Kamer te verschuiven en de spoorweg-ontwerpen niet vóór Jauuarij meer in behandeling le nemen, zullen mislukkende spoorweg-ontwerpen, die reeds na de begroolingswctlen aan de orde zijn gesteld, zouden dus nog vóór Januarij ter tafel ko men en waarschijnlijk worden afgehandeld, üe Gron. Cour. voegt bij deze mededecling, dat hoogst waarschijnlijk 22 le den der Eerste Kamer zullen voorstemmenheigeen dus de kleine meerderheid zou wezenwant de kamer lelt 59 leden. Zou dus ook het localiteits-belang in de Eerste Kamer ze gevieren Het zou in waarheid eene ramp voor 't Vaderland zijn. Moei de ontevredenheid op vele bclangerijke punten des lands groot blijven omdat millioenen schats uit 's land kas wor den bestemdniet om voor het algemeen belang te worden besteed, maar om le strekken ten voordeele van bepaalde land streken, die dooide helft der leden inde Kamers, plus enkelen, worden vertegenwoordigd, de positie onzer Oost-Indische builen bezittingen is, ook al blijft Java, naar we hopen mo gen, rustig, in gcenen deele zoo, dat men op de Oost-Indi sche baten voortdurend op die wijze zou mogen rekenen, als de regering dit doet. De heer Conslantin Tischendorf te Diesden, heeft een berigl gegeven omtrent een Grieksch handschrift van den bijbel, in het begin van Februarij dezes jaars, door hem in het Sinaï-klooster te Cairo gevonden. Het wordt voor hel oudste van die geschriften gehouden. Toen hij reeds de bewerking van hel handschrift ter onvervvijldcr uitgave ondernomen had, kwam een aantal vreemdelingen op het gerucht daarvan le Cairo. Er werden door hen groote aanbiedingen voor het handschrift gedaan, maar het bestuur des kloosters antwoordde dat het klooster rijk genoeg was, om het aangeboden geld te kunnen ontberen, en dat, wanneer men van hel handschrift afstand zou willen doen, het den keizer van Rusland, den steun en beschermer der orthodoxe kerk, als een hulde zou worden aangeboden. Aan dit voornemen is het Sinaïkloosler trouw gebleven. Het handschrift bevind zich thans in handen van den lieer Tisschendorfdoor wiens zorg deze voor de christelijke kerk onwaardeerbare schat onverwijld op het doel matigst zal uitgegeven worden. De heer Dixon, roomsch-katholiek primaat in Ierland, heeft zich hevig legen den keizer der Franschen uitgelatenen hem de oorzaak genoemd, van den roof der Romagna aan den pauselijken sloel gepleegd." Na zich beklaagd le hebben over den dwang, die der drukpers in Frankrijk wordt aange daan, daar de regering verbood de bisschoppelijke mandemen ten op le nemen, besloot die geestelijke met de voorspelling dat, indien het congres den afval der Romagna bevestigde, de ster van Napoleon zou tanen, en hem niet meer een Magen ta of Solferiuo, maar een Walerloo slaat le wachten. In het algemeen overzigt zegt het Bataviaasch Handels blad; a Met de grootste belangstelling en de hartelijkste wen- schen voor eene goede uitkomst, heeft men de expeditie naar Boni zien vertrekken. De opperbevelhebber is met het parti culier stoomschip Ocnarang vooruitgegaan naar Soerabaija. Indien de laatste beriglen van Celebes juist zijn omtrent de daar heerschcnde tweedragt tusschen de vorsten, die deel uil maken van den bond (volgens het Bongaisch contract), dan mag men een spoedig einde verwachten vau de verwikkelingen op Celebes, want het tijdstip is, ook aangaande de weersge steldheid gunstig, en dal met doortastenden spoed zal gehan deld worden, betwijfelt niemand. De Patrie meldt, dat Rusland, Oostenrijk en Pruissen hebben verklaard, zich niet op het congres door hunne minis ters van buileulandsche zaken le zullen doen vertegenwoordigen, indien Engeland niet een waardig lid van het kabinet tot plenipolenlaris benoemd. Vorsl GorlschakolT zou reeds gewei gerd hebben voor zijne benoeming lot gevolmagligde. Er is dezer dagen te Parijs een zonderling man gestor ven, met name Largois, woonachtig op den boulevard Mont- parnasse. Largois moet een hoofd gehad hebben zoo groot als een domkerk, om er zooveel in le bewaren als hij deed; hij was schilder, graveur, dichter en muzijkant. Nooit heeft hij echter iets van zijne kunstvoortbrengsels in het licht gege ven, alleen zijne weinige vrienden kennen zijn talent. De man was zonderling, maar zijn lol was het niet minder. Hij werd te Parijs geboren den lOden Dec. 1759 te een uur 's na middags, en overleed ie Parijs op den lOden Dec. 1859 ook ten een uur 's namiddags. Dus had hij juist, op klokslag af, 100 jaren geleefd. Een horologiemaker zou het niet beter berekend en gemaakt hebben. De Morning post verklaart zich op beslisscnden toon tegen het plan tot doorgraving van de landengte van Suez en zegt dat lord Pahncrslou nimmer zijne toeslemming zal geven, dat er een fransch Gibraltar worde opgerigt. Hetzelfde blad ver klaart wijders, dat de verleening van den door den heer Lesseps verlangden firinan gelijk slaat met eene losscheuring van Egypte van het Otlomanisscbe rijk, ten voordeele van Franrijk. De weigering der Porie moet derhalve als eene zeer wijze daad wor den beschouwdwelke door Engeland ondersteund zal worden. De andere mogendheden hebben hel regt niet, de Porie dwang aan te doendie daarenboven op Engclauds bijstand kan reke nen. Onlangs is in de nabijheid van Sluhliwissenburg eene voor rekening des keizers vau Oostenrijk opgerigte kapel inge wijd, ter nagedachtenis aan graaf Zichydie in 1849 op last van Görgey le dier plaatse werd opgehangen. Thans verneemt men dat le gelijkertijd te Peslh eene tegenovergestelde demonstratie plaats greep. Onderscheidene hongaarsche magnaten verzamelden zich namelijk in nationaal costuuin in de Franciscaner kerk aldaar om eene lijkmis voor de negen te Arad ter dood gebragte re volutionaire generaals te vieren. Na afloop vau de mis ging men in de meeste orde en stilte uiteen. De kerk was door mi litairen en eene groote volksmenigte omringd doch de plaatse-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2