I1ELDERSGIIE m MCWEDIEPER COERANT. .M 100. DONDERDAG 15 DECEMBER. Schouwing van Stookplaatsen, enz. 1TI E "J 77* 3 T IJ D 11T Cr B 11. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuivediep Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post «1.50 Enkele nommers«0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever Het nommer van I Januarij e. k. zal, even als in vo rige jarenzijne kolommen openstellen voor eenen heil- wensch aan Verwanten, Vrienden, Bekenden en Begun stigers, onderleekend door eene alphabelische lijst van hen, die daartoe vóór Donderdag den 29 dezerdes- middags ten 12 ure, hunne namen en kwaliteiten aan den Uitgever dezer Courant, of aan de Heeren L. VERHEY en J. A. S. de Veije van BUUKEN opgeven. Van eiken onderleekenaar wordt gevorderd de vooruit betaling van HO Centen, ten voordeele van de armen in deze gemeente. Aan de ingezetenen wordt ter kennis gebragt, dat op Maandag den 19 december aanstaande, door Brandmees ters een aanvang zal worden gemaakt met de gewone Schouwing over de Schoorsleenen', OvensVuurplaatsen en al wat daartoe behoortwordende een ieder uitge- noodigd die Ambtenaren in de gelegenheid te stellen zich te kunnen overtuigen, dat de Schoorsleenen be hoorlijk geraagd en de stookplaatsen zóó zijn ingerigt dat er geene vrees voor brand bestaat. Ilelder den 14 December 1859. De Burgemeester der gemeente, STAKMAN BOSSE. HELDER co NIEUWEDIEP 14 December 1859. Zr. Ms. transportschip (1 e Heldin, onder bevel van den luitenant ter zee lsle klasse P. Toutenhoofdis den 8slen dezer van de rcede van llellevoelslnis naar zee vertrokken, ter opvolging zijner bestemming naar Lissabon en West Indie. Gisteren namiddag is het stoomschip Cycloop van bier vertrokken naar Vlissingenop sleeptouw hebbende het licht schip bestemd voor de zecuwschc zeegaten. Z. Ms. fregat met stoomvermogeuDe Admiraal van Wassen aer, onder bevel van den kapt. ter zee R. van Foss, is den Udcn dezer te Clierbourg aangekomen. Alles was wel aan boord. - Door den boekhandelaar Becking te Docsborgh is dezer dagen uitgegeven, eene brochure, getiteld de Ontwapening van Europanaar het Fransch van Emile de Girardin. De vertaler heeft door de overzetting van dit werkje een niet onverdienstel ij ken arbeid vcrrigt, daar deze brochure de be handeling van een onderwerp bevat, dal de opmerkzaamheid van liet lezend publiek ten volle waardig is. Uit Amersfoort meldt menDezer dagen ontving een rijdende artillerist te 's Hage een postwissel, groot foO hem gezonden door eene in hem belangstellende van de andere sekse, welk bedrag hem natuurlijk aan het postkantoor te 's Hage in klinkende munt werd uitbetaald. Later bleek, dat deze belangstellende slechts 50 centen voor dien postwissel aan het postkantoor te Amersfoort had betaald, doch dat bij ver gissing le dezen kantore het woord guldens in plaats van centen op den postwissel was geschreven. Toen de vergissing ter oore van den rijdenden artillerist kwam waren de /"50 ver dwenen. Zalurdag 11. werd inde stads gehoorzaal, op uitnoodiging van diakenen der Nederduitsch hervormde gemeente, te Leiden, eene bijeenkomst gehouden van afgevaardigden uit de verschil lende armbesturen, te dier plaatse aanwezig, en uil liet be stuur der leidsche maatschappij van weldadigheid, oin tc be raadslagen over de middelenwelke zouden moeten en kunn worden aangewendten einde het te vroeg en te veel arb van kinderen in de fabrieken legen te gaan. Na vele djf bfe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1