MARINE. De navolgende Landerijen STEENDRUKKERIJ „DE NOORD HO ELAND." tI 1°. I Men is voornemens op Donderdag 22 De cember 1859, des avonds ten 6j ure, in het JSoordhollandsche Koflijhuis aan den Helderten overstaan van den Notaris P. A. BEETS, in het openbaar te verTioopen gelegen in den Polder van den Helder en Huisduinen bij het kadaster bekend 1o. In sectie B. No. 255 groot 2 Bunders 77 Roeden 20 Ellen. 259 1 Bunder 04 Roeden 20 Ellen. 240 1 Bunder 54 Roeden 20 Ellen. 241 1 Bunder 29 Roeden 60 Ellen. Deze perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna te zamen in één koop worden aangeboden. 2o. In sectie A. No. 646 groot 1 Bunder 20 Roeden 20 Ellen. 689 51 Roeden 90 Ellen. 5154 20 Roeden 70 Ellen. Alle welke Landerijen behooren tot de nalatenschap van wijlen Vrouwe M. M. van Marle, eerder weduwe den Heer C. van Herwerdenlaatst weduwe den Heer J. Hoorjlantnu onlangs te Helder overleden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Nieuwediepgemeente Helder. G. van LUIJK, aan den Helder, vraagt ten spoedigsten eene bekwame DIENSTBODE. Openbare Verkooping bij 's Rijks Werf te Willemsoord op Maandag den 19 December 1859, des voormiddags ten tien urevan voor 's Rijks dienst afgekeurde arti kelen te weten Eiken- en Dennen Brandhoutdiverse Scheeps- be hoef tenCommalie goederen en meer andere ar tikelen. Al hetwelk op de twéé de verkooping voorafgaande werkdagen van 9 tot 12 en van 1 tot 4 «re op voor schreven werf ter bezigtiging zal gereed liggenterwijl alsdan tevens gelegenheid zal zijn de voorwaarden te lezen. Willemsoord den 10 December 1859. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DE VROE. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-couranten circulaires, kwitanliën, assignatiënwissels, adres- en visitekaartjes, rouw-en trouwbrievenetiquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 14 December 1859. HERMs. COSTER ZOON. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDElldoor den heer 6'. van der Sterr. Barometer Theriuomeler- Dampkrings c stand stand toestand. -■ü in inillim. in Celsius-graden. Plaats gehad 2 e. •o - c V GD - a c O I '3 hebbende S ra - <D z se 'G O Des daags. Des nachts. -O (2 Windrigtmgen. O 02 D "C _g r- U o D ZJ O Gemidd. Des •S 1 n •S-3.2? 5 u es •O jj2 J3 c 5 per middags S <D S 2 G H J u Z. *a O etmaal. 0 uur. Hoogste Laagste Hoogste. Laagste. 3-= CD QJ o h J Cd (Regtwijzend.) <D a c O 2 764.19 765.52 0.5 -0 7 0.0 -1.0 0.90 4.9 +49° UNO OtN.O.OtN. 7.55 14 0 0.0 0.5 5 767.86 768.58 1.5 -0 6 0.6 -5 0 82 4.5 +68 UNO O.Z.ZtW. 2.28 9 5 0 0 0 1 4 761 51 762.40 —1.0 -5 5 5.6 -1.5 89 5.9 74 z.zlw.zzwzwtz 20 27 57 0 0 0 0 7 5 749 75 748.49 7 0 5 0 6.5 5.1 97 7.4 +50 zzw.zw.zwiz. z 11 92 28.0 4 0 0.5 6 757.05 757.64 5 9 5.7 5.6 5.8 97 6.9 +66 z zzw. zwlz 7.70 11 0 0 0 0 2 J 765.07 765 25 6.8 1.9 5.5 0 2 95 6.8 +87 zwtz.zlo.ozo otz 5.15 14.0 0 0 0.0 8 774.57 775.77 5.5 '1.8 5.4 2.0 1.00 6.4 +94 olz.o. 7.70 14.0 0 0 Magnetische Declinatie of Miswijzing va het Kompas Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 18 49'50' 18 50 5 18 50 15 18 55 45 18 51 50 18 52 0 18 50 40 o 20 21 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. UILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4