MARINE. Vergadering van den Raad PUBLIEKE VERKOOPING J. A. van ROOZENDAAL, MUZIEK voor tien DANS, burgerlijke stand. scheepstijdingen. AD7EETB1TTISIT. Huisraad en Inboedel Fabrikant in HoedenPetten en Schakots, heeft de eer te berigten, dat hij wederom uit de voor naamste fabrieken heeft ontvangen de Nieuwste Modellen van Fraaije HeerenJonge Heerert en KINDERPETTEN en HOEDEN in soorten. SALON DES VARIÉTÉS, MUZIEK in TIVOLI als betooverd, wanneer de moedige heldin den voet in hunne hokken zet. Niet alleen bezoekt zij hare woeslc gezellen ieder in het bijzonder, maar zij doet hen met elkander kennis maken en spelen als jonge honden. Zeer veel nieuwsgierigen wonen daaglijks die verrassende oefeningen bij. Van 5 10 December 1839. GEHUWD P. A. de Visser en W. C. Jansen. J. Horselenberg en A. M. Smits. P. Brouwer en J. Kuiper. G Smeekens en N. Bijl. J Hendriks en A. G. van Keulen. BEVALLEN: J. Snitselaar geb Nugter. Z. M. Ewalt geb. Kuiper. D. T. Wigman geb. Kaan. Z. C Leewens geb. Overtoom. D A. Bonselaar geb Boerdijk. Z. T. Roeffel geb. Greven. Z. G. van der Valk geb Duiveiuvaardt. Z. A. de Jong geb Gorter. D. J. W. Baas geb van der Wal. Z. E. Fooij geb. Broers. D. E de Leeuw geb. Kunst. Z. T. Rieuwerts geb. Veldt. Z. N. van Hert geb. Corporaal. Z. Levenloos aangegeven 2. OVERLEDEN: P. Altenaar 53 j. N. Visser 57 j. H J. Ban ning 3 j. S de Beer 13 d. M. S Meijer 32 j. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 7 Dec. Amsterdam, Ned. oorl. stoomschip, kapt. luit. Clarkson, Batavia I. v. Simonsbaai. der West, Pust, Sourabaija. Ga- balva, Robinson, Mauritius, het laatste met de lading van het aldaar afge keurde schip Java's Welvaren, van Batavia. Amerik^ Meermans, Su riname. Sine Nomine, Hackew, Shields naar Middelburg als bijlegger; met verlies van zeilen en meer andere schaden. Minister Thorbecke (st 1, Huil. Stad Workum, Stenders, Cornelia, Bijkerk, beiden Londen. 8 Deo. Lion (st.), Londen, UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 7 Dec. Beaver (st.), Londen. Onderneming, Trip, Charlestown. Graaf v. Rechtereu (st.), Huil. Johanna Christina, Andersson, Gothenherg. 8 Dec. Mechens, Hazlett, Newc. Zeenith, Booker, Captain, Lamb, Economy, Baxter, Gipsey, Ridon, allen Sunderland. Mary, Mann, Bridlingion. 9 Dec Isaac da Costa, Losschen, Sun derland. Glara Cathinea, Winkler, Newcastle. Diana (st.), Londen. Zeester, Zoetelief, Curagao. Alwina, Bette, Triëst. Catharine) Zegers, Port Port. Catgarina, de Boer, de Maas. der gemeente HELDER, op Dingsdag den 15 December 1839 des avonds ten 7 ure. ftliddelhamis 9 Dec, 1839. Bevallen van eene DOCH TERMevrouw F. G. L. de GRAVE LEDEBOER. Eenige kennisgeving. StS1» Tegen ruime belooning wordt met Februarij aan staande gevraagd eene KEUKENMEID, die een fat soenlijken burgerpot kan koken en van goede getui gen is voorzien. Adres bij deu uitgever dezer. op Dingsdag 20 December 1839, 's morgens 10 ure, op de Binnenhaven alhier, voor het huis, bewoond door den Heer M. J. ROOD, ten overslaan van den Notaris W. j. HIDDE BOK, van divers PORCELEIN, SCHILDERIJEN, ANTIQUITEITEN, en wat verder zal worden aangeboden. Daags vóór den verkoop te bezigligen. Kcrkgracht No. 500. Openbare Verkooping bij 's Rijks Werf te Willemsoord op Maandag den 19 December 1839, des voormiddags ten tien urevan voor 's Rijks dienst afgekeurde arti kelen te weten Eiken- en Dennen Brandhoutdiverse Scheeps- behoe(tenCommaliegoederen en meer andere ar tikelen. Al hetwelk op de twéé de verkooping voorafgaande werkdagen van 9 tot 12 en van 1 tot 4 ure op voor schreven werf ter bezigliging zal gereed liggenterwij! alsdan tevens gelegenheid zal zijn de voorwaarden te lezen. Willemsoord den 10 December 1839. De Directeur en Kommandant der Marine, I). BIJL DE VROE. op de Bovenzaal van de Zondag 11 December. Entrée en dans vrij. 's avonds 8 uur. op Zondag deu 18den December 1839. Entrée vrij. Aanvang 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2