HËLDËRSCIIE en MECWEDIEPER COKRAM. ZONDAG 11 DECEMBER. ITI E "J ir S ZJ D I n G- 3 11. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuioediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1 30 Franco per post«1.50 Enkele nommers"0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer 0 .15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever Het nommer van 1 Januarij e. k. zal, even als in vo rige jarenzijne kolommen openstellen voor eenen heil- wensch aan Verwanten, Vrienden, Bekenden en Begun stigers, onderteekend door eene alphabelische lijst van hendie daartoe vóór Donderdag den 29 dezerdes middags ten 12 urehunne namen en kwaliteiten aan den Uilgever dezer Courant, of aan de Heeren L. VERHEY en J, A. S. de Veije van BUUREN opgeven. Van eiken onderteekenaar wordt gevorderd de vooruit betaling van 50 Cententen voordeele van de armen in deze gemeente. HELDER en NIEUWEHIEP 10 December 1859. Zr. Ms. fregat met stoomvcnuogen Evcrtsen, onder bevel van den kapt. ter zee M. C. van Vreelandis in den avond van 4 dezer te Lissabon aangekomen. Aan boord was alles wel. Den IGden dezer vertrekt de O. I. landpost over Sou- thamplon. Men schrijft uit Batavia, 25 Oclober: Hel tweede expeditiecorps beeft gisteren de stad verlaten, om zich naar Boni te begeven. Er bestaat eene levendige vrees, dal ook de Javaansche inboorlingen een' opstand zouden kunnen ondernemen. Ieder Europeaan houdt zich dus voorbe reid en gewapend. Immers er hcerschl eene hevige opgewon denheid onder de inboorlingen omdat men hen heefi gedwon gen zich als koelies naar Boni in te schepen. Te Danda (Banda) is eene zamenzwering ontdektten doel hebbende de Europcsche ingezetenen te vermoorden." Dezer dagen had te Leiden een noodlottig voorval plaats. Van een pakhuis aan het Galgewater, waarin eene aanzienlijke hoeveelheid haver, voor de leverantie der fourages van hel reg. rijdende artillerie bestemd, is een der zijmuren, onder den last, die daartegen was aangebragt, bezweken. De geheele last is gevallen op een der naastbij gelegen kleine perceelen dal daardoor groolendeels vernield werd. Ongelukkig werd de bewoner van dit perceel onder den puin en de haver bedolven, en met hoeveel inspanning men ook lot zijne redding werkzaam was, is het niet mogen gelukken hem levend te voorschijn te brengen. Zijne echtgenoot en nog eene vrouw, die mede in het huis aanwezig warenzijn met eenige kwetsuren en met den schrik vrijgekomen. Het officiële blad van Milaan bevat de afscheids-procla- malie van den gouverneur van Lombardije, den heer Vigliani. Hij raadt de Milanezeu daarin aan, liefde, toegenegenheid en dankbaarheid te koesteren voor den voorvechter van hunne onafhankelijkheid koning Viclor Einmanuel. „In de volmaakte eensgezindheid van vorst en volk is het welzijn van ons dierbaar Italië gelegen. Herinnert u de woor den die de dappere en grootmoedige vorst u toesprak bij zijne roemvolle terugkomst van de slagvelden van San Marlino en Solforino, welke woorden ik zoo gelukkig beu u te kunnen herhalen Volkeren van Lombardije, vertrouwt op uwen koning; hij zal met ijver werkzaam zijn, om het geluk der nieuwe provinciën, welke de hemel aan zijn bestuur heeft toevertrouwd, op vaste en duurzame grondslagen te vestigen. Graaf Cavour zal Sardinië op het congres vertegenwoor digen; deze staatsman zou vooraf weder tol minister van bui - tenlandsche zaken benoemd worden en als zoodanig de belangen van Italië bij bet congres behartigen en verdedigen. Sedert eenige dagen zijn te Brussel de vertooningen be gonnen in de diergaarde van Mej. Paulina de Bigore, aan de namensche poort. Deze jufvrouw, naauwelijks 19 jaren oud, is het gelukt de wreedste dieren te temmen, zoo als leeuwen tijgers, hyenas, wolven, enz. Zij gehoorzamen aan hare wen ken, gaan onder hare voelen liggen, slreelcu haar, cajxijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1