KJ** JW. 101. 11E LDERSCI1E 1859. NIE11WEDIEPER COMT. 18 DECEMBER. ITIBITTTSTIJDIHCrElT. Wordt aitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 '10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post~ directeuren. ZONDAG ZEVENTIENDE JAARGANG. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever Het nomtner van 1 Januarij e. k. zal, even als in vo rige jarenzijne kolommen openstellen voor eenen heil- wensch aan Verwanten, Vrienden, Bekenden en Begun stigers, onderteekend door eene alphabetische lijst van hendie daartoe vóór Donderdag den 29 dezerdes. middags ten 12 urehunne namen en kwaliteiten aan den Uitgever dezer Courant, of aan de Heeren L. VERIIEY en J. A. S. de Veije van BUUREN opgeven. Van eiken onderteekenaar wordt gevorderd de vooruit" betaling van 50 Cententen voordeele van de armen in deze gemeente. HELDER cn NIEUWEDIEP 17 December 1859. In de zitling van den gemeenteraad op j. 1. Dingsdag den 15 December 1. 1. was de heer J. S. Janzen niet tegenwoordig. Na de opening der vergadering werden de aanteekeningen van het verhandelde in de vorige bijeenkomst gelezen cn goed gekeurd. Werd gelezen eene missive van het collegie van toezigt van het huis van bewaring alhier, waarbij, ten gevolge cener aan schrijving van den heer Commissaris des Kouings in deze pro vincie, het gemeentebestuur werd uitgenoodigd le willen mede- dcelen, op hoedanige wijze in een aan de behoeften van het kanton voldoend huis van bewaring zal kunnen worden voor zienen welke bijdrage uit de gemeentekas zal kunnen worden verstrekt tot bestrijding der meerdere kosten wegens het maken der noodige vertrekken voor het kantongeregt in bedoeld ge bouw. Na korte beraadslaging werd besloten deze missive en daarbij gevoegde stukken in handen le stellen van Burgemeester en Wethouders, om zoo noodig in overleg met het collegie van toezigtde vergadering omtrent het in deze te nemen besluit te dienen van berigt en raad. Overeenkomstig de voordragl van het burgerlijk armbestuur werd vastgesteld het maximum van den onderstand voor bet jaar 1860, bedoeld in art. 25 der wet lot regeling van het armbestuur. Na de mededeeling van het dagelijksch bestuur omtrent de onderhandelingen nopens den aankoop van eenige gedeelten land in den Huisduiner polder, tot het maken van een nieuwen en korleren weg naar de algemeene begraafplaatswerdonder nadere goedkeuring van heeren Gedeputeerde Statenlot dien aankoop besloten. De door de commissie voor de onderhoudswerken voorgestel de voorwaarden voor den verderen openbaren en ouderhaudscheu verkoop van erven in de Nieuwstad, werden met eenparige stemmen goedgekeurd. Tot het teekenen en afgeven der attesten en certificaten in zake der Nationale Militie voor de ligling van 1860, werden aangewezen de heeren Wethouders Boomsma en Bak/eer Bz en tot plaatsvervanger hel raadslid de heer van Kelckhoven. De Voorzitter deelde mede dat van heeren Gedeputeerde Sla- ten goedgekeurd is terug ontvangende gemeente-rekening over 1858 en de begrooliug over het jaar 1860, zoomede het besluit om van bet domein aan le koopen den weg en eenige stegen aan de westzijde van het Heblerscbe Kanaal. Na de lezing der ingekomene brieven van mejufvrouwen regen tessen van bet algemeen weeshuis, waarbij zij voor hare be trekking bedanken, wordt besloten hel bestuur dier instelling daarmede in kennis te stellenmet verzoek eene nieuwe voor dragl in te zenden om in de vacaturen te voorzien Tevens werd met eenparige stemmen goedgevonden mejufvrouwen re gentessen welineenend dank le zeggen voor de vele en jfltfUe diensten gedurende een aantal jaren iu die betrekking btRvezelfc* .k,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1