STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. GEMS1T3DS 3SB.IG-TS1T. AD7SRT3ÏÏTIS31T. Zwolsche OPENBARE VERKOOPING Een netten en welonderhouden INBOEDEL SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 11 Dec. Niets. 12 Dec. Annechiena, Blouw, Li- verp. 2 gebroeders, Butter, Londen. Ondine (st.), Bordeaux. Verwachting, Gnodde, Dundee. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 11 Dec. Niets. 12 Dec. Niets. MARKTBERIGT EN. ROTTERDAM 12 Dec. Tarwe. De aanvoer uit Vlaanderen en Zeeland, doch vooral van Flakkee en Overmaas, was wederom vrij ruim, en terwijl de beste soorten als voren koopers vonden, konden de mindere qualiteiten daartoe niet ten volle en dan nog met moeite geplaatst worden. Jarige pui ke blanke f9,70 a 10; mindere f8,75 a 9,50; nieuwe de beste partijtjes f8,60 h 9,10; middelbare f 8 a 8,50; geringe f6,50 a 7,75. Roode zonder prijsverandering, doch met gering vertier; 164 fg jarige Hoogl. Kleefsche f340; 162 {g puike jarige Bovenl. Ris f315. Rogge. Inlandsche prijs houdend; Zeeuwsche en Vlaamsche f7 a. 7,30 Overmaasche f6,80 a 7,10 mindere en Noord-Brabandsche f6,40 a 6,70; Buitenlandsche weinig ge vraagd; 156 fg Pruissische f 240 152 fg dito f220 152 jg Zweedsche f220. SCHIEDAM, 13 Dec. Moutwijn f 13. [Jenever f 18,50; Amsterd. proef f 19,75. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 15 Dec. W.S 2J pc. 62f. 5 pc. 14\. 4 pc. 96£. Spanje. I f pc. 52'^. buiten). 5 pc. binnenl. 5pc. 42f6. Rusland. 1810, 5 pc. 104. 5 pc 102|. 1829, 5 p. 84|. Oostenrijk, inelall. 5 pc. 56 amst. 5 pc. 74|. nati onale 1854 5 pc. 60f. melall. 2£ pc. 29}|. Het plan beslaat otn voor keizer Karei den Grootc te Luik een standbeeld opleriglen. Te Cork heeft eene monster- meeling plaats gehad van katholijkcn in het belang van het pau. selijk bewind. Mevrouw Pellepral, die dezer dagen te Parijs is overledenIaat een vermogen na van 40 millioen francs. In het dorp Aalst is een jongeling, die den vorigen avond op eene bruiloft was geweest, den volgenden morgen dood in zijn bed gevonden. Bij de Eerste Kamer der Statcn-Generaal zijn onderscheidene adressen vóór en tegen dG aanhangige spoorwegwetten ingekomen. Palermo, de hoofdstad van Sici lië, is in slaat van beleg verklaard, uithoofde van de verdachte stemming der bevolking. Te Stockholm js eene scheepstim merwerf afgebrand. -*■ I11 Engeland zijn onderscheidene rivieren buiten hare oevers gelredenwaardoor veel schade is aangerigt. Te Canlerbury is eene dame overleden, die 480,000 gulden aan de Israëlitische gemeente aldaar heeft vermaakt De korn- mandercude hoofd officier van hel 6e regiment Infanterie heeft aan cenige onder officieren geschenken in geld gegeven. Vol gens geruchten zouden de Spanjaarden in Marokko een geduchte nederlaag hebben geleden. *t* Getrouwd P. H. VERBERNE lste. Luit. Inf. O. I. Leger, EX A. M. B. JANZEN. Nieuwediep 15 December 1859 Onze geliefde jongste Zoon CORNELISwerd ons heden na een smartelijk lijdenin den ouderdom van 12 jaren, door den dood ontrukt. Koegras 10 December 1859. J. NOOT. R. NOOT (BLOM). Algemeene kennisgeving. Wegens den lagen waterstand en de ingevallen vorst, is de dienst voor dit jaar van af 9 December jl. gestaakt. Op Maandag den 19 December 1859, des vooriniddags ten 10 ure, in het Noord-IIollandsche Koffijhnis aan den Helderten verzoeke van Mevrouw de Wed. HUIGENS ten overstaan van den Deurwaarder H. P. LIOTARTte houden van: waaronder een Moderne Kanapé een Maghonijhouten Lin nenkastdito Toillet en Speeltafels, Ronde en andere Tafel, een Waschtafel met dubbel stel, een Ledikant met behangsel, diverse Fauteuils en Stoelen met Zwarte Paardenharen en andere ZittingenSpiegels en Schilde rijen Koper- Tin- Porcelein- Kristal- en Aardewerk. VOORTS eene goedloopende Pendule, Bedden met derzelver toebe- hoorengemaakt Goud- en ZilverwerkKeukengereed schappen enz. De goederen kunnen daags vóór de verknoping ter voor schreven plaatse vvorden bezigtigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3