Werd gelezen ecne missive van de plaatselijke geneesheeren, houdende berigt dat zij de toegezondene declaratiën van de apothekers wegens geleverde geneesmiddelen aan de armen voor zoo veel de in rekening gebragte prijzen betreft, met de daaromtrent bestaande voorschriften vergeleken en bevonden hebben dal die apothekers zich in bet algemeen aan die voor schriften hebben gehouden. Na eenigc beraadslaging werd goedgevonden in dit rapport te berustenonder bepaling dat er een onderzoek zal plaats hebben in hoeverre de verstrekking van geneesmiddelen op cene voor de gemeente voordeeliger wijze geschieden kan. Dit on derzoek werd opgedragen aan het dagelijksch bestuur, met toevoe ging van de heeren Haremaker en Lastdrager. Aan den heer P. Rijkers werd, op zijn verzoek, wegens gevorderden leeftijd, met eenparige stemmen, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van hoofdonderwijzer aan eene der openbare lagere scbolen in deze gemeentemet ingang van den 4 April 1860, waarna de voorwaarden werden vast gesteld waarop de nieuw aanteslellen onderwijzer zal worden beroepen. Tengevolge van een ingekomen verzoek van den onderwij zer der taalschool voor jongeheeren, verklaarde de vergadering zich bereid om aan dien onderwijzer zijne tegenwoordige wo ning en schoolgebouw met het daar achter staand pakhuis te verkoopen, en werden Burgemeester en Wethouders gemagtigd daaromtrent met hem te onderhandelen. Naar aanleiding van twee missives van den heer Schoolop ziener in het 7de district dezer provincie, houdende mededee- ling der voorloopige regeling der normaallessen en van het tijdstip dat de normaalschool in deze gemeente als geconstitu eerd kan worden beschouwdwerdop voorstel van den heer Schoolopziener, eene wijziging gebragt in de toekenning der toelagen aan de kweekrliugen die uit deze gemeente op die inrigting worden geplaatst, om namelijk de trapsgewijze ver hooging dier toelagen niet te regelen naar het getal dienstja renmaar die te verbinden aan ieder studiejaar. Voorts werd gelezen en voor kennisgeving aangenomen eene resolutie van den heer Minister van Financiën, waarbij, in antwoord op het gedaan verzoek door den gemeenteraadwerd te kennen gegeven, dat de algemeene dienst niet toelaat de kantoren van de in- en uitgaande reglen, gevestigd in het Rijksgebouw op het havenplein alhier naar de gebouwenthans bij den havenmeester van het Groot Noordhollandsch kanaal in gebruik, over te plaatsen, en dat derhalve aan opgemeld ver zoek niet kan worden voldaan. Een voorstel door een der leden ingediendom met den hoofd directeur der maatschappij tot bevordering van landbouw en landonlginning te Amsterdam, in overleg te treden over de verplaatsing van de mestbelt van de westzijde van het Hel- dersche Kanaal naar een ander punt der gemeentezoomede •over de vervanging der houten vuilnisbakken door steenen bakkenwerd ten fine van onderzoek in banden gesteld van Burgemeester en Wethouders. Daarna werd de zitting gesloten. Het heeft Z. M. den keizer van Rusland behaagd te verleencn: de orde van St. Slanislaus, 1 ste kl.aan de vice- admiraal D. Bijl de Vroe\ de orde van Sl. Anna, 5de kl., aan den luit. ter zee 1ste kl.W. C. Klis-, de orde van St. Slanislaus, 5de kl., aan de officier machinist A. Flaester wijl Z. M. in hoogsldeszelfs naam, zijnen dank heeft doen betuigen aan den dirigerenden officier van gezondheid 1ste kl. H. Slot, voor de zorgen door hem besteed, in hel hospitaal alhier, aan de matrozen van het keizerlijk fregat O I a ff. Z. M. heeft den luit. ter zee van de 1ste kl., Jhr. H. P. de Koekvergunning verleend tot het aannemen en dra gen der versierselen van ridder der 4de kl. (offic.) van de keizerlijke orde van Medjiedie, hem door Z. M. den sultan van Turkije geschonken. Z. M. heeft benoemd tot scheepsklerken bij de nederl. zeemagtW. F. G. L. FaubelP. BerghuisF. W. MerhotteinE. H. W. WijnmalenD. .4. van der Laan en J. Gallas. Zijner Majesteits schroefstoomschip Citadel van Antwerpen, onder bevel van den kapt.-luitenant ter zee G. P. J. Mosselheeft den 10den dezer de reede van Ply- mouth verlaten, om zijne reis naar Oost-Indie voort te zetten. Zr. Ms. stoomschip Amsterdam, comm. Clarkson, wordt met den 25sten dezer maand buiten dienst gesteldde equipage gaat inmiddels over op het wachtschip. Gezegd stoomschip zal op de werf te Amsterdam belangrijke herstel lingen moeten ondergaan. Het wrak van het bij Kamperduin gestrande Ned. bark schip Ferdinandina Emma, kapt. Tangevan Batavia naar Amsterdam, zal 20 Dec.met de tuigage, voor zoover die nog aanwezig is, mitsgaders dat gedeelte der lading, hetwelk zich nog aan boord bevindt, ca. 577 kranjangs suiker, 550 balen of pakken tabak, 5500 balen rijst, 5540 bossen bind- rotting, 200 stukken gulta percha, eeuige kisten diverse goe deren, 9 kisten gom dammer, 1998 koe-huiden en 459 buffel huiden in het openbaar verkocht worden. Een telegram van den gouverneur-generaal van nederl Indiegedagteekend Batavia 24 Oct. luidt: »Dc expeditie te gen Boni is vertrokken. Overigens geen bijzonder nieuws." In de afgeloopeu week heeft lusscheu twee heeren op 11 uur afstand buiten Arnhem een tweegevecht plaats gehad m< het pistool en wel omdat één hunner zich met de echlgenon van den ander heimelijk had verwijderd. Een heeft daarbij een ligte verwonding in het aangezigt bekomen. Den 25sten dezer vertrekt de O. I. landpost over Mar seille.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2