GEMECTGDE 3EB.IGTE1T. lijke autoriteit onthield zich van elke poging om de demonstra tie te verhinderen. Den 1Sden dezer heelt de pleglige opening plaats gehad van den spoorweg tnsschen Keulen en Mainz, welke door prins Friedrich Wilhelm van Pruissen, de groothertog van Hessen Darmstadt en een aanzienlijk getal genoodigden uit de aangrenzende bondstaten, alsmede uit Frankrijk en Belgie, werd bijgewoond. Hel feest is in de beste orde afgeloopen. Bij hel feestdiner werden toasten op de wederzijdsche landen en regeringen uilgcbragt, waarop inzonderheid door prins Fiie- drich Willielin niet korte maar hartelijke woorden werd geant woord, die een heildrouk op de Rijnprovincie instelde. De geestdrift was algemeen. De politie te Napels gaal al zeer ruw te werk; zij houdt op klaar lichten dag de personen op de publieke straat aan en visiteert ben. De sardinische consul, de heer Fasciottio, is onlangs des avonds aangehouden en naar het bureau van politie gebragt, doch onroiddeiijk weder in vrijheid gesteld. Prins Jeröme verkeert in groot levensgevaar, en de ge- ueesheeren hebben weinig hoop; de keizerin vertoefde verschei dende uren aan de sponde des lijders. De keizer is zijn oom in den loop van den dag driemaal komen zien. De finantiele toestand van den pauselijken staat gelijkt veel op een finanlielcn nood. Dit wordt toegeschreven aan de afscheiding van de Romagna, welke provincie het meest aan de pauselijken schatkist opbragt. Eene leening bij het huis Roth- schild is naar men zegt reeds afgesprongenen bij andere Is raëlitische bankiers zal de regering zich niet met een verzoek wagen, daar zij voor eene weigering vreest, tengevolge van het voorgevallene met hel kind van den heer Morlara. Van den kant der geestelijke orden, die geld genoeg bezitten, is niet veel te verwachtenzoo als vroeger reeds meermalen is gebleken. Daar koningin Maria Chrislina eene som van een millioen kroonen aan de regering heeft gezonden, kan er in de dringendste behoeften worden voorzien. Aan de Hamburtjer ISachricht.cn wordt uit Kiel het volgende gemeld: Wij vernemen uitgaede bron, dat van de russische zijde den Koning van Denemarken het instellen van een mede-regentschap is aangeraden. Natuurlijk is deze raadge ving in de meest vriendschappelijke bewoordingen vervat. Het voornaamste opperhoofd der bergvolken op den regter- vleugel van den Caucasus, Mohamed Amin, heeft zich aan het russisch gezag onderworpen. Ten gevolge hiervan is de ge- heele bevolking van dit land ouder den russischcn scepter ge bragt. Eene vrouw vermaakte zich dezer dagen te Parijs met haar zoontje te slingeren voor een venster der eerste verdieping. Eensklaps ontviel haar liet kind, doch het kwam, zonder zich te bezeren, op den omgcspitlen holgrond neder. Ongelukkig trad haar man binnen en riep uit: »God, mijn kind is dood!" Pe uitroep maakte de moeder radeloos. Zij sprong het kind door het vensteren brak haar linkerbeenzoodal het waar schijnlijk zal moeten afgezet worden Uit Napels wordt berigt, dat aldaar in den nacht van den 12den op den loden een aantal arrcslalien hebben plaats gehad, waaronder onderscheidene aanzienlijke personen, beschuldigd van heimelijke inschrijvingen ten behoeve van Garribaldi bevor derd te hebben. Door de politie zijn eenige lijsten van inschrij ving in beslag genomen; de verspreiders van photographische portretten van Garribaldi worden opgespoord. Ook de sardini sche consul is, hoewel bij vergissing, in hechtenis genomen, doch weer in vrijheid gesteld. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEDWEDIEP, 18 Dec. Admiraal Trömp, van Tubergen, Batavia, 1. v. Portsmouth, Northern Light Marshall, Soerabaija 19 Dec. Gothe- borg, Bjorck, Batavia, 1. v. Cowes. Regina, Lelyveld, Tjilatjap, vertrok 8 Aug. Ranger (stLonden. 20 Dec. Victor, Thue, Fredenkshalt. Rato, Meijer, Sunderl. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 18 Dec. Victoria, de Haan, Napels, is nit zee terug komen. Diana (stLonden. Eupatoria, Petley. Newc. 19 Dec. Niets. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 20 Dec. W.S 2J- pc. 65j|. 5 pc. 75*. 4 pc. 97J. Spanje. pc. 52J-. builenl. 5 pc. binnenl. 5pc. 411. Rusland. 1816, 5 pc. 105£. 5 pc 102^. 1829, 5 p. 85. Oostenrijk, melall. 5 pc. 55,36. amst. 5 pc. 74. nati onale 1854 5 pc. 60. melall. 2j pc. 29j-. Tusscheu de Spanjaarden en de Mooren van Marokko heeft een bloedig treffen plaats gehad. Men verzekert, dat door kardinaal Aulonelli, namens den Paus, hel congés te Parijs zal worden bijgewoond. De bevolking van Wuadland heeft bare toestemming tol wijziging van dc constitutie geweigerd. De directie der nederlandsche bank zal eenige verandering doen brengen in den vorm der bankbillellen. De garnizoenen in Hongarije zijn aanmerkelijk versterkt. Er schijnt eenige on- eenighcid te zijn ontstaan in bet engelsche kabinet, hetgeen ook oorzaak moet zijn van de vertraging van het congres. Hel kasteel Frederiksberg van den koning van Denemarken is tot den grond afgebrand. Z. M. was op de plaats des onheils tegenwoordig en bestuurde zelve de maatregelen tot blussching. De gemeente Ouslerhout in Noord-Brabaud zal ook doorgas worden verlicht. De zweedscbe rijksdag heeft voor de vrij heid van Italië verklaard. Te Portsmouth zullen in het be gin des volgenden jaars weder twee groote linieschepen van sta pel loopen. Bij den engelschen gezant te 's Gravenhage heeft een groot diner plaats gehad. De prins van Oranje heeft te Parijs ceu bezoek bij prins Napoleon afgelegd. De koning van Zweden is vau zijne reis te Stokholm wedergekeerd. -•

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3