ver koopen perceelen zullen veertien dagen vóór den verkoop ter inzage liggenten kantore Yan voornoemden Notaris te ISieuwediep. Wie heeft immer in het bekende plantenrijk het kruid, noch in het rijk der mineralen het metaal gevondendat tegen de delging van het rhuma- tique bestand was? Alleen de is dit geluk te beurt gevallen; het is dan ook daaromdat zij met het vol ste regt genoemd worden de vijandinnen van alle rhumatique. Zij ontnemen de beginselen zoo als gevatte koudeonverschillig uit welk ligchaamsdeel in den tijd van 12 a 18 uren met zekerheid; bij verouderd rumatiek ver- eischt het meerder tijd en vooral een naauwkeung gebruik volgens voorschrift, maar genezen dan ook met zekerheidzoodat tot heden niets bestond wat hare geregeldezekere en tevens onschadelijke werking evenaart. Door ge neeskundigen worden dezelve ook zeer veel aanbevoleu. De proef te nemen valt onder elks bereik, want de prijs is slechts 2S cents per blad. Hoofd- Dépot te Delft bij A. BREETVELT Az. Te Nieuwediepuitsluitend bij II. D. SCHLüTER. Am sterdam, H. J. Reuken. Eijlerland (Texel), Wed. R. Jongeling. Schagen, S. Keet. Edam, G. A. Köhue Zuidscliarwoude, G. W. Böttger. Barsingerhorn, J. B. Upmau. in de Rijp, B. D. van Wcede. Beverwijk, B. Il.Zurlohe. Uitgeest, J. E. Zurlohe. Alkmaar, D. Boots. Medemblik, Wed. Engel. Purmerende W. en B. Wiebols, Enkhuizen, Wed. B. Meijknecht, Assen delft, H. Delers. Krommenie, Geb. Meijding. VenhuizenGeb. Frese. Westwoud A. Appelman. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDElldoor den heer C. van der Sterr. November. Barometer stand in millim. Tberiuometer- stand in Celsius-graden. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste Laagste. Hoogste. Laagste. 23 763 04 763.26 5.3 1.2 1.4 0.5 26 761.05 762.65 5.2 0.7 5.6 2.7 27 738.49 736.59 8 2 5.3 8.2 4.6 28 '/53.5/ 734.75 7.3 4.7 7.2 4.6 29 735.69 734.26 7.2 3.0 6.3 4.8 501747.81 747.75 6.1 5.8 5.2 1.5 D. 11733.15 734.18 5.4 1.5 5.5 -04 Dampkrings toestand. Plaats gehad hebbende Windrigtingen. C <u -•1 i.S -■s! c Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas Des namid dags 2 ure. Gemiddelde betrekkelijke vochtigheid J_ "o O -C .SP CU ■o "o 'Ó3 H W 1 H u V ra GJ eu .- no -o e: O ts S5 X -t w CU <u allen regt strepen itgedampt strepen. Gemiddel strekte vo in w CS t3 H J U a J W (Regtwijzend.) -c t- ju Sol O) c c O -ë r -o o C, C O c D O t3 Naar het Westen. 0.89 5.5 +54° ozo. zo. zotz. 5 83 10.0 0.0 0.8 18 51'30' 92 5.6 1 0 zo zzo.zto zzw. 2.52 5.5 2 0 0 2 18 49 55 90 7.5 5 i 2 YWtW.WNW-ZZW 8.47 20 0 4.6 0.5 18 48 53 84 6.7 -f O tl xwtw.wtz WtN. 17.38 28.0 13 6 1 1 18 51 50 74 6 0 H-S fi WlN.W. NWtW. 4.07 14 0 0.5 0.5 18 49 53 89 6.7 -+21 VlO. NNW. NWtW 2.47 8.6 1.5 0 1 18 50 0 92 5 8 -+39 O.ON'O NXO.O.OtN 5. 97 90 1 5 0 1 18 50 13 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz- GEDRUKT BIJ S. rilLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4