Munt tie-M PUBLIEKE VERKOOPLXG AANBESTEDING van Publieke Verhuring op Donderdag 22 December 1839 s' avonds 8 ure, in het lokaal het Noordhollandsche Koffijhuis aan den Hel derten overstaan van den Notaris W. J. IlIDDF. BOK van Een IIUIS en ERFbenevens nog eene op het laatst genoemde nieuw gebouwde Woning slaande en gelegen alhier, aan de Zuidstraat (achterzijde) wijk M, No. 142 en 142a. Eigenaresse de Wed. Gom. Kok. 1. 74 roe 80 el LAND in den llelderschen polder, sectie A, No. 732. Eigenaar de heer J. van Herwerden. 2. 40 roe LAND aldaar, sectie A, No. 734. 5. 30 roe 10 el dito sectie A, No. 623 Eigenaar de heer H. Prins. 4. 2 bunder 30 roe dito bij den Huisduinen Kortwegsectie B, No. 282. 3. 1 bunder 92 roe 90 el dito aldaar sectie B, No. 282a. Afkomstig van J. Bier en K. Hoogvorst. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W. J. IIIDDE BOK voornoemd. Men is voornemensop Zaturdag den 7 Januarij 1860, des avonds ten 7 ure, in het Noord-HollandscheKoffijhuis, aan den Helderin het openbaar, voor den lijd van vier jaren, te verpach. ten de navolgendeaan het Polderbestuur van den Helder en Huisduinen toebehoorende landerijenge legen in den Helderschen Polder. 1. Een stuk LAND, in sectie A, No. 2186, groot 66 roeden en 40 ellen. 2. Een stuk LAND, in sectie A, No. 2183, groot 88 roeden en 50 ellen. 5. Een stuk LAND, in sectie A, No. 2184, groot 73 roeden en 20 ellen. 4. Een stuk LAND, in sectie A, No. 2183, groot 47 roeden en 40 ellen. 5. Een stuk LAND, in sectie A, No. 2182, groot 49 roeden en 20 ellen. 6. Eenstuk LAND, in sectie A, No. 1540, groot 20 roeden en 20 ellen. 7. Een stuk LAND, in sectie A, No. 2167, groot 9 roeden en 90 ellen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS, te Nieuwe diep. Men is voornemens op Maandag den 16 Januarij 1860, des avonds ten 7 ure, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis aan den Helderin het openbaar voor den tijd van 4 jaren te verpachten, de navolgende aan het algemeen Weeshuis van den Helder toebehoorende LANDERIJENallen gelegen in den Hel derschen polderals lo. Een stuk LAND in sectie A. No. 709, groot 87 roeden en 70 ellen. 2o. Een stuk LAND in sectie A. No. 757, groot 1 bunder 25 roeden en 60 ellen. 5o. Een stuk LAND in sectie A. No. 752, groot 2 bunders 15 roeden en 50 ellen. 4o. Een stuk LAND in sectie A. No. 785, groot 1 bunder 96 roeden en 60 ellen. 5o. Een stuk BOUWLAND, in sectie A, No. 720 en No. 5149, te zamen groot 1 bunder 6 roéden en 50 ellen. 6o Een stuk LAND, in sectie B, No. 219, groot 97 roeden en 80 ellen. 7o. Een stuk LAND, in sectie A, No. 5196, groot 14 roeden en 10 ellen. 8o. Een stukje BOUWLAND, gelegen vóór het oude Weeshuis, in sectie C, No. 44, groot 91 roeden en 10 ellen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A BEETS, te Nieuwe diep De MAJOOR, Kommandant van het gedeelte Mariniers alhier, zal, als daartoe geauthoriseerd, op Maandag den 12n December e k des middags ten 12 ure precies publiek aanbesteden De leverantie van het Munitiebrood ten behoeve van voornoemd gedeelte, gedurende het 1e halfjaar 1860. De voorwaarden van aanbestedingliggen van heden af ter lezing op het bureau van den betaalmeester bij gezegd gedeelte, van des morgens 9 tot 's middags 12 ure; zul lende de aanbesteding op het bureau van den onderge- teekende plaats hebbenalwaar een gesloten bus voor de verzegelde inschrijvingsbilletten voorhanden is. Willemsoord De Majoor voornoemd den 3 December 1839. QUARLES DE QUARLES. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4