langrijke woordenwisselingen besloot de vergadering voorloopig eene commissie te benoemen, en deze te belasten met het op maken eencr statistiek van de kinderen beneden de 14 jaren, die in fabrieken of andere werkplaatsen aldaar arbeidenom daarna, zoo het noodig mogt zijn, te beramen, welke maat regelen er lot wering van het kwaad konden genomen worden. De commissie zal bestaan uit de heeren H. Zaalberg, Mr. J. F. Goudsmit, Mr. J. T. Buys, afgevaardigden ter vergade ring, Mr. S. Vissering en Mr. S. Ie Poole. Aan de vergadering namen deel 2 afgevaardigden van het Ned. Herv.2 van het R. K.2 van het Ev. Luth., 2 van het Israëlielisch2 van het Waalsche armbestuur, 2 van het armbestuur der Christelijke afgescheidenen, alsmede 2 afge vaardigden van iiet bestuur der Leidschc maatschappij van weldadigheid. Het aanzetten van sneeuw aan de hoeven van paarden dat even hinderlijk als gevaarlijk is, kan volgens de Neue landwirthschaftliche Ztrj. worden voorkomen, doorde hoeven der paarden voor het van stal gaan met zeep te besmeren, De zoon van den koning van Congo is van Cadix naar Fernando Po vertrokken. Twee jaar geleden werd deze jon geling toevertrouwd aan de zorg van den kapitein van eene Nederlaudsche brik, die in de haven van Luango voor anker lagdeze nam voor eene aanzienlijke som op zich, den jon' geling de voornaamste sleden van Europa te doen bezigligcn; hij verkocht hem echter te Cuba voor slaaf. Later heeft de Spaansche regering hem vrijgekocht en een proces legen den Nedcrlandschen kapitein ingesteld, dat nog voortduurt. Ten gevolge eener weddenschap, had er II. Dingsdag te Brussel een gevecht plaats tusschen een slagter, van den Winckel genaamden een grooten sterken hond. Onderschei dene malen had v. d. W. reeds met het dier geworstelden was reeds als overwinnaar uit het strijdperk getredennu ech ter moest hij zijnen overmoed duur betalen. De hond, verwoed door de slagendie hij van zijn tegenstander ontvingpakte den slagter plotseling met zooveel hevigheid in de keel, dal hij na eenige oogenblikken levenloos op den grond stortte. Uit Milaan wordt berigt, dat de Sardinische grondwet overal is aangeplakt; deze wet wordt door de dagbladen aldaar genoemd de waarborg der onafhankelijkheid van Italië, de plegtige bevestiging der vrijheidde band die Italië verbindt. In eenige dagbladen is dezer dagen hel gerucht ver spreid dat de oostenrijksche regering voornemens zou zijn, ter herstelling van den ongunsligen staat der financiën, eene leening van 2Q0 millioen gulden aan te gaan, welke door de ge zamenlijke geestelijkheid in den lande zou worden gewaarborgd. Van goede zijde wordt thaus verzekerd, dat dit beweren ge-; heel uit de lucht is gegrepen, terwijl het geen betoog behoeft dathij den tegenwoordigen slaat van zakende geestelijkheid alles behalve gezind is, een zoodanige verpligting op zich te nemen. Een brief uitSt. Petersburg dd. i Dec.bevat o. a. het volgende: «Heden is een koerier, in den tijd van 42 dagen, met belangrijk nieuws van den Amur aangekomen. De keizer van China heeft den Russen kennis gegevendat zij die streek moeten verlaten, daar hij den afstand van gebied niet had ge autoriseerd en nu eerst van die regeling had gehoord. Intus- schen is de russische ambassade te Pekin in haar paleis opge sloten." Het schijnt, niettegenstaande men het ten hoogste heeft betwijfeldechter zeker Ie zijn dat Rusland en Pruissen zich voor eene interventie van de mogendheden in de italiaansche zaken, met al de gevolgen daarvanhebben verklaardhetgeen ge heel tegenstrijdig is met de plannen van Engeland. Men gaat zelfs verder en beweert, dat Engeland stilzwijgend berust in datgene, wat het niet kan verhinderen, doch ook stilzwijgend daartegen protesteert, door het niet zenden van een staatsman van eenige erkende bekwaamheid. Beriglen uit Napels bevatten eenige bijzonderheden aan gaande den moordaanslag op den directeur van politie, Ma- niscalio. Voor de domkerk gekomen, werd hij eensklaps door iemand van achteren aangevallendie hem twee steken in den rug tocbragt met een scherpsnijdend werktuig, dat bij onder zoek bleek te zijn, een stuk van het lemmet van een fleuret, dat geslepen was, en waaraan een ruw houten handvatsel was bevestigd. De wonden zijn niet doodelijk, doch evenwel 5 duim diep. De heer Maniscalio trok dadelijk het moordtuig uit de wonde, en riep het volk toe, den moordenaar te vatten; niemand echter gaf zich de minste moeite. De parijsche gencesheeren hebben eene bijeenkomst ge houden, waarin besloten is, met het oog op de algemeene stij ging der prijzen van alle levensbenoodigdhedenhet tarief voor hunne visites te verhoogen. Opdat niemand aan dit besluit on trouw worde, zal het door alle achtenswaardige geneeskundigen worden onderlcekend. Men schrijft uit Berlijn: Dezer dagen vervoegde zich bij eene, wegens hare weldadigheid algemeen bekende en ge achte dame, eene vrouw, die van deze menscheuvriendin reeds dikwijls hulp en liefdegiften had ontvangen, en deelde haar onder tranen mede, dat haar oudste zoon overleden was, waardoor zij in den hoogsten nood verkeerde. De dame werd door deze lijding innig geroerd enreeds met de woningen der ellende en nooddruft hekend, beloofde zij haar spoedig te zullen komen zien en ondersteunen. Nog denzelfden avond bezocht zij de woning der vrouw, waar zij het lijk van den zoon op een slroozak zag liggen. Nadat zij de arme moeder getroost eu haar een milde gift geschonken had, verwijderde zij zich, doch keerde spoedig terug, om de vrouw nog iets te zeggen. Dit had deze echter niet verwacht, want toen de weldoenster het vertrek weder betradzat de vermeende doode aan tafel en bezag lagchcnd de door de dame geschonken thalers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2