Directeuren van het algemeene friesche be GRAFENIS-FONDS, gevestigd te Leeuwarden bren gen bij deze ter kennis van de Leden, dat hunne Rekening en Verantwoording over het 15de Adminislraliejaar, den 5 dezer, voor de Vergadering, bij Art 15 des Reglements omschreven, ten Raadhuize dezer gemeente, in al de bijzonderheden is opgenomen en welbevondenen gear resteerd met een voordeelig saldo in kas van ƒ66,750.75; met berigt verder, dat het Fonds thans 24821 Leden telt en dus, niettegenstaande er voor 888 sterfgevallen begrafeniskosten zijn uitgekeerdhet getal Leden in genoemd jaar met 2401 is vermeerderd, en eindelijk, dat al de stukken en bescheiden, de Rekening en Ver antwoording betreffende, gedurende vier weken na heden ten kantore van het FondsF 25voor de Leden ter inzage liggen. Be navolgende Landerijen miOHBllG-LOKUL TIVOLI. ;te)-0e en MARTON EN FRONTIN, Directeuren voornoemd: Leeuwardens. s. spoelstra. 5 December 1859. j. oosterhoff Wz. Men is voornemens door den in de Z1JPE gevestigden Notaris C. S1EMERS, op Dingsdag den 15 December 1859, des avonds ten 6 ure, ten huize van den Kastelein K. de GOEDE, aan de Schagerbrug in de Zijpein het openbaar, bij opbod en afslag, te verkoopen: 1Eene HUISMANSWONING met TUINBOOMGAARD en LANDERIJEN, zeer voordeelig en aangenaam- staande en gelegen in den polder Inabij de Scha gerbrug aan de Zijpervaart in de gemeente Zijpe te zarnen groot 15 bunders 70 Roeden 40 ellen, bij het kadaster bekend in de Sectie C onder de num mers 424 tot en met 454, 442, 445, 444 en 445 2. Negen perceelen WEIDLAND, te zamen groot 14 bunders 44 roeden, gelegen aan de Zijpervaart, in den polder D, in de gemeente Zijpe, Sectie B, nummers 567, 568, 585, 584, 585, 586 410, 411 412 en 415. Welke goederen behooren tot de nalatenschap van Vrouwe M. M. van Marle, Weduwe den heer J. Hooglantgewoond hebbende en den 28 September 1859 overleden in de gemeente Helder. De bewijzen van eigendom en verkoopsvoorwaarden liggen ter lezing ten kantore van bovengenoemden Notaris bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. Men is voornemens op Donderdag 22 De cember 1859, des avonds ten 6|- ure, in het Noordhollandsche Koffijhuis aan den Helderten overstaan van den Notaris P. A. BEETS, in het openbaar te verTeoopen gelegen in den Polder van den Helder en Huisduinen bij het kadaster bekend lo. In sectie B. No. 255 groot 2 Bunders 77 Roeden 20 Ellen. 259 1 Bunder 04 Roeden 20 Ellen. 240 1 Bunder 54 Roeden 20 Ellen. 241 1 Bunder 29 Roeden 60 Ellen. Deze perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna te zamen in één koop worden aangeboden. 2o. In sectie A. No. 646 groot 1 Bunder 20 Roeden 20 Ellen. 689 51 Roeden 90 Ellen. 5154 20 Roeden 70 Ellen. Alle welke Landerijen behooren tot de nalatenschap van wijlen Vrouwe M. M. van Marle, eerder weduwe den Heer C. van Herwerdenlaatst weduwe den Heer J. Hooglantnu onlangs te Helder overleden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Nieuwediepgemeente Helder, SALON DES VARIÉTÉS, ouSei, (Hxectie van ifboai» cm. Tüb. 'JuSefó. MAANDAG 12 DECEMBER 1859. Met medewerking van Mej. Suzanna Sablairollcs en de Heeren van O lief en MorinBruijnHermans enz. Nieuw groot Melodrama in 5 Afdeelingen naar het Franschdoor den Heer Roobol. Na hetzelve: OF TWEE LISTIGE BEDIENDEN. Vrolijke Vaudeville in één bedrijf; waarin Mej. Sablairollcs en de Heer Morin verscheidene karakters zullen vervullen. Aanvang 7 ure. BOAS JUDELS, Na den afloop der Voorstelling BAL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3