G0JH1AST1M OVERSCHOEN! publieke yerkoopiag "publieke verkoopiivg Publieke Verhuring. OPE\BARE YEBKOOPLXG Een netten en welonderhouden INBOEDEL Bij n. pbl\s, in de Zuidstraat Be navolgende Landerijen Huisraad en Inboedel MUZIEK in TIVOLI nieuwediep bij C. bakker Bz —gedrukt bij s. giltjes. op Donderdag 22 December 1859 s'avonds 8 ure, in het lokaal het Noordhollandsche Koffijhuis aan den Hel derten overstaan van den Notaris W. J. HIDDF. BOK van Een HUIS en ERF, benevens nog eene op het laatst genoemde nieuwgebouwde Woning, staande engelegen alhier, aan de Zuidstraat (achterzijde) wijk M, No. 142 en 142a. Eigenaresse de Wed. Corn. Kok. 174 roe 80 el LAND in den Helderschen polder, sectie A, No. 7552. Eigenaar de heer J. van Herwerden. 2. 40 roe LAND aldaar, sectie A, No. 754. 5. 50 roe 10 el dito sectie A, No. 625 Eigenaar de heer 11. Prins. 4. 2 bunder 50 roe dito bij den Huisduiner Fortwegsectie B, No. 282. 5. 1 bunder 92 roe 90 el dito aldaar sectie B No. 282a. Afkomstig van J. Bier en K. Hoogvorst. 6. 44 roe 60 el BOUWLAND, in den Helder schen Polder, sectie A, No. 652. Eigenaar Pieter Peterse. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voornoemd. De goederen kunnen daags vóór de verkooping ter voor schreven plaatse worden bezigtigd. Op Maandag den 19 December 1859, des voormiddags ten 10 ure, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis aan den Helderten verzoeke van Mevrouw de Wed. HUIGENS ten overstaan van den Deurwaarder H. P. LIOTARTte houden van: waarouder een Moderne Kanapé, een Maghonijhouten Lin nenkast, dito Toilet en Speeltafels, Ronde en andere Tafel, een Waschtafel met dubbel stel, een Ledikant met behangsel, diverse Fauteuils en Stoelen met Zwarte Paardenharen en andere Zittingen, Spiegels en Schilde rijen, Koper- Tin- Porcelein- Kristal- en Aardewerk. VOORTS eene goedloopende Pendule, Bedden met derzelver toebe- hoorengemaakt Goud- en ZilverwerkKeukengereed schappen enz. achter de rasters, zijn te bekomen Mans- en Vrouwen- tegen een civielen prijs - Men is voornemens op Donderdag 22 De- wl* JiïSa cemker des avonds ten 6^ ure, in het Noordhollandsche Koffijhuis aan den Helderten overstaan van den Notaris P. A. BEETS, in het openhaar te verTtoopen gelegen in den Polder van den Helder en Huisduinen bij het kadaster bekend lo. In sectie B. No. 255 groot 2 Bunders 77 Roeden 20 Ellen. 259 1 Bunder 04 Roeden 20 Ellen. 240 1 Bunder 54 Roeden 20 Ellen. 241 1 Bunder 29 Roeden 60 Ellen. Deze perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna te zamen in één koop worden aangeboden. 2o. In sectie A. No. 646 groot 1 Bunder 20 Roeden 20 Ellen. 689 51 Roeden 90 Ellen. 5154 20 Roeden 70 Ellen. Alle welke Landerijen behooren tot de nalatenschap van wijlen Vrouwe M. M. van Marle, eerder weduwe den Heer C. van Herwerdenlaatst weduwe den Heer J. Hooglantnu onlangs te Helder overleden. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Nieuwediepgemeente Helder. op Dingsdag 20 December 1859, 's morgens 10 ure, op de Binnenhaven alhier, voor het huis, bewoond door den Heer M. J. ROOD, ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, van divers PORCELEIN, SCHILDERIJEN, ANTIQUITEITEN, en wat verder zal worden aangeboden. Daags vóór den verkoop te bezigtigen. op Zondag den 18den December 1859. Entrée vrij. Aanvang 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4