Apenbare verkooplvg burgerlijke siand. scheepst ij dingen- Een zeker James While te Norwich heeft, na veeljarige mechanische en mathematische proeven, een uurwerk tot stand en in werking gebragt, dat zich zelf opwindt en den tijd met de meeste juistheid opgeeft; deze staande klok zal uit zich zelve en zondereenige hulp blijven gaan, zoolang de bestaud- deelen in wezen zijn. De bekende reiziger en naluurvorscher Moritz Wagner, die voor rekening van den koning van Beijeren, gedurende ongeveer twee jaren eene wetenschappelijke reis door onderschei dene staten van Amerika beeft gedaanis lijdende aanherscn-en oogziekte teruggekeerd en bevindt zich sinds eenige weken te Göltingcnbij zij broeder, den physioloog Rudolf Wagner. Ge noemde ongesteldheid moet den onvennociden naluurvorscher hebben doen afzien van zijn plan om, alvorens naar zijne woon plaats terug te keeren, eene reis naar Brazilië te ondernemen. Naar men verneemt, heeft de kamer van koophandel van Antwerpen dezelfde besluiten genomen als de handelstand te Bremen, Hamburg en Stellin, strekkende om den particulie ren eigendom op zee in oorlogstijd te doen eerbiedigenen zal door baar aan den minister van buitenlandsche zaken een adres in dien zin worden aangeboden. De loscaansehe geestelijkheid vindt in den dood van den heer de Lajalico, die vrij onverwacht te Londen is ge storven, aanleiding, om dit toe te schrijveu aan de God delijke wraakdaar hij als een der eerste bewerkers van den opstand in Midden - Italië mag beschouwd worden. Van 10 17 December 1839. GEHUWD: P. H. Verberne en A. M B. Janzen. A a. Hesterman en D. L. van der Horst M. J. Gotjé en A. M. Koch. BEVALLEN: tlLammers geb. Bijl Z. H. Smits geb Steede D. A. Stooker geb. Gorter. D. N. Iloogschagen geb. Boots D. P de Beurs geb. Kuiper Z. S Sentes geb. Kort D. G. van Hoolwerff geb. Hap Z. H. A. Cronau geb. Kamphuis Z. B. Plaatsman geb. Boon Z. G. van Hoolwerff geb. Trap D. W. Gelhard geb. Beenakker Z. Levenloos aangegeven 1. OVERLEDEN: C. Dijker 24 j. G. Noot 12 j. M. Mooijman 15 j, H Nuberg 40 j. T. Hoogerduin 41 j. A. E. Cohen 75 j. H. Kramp 30 j. G. Ruijs 10 j. D. Fooij 7 d. A. Amels 57 j. C Spigt 49 j. L. Mosk 39 j. A. Bingum 36 j. BINNENGEKOMEN: NIEUWED1EP, 14 Dec Martha Gialts, "Westenberg, Hartlepool. Lucas Wildervank, de Groot, dito. 15 Deo. Wilhelmine ElisePriebee Batavia, vertrok 1 Sept. Lion (st.), Londen. 16 Deo. Harmonie, Keijser Seaham, Cycloop, Muller, Vlissmgen. Minjster Thorbecke (st.), Huil. UITGEZEILD: NIEUWEDIEP, 14 Dec. Niets. 15 Dec. Hercules, DeteringAzia, Molenaar; Wassenaar, Hofstee, allen Batavia, het laatste is uit zee terug gekomen. Josphin, Hofker, Suriname. Victoria, de Haan, Napels Twenthe (st.) Huil 16 Dec. Cleaver, Stapleton Newc. Seraphine, Morjan, Sunderl. Zior, Price, Hartlepool. Terug uit zee Victoria, de Haan. Azia, Molenaar. ©EME1TGDE EEHIGTE1T. Te Weetien is in eene zitting der maatschappij lot bevordering der aardrijkskunde met cijfers bewezen dat de toeneming der bevolking jaarlijks 1 pet. bedraagt. Het keizerlijk instituut te Parijs beeft eene groolen zilveren medaille doen slaan met met de beeldtenis van von Humboldt. Te Gouda is een run-, pel en oliemolen afgebrand. Een landbouwer le Rijnsburg heeft aan een kantoor te Amsterdam voor 73 a 80,000 gulden aan kool en uijen afgeleverd. De britsche regering zal aan bel parlement 10000000 o£ aanvragen tot versterking der mariti- me etablissementen. De Ciicassiërs komen voortdurend in groote scharen naar Turkije over. £D73^TB1TTI31T. *t* Heden beviel van eene DOCHTERC. TRAP, ge liefde Echtgenoot van Helder 16 Dec. 1839. Jb. van HOOLWERFF. De ondergeleekende betuigt bij deze haren harlelijken en vvelmeenenden dank voor de vele blijken van deel neming, haar betoond hij het overlijden van haren dierbaren Echtgenoot en Zoon. Nieuwediep 16 December 1859. de Wed. E. BRETZ. geb. VERDOORN. op Maandag den 9 Januarij 1860, des avonds te zeven ure, ten huize van P. SPIGT, in het logement aan de Nieuwe Brug, te Nieuwediepgemeente Heldervan Den OPSTAL van twee WOONHU1SJES, verdeeld in drie Woningen, met de daarbij staande LOODS, staande en gelegen bij de bomvrije kazerne op het Spijkerbuurlje aan het Nieuwediepgemeente Helder, kadaster sectie C, No. 1040, Huis en Erf groot 1 roe 26 ellen, en No. 1041 Huis, groot 54 ellen. Nadere informalien zijn te bekomen ten kantore van Notaris Ahr. P. de LANGE, tc Schoorldavi. SOJarige Echtvereeniging van A. HESTERMAN en A. D. VRIES. Getrouwd A. A. HESTERMAN en D. L. van der HORST Nieuwediep 20 December 1859.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3