M 102. é<X HELDERSCI1Ë en MWEDIEPER COURANT. DONDERDAG 22 DECEMBER. typ v*lVi8<* ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuivediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedercn regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsing 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever Het nommer van l Januarij e. k. zal, even als in vo rige jaren, zijne kolommen openstellen voor eenen hcil- wensch aan Verwanten, Vrienden, Bekenden en Begun stigers, onderteekend door eene alphalielische lijst van hen, die daartoe vóór Donderdag den 29 dezerdes- middags ten 12 «re, hunne namen en kwaliteiten aan den Uitgever dezer Courant, of aan de Heeren L. VEBHEY en J. A. S. de Veije van BUUREN opgeven. Van eiken onderteekenaar wordt gevorderd de vooruit betaling van 30 Centen, ten voordeele van de armen in deze gemeente. 1TXETTWSTIJDI1TGE1T. HELDER en NIEUWEDIEP 21 December 1839. Gisteren werd door de rederijkerskamer Olympia alhier, hare tweede huilengewone vergadering in dezen winter gehouden. Het dramatisch gedicht Trouwe in Ontrouw van W. J. Hofdijk werd zeer verdienstelijk opgevoerd. In de tweede afdeeling werden de volgende dichtstukken» voorgedragen: 1. Jufvrouw Klaarlje van Juliano2. Op Krukken van J. van Heers\ 5. Schoolmeesters onderwijs voor de Jeugd. Niettegenstaande het ongunstige weder werd deze feestelijke vergadering door een groot aantal kunstlievende leden met hunne dames bijgewoond. Z. M. heeft pensioen verleend aan de rijksveldwachters, J. Kwinkelenberg/2Ö9G. Kuyper of Kuiper 199. In de Leidsche Courant treft men ccnige statistieke bij zonderheden aan, waaruit blijkt, dat van de 3030 jongens en 5177 meisjes van 6 tot 14jaren, tot de bevolking van Leiden behoorende, 1037 jongens en 1445 meisjes aldaarlgeen onder wijs genieten. In den loop dezer week heeft er binnen de gemeenle Westervoort een droevig ongeluk' plaats gehad. Een jongentje van 4 of 3 jaren speelde des avonds in de ouderlijke woning met een touw; terwijl het daarmede achteruil liep, viel hel op of over een pot met kokend water, met het noodlottig gevolg, dat het, deerlijk gebrand, den volgenden ochtend is overleden. De persoon J. J te Appeldoornkwam dezer da gen in zwaar beschonken toestand te huis, terwijl zijne vrouw reeds te bed even eens gesteld was. J. schijnt zijne plaats bij den brandenden haard te hebben genomen, met dat ongeluk kig gevolg, dat hij voorover in het vuur is geraakt en zich op de jammerlijkste wijze heeft gebrand, zoodat men aanzijn be houd wanhoopt. De vrouw van J. heeft van het gekerm en het geschreeuw van haren man niets vernomen en zoude waar schijnlijk haren roes eerst hebben uitgeslapenzoo niet de bu ren uit den slaap gewekt en op hel rumoer aangesneld te hulp waren gekomen en haar wakker gemaakt. Door den Minister van Oorlog zijn de chefs van alle corpsen des legers gcmagligd, om alle localen der casernen, waar troepen gehuisvest worden, te doen verwarmen, en zulks in bet belang van de gezondheid der manschappen, zijnde tot dat einde door Z. M.bij besluit van den 11 den dezer, de noodige gelden toegestaan. Den I7den j. 1. des avonds omstreeks 6}- ure heeft het fluiten eener stoombootdie het Noord-Hollandsche Kanaal pas seerde, het sein gegeven, dat de draaibrug, bij de vriesche pont aldaar, moest geopend worden. De brugwachter aan dat sein geen gehoor gevende, en de loods in den waan gebragt, dat de brug geopend was beeft de vaart voortgezel, waardoor een gedeelte van de brug ter lengte van ongeveer 2| el, verbrijzeld werd, en daaraan door onoplettendheid van den brugwachter merkelijke schade is aangebragt Aan de Gron. Cour. wordt geschreven, dat pogiugrti, om de beslissing in de zaak der spoorwegen door de Eotite,. ;v V V 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1