£D VEHTB1TTXE1X. PUBLIEKE VEBKOOPIXG van Groncl in de Nienwstad. Nieuwediep op Harlingen Oud-Carthagena's BERG-PLANTEN-OLIE, -■5-i ■s S s. 1 0 uur. Als gcvolmagligde van Rusland op het congres te Parijs wordt prins Gortschakoff genoemd. Prins Jeröine is onpasselijk. Vóór en tegen de spoorwegwetten komen dagelijks bij de Eerste Kanier der Staten-Generaal onderscheidene adressen in. Door de beijersche regering zijn pistolen van eene nieuwe constructie aangeschaft, uitgevonden door den thans te Munchen wonenden engelschen kapitein Charles Tobias. Met deze pis tolen kunnen in ééne minuut 12 schoten gedaan worden. *Jt* Voorspoedig bevallen van een welschapen ZOON A. H. SCHLüTER (KNOTTNERUS). Nieuwediep 20 December 1830. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder daartoe gemagtigdzijn voornemens op Zaturdag den 24 December 1839, des avonds ten 7 ure, in het Noord- hollandsche Koiïijhuis te Helderten overstaan van den Notaris P. A. BEETS, in bet openbaar te verkoopen 24 PERCEELEN GROND in de zoogenaamde Nieuw- stad of het Stroodorp onder de gemeente Helder gelegen aan het Heldersche Kanaal en op het terrein afgebakend. De verkoopsvoorwaarden en de kaart van de te ver koopen perceelen zullen veertien dagen vóór den verkoop ter inzage liggenten kantore van voornoemden Notaris te Nieuwediep, <5^^* Eene WEDUWE van 37 jaren, van de P. G.biedt zich aan als HUISHOUDSTER, in een fatsoenlijk huisgezin, hier of elders. Adres bij den Uilgever dezer. Door de ingevallen vorst is de geregelde dienst van het GESTAAKT, tot nadere aankondiging. Nieuwediep 20 December 1859. T. METS. Talrijke proefnemingen en de vleijendste certificaten bevestigen de onfeil bare gunstige gevolgen ran het gebruik dezer Haarolie tegen vroegtijdig grijs worden en het uitvallen van het haar. Als gewone Haarolie gebruikt, waartoe 3 a 4 fleschjes per jaar voldoende zijn, is het een zeker voorbe hoedmiddel tegen het zoo lastige als onaangename uitvallen der haren het behoudt en bevordert het leven en do groeikracht van het haar zoo volkomen, dat men daardoor de vroegtijdige grijsheid voorkomt, die zoo menig nog krachtvol man ontsiert De prijs is GO Cts per fleschjo. Hoofd-Dépóthouderte Delft bij A. Brcetvelt A SS en verder bij Te Nieuwediepuitsluitend bij H. D. SCHLüTER. Am sterdam, H. J. Reuken. Eijerland (Texel), Wed. R. Jongciling. Schagen, S. Keet. Edam, G. A. Köhne. Zuidscharwoude G. W. Böllger. BarsingerliornJ. 11. Upman. in de Rijp, B. D. van Weede. Alkmaar, D. Boots. Purmerend, W. en B. Wiebols. Venhuizen, Geb. Frese. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELOElldoor den heer C. van der Sterr. Barometer Thermometer - Damnkrinss- C Magnetische C stand stand toestand c -O Declinatie of CU in m llim ïn Celsius-araden Plaats gehad U Q Miswijzing va t— •o t- gl. het Kompas c O i H hebbende SiS - a Des namid •i-> C_ 3 Des daags. Des nachts. 2 3.3 ÜP «i Cd 1 H Windrigtingen. O w -c "t- to G co dags 2 ure. O Gemidd. Des middags -9, '53 H 3 —1 Pi ■S a a es 5 e X. -o c 1®® c •- a .2 Naar het Co a CU t— O per t "1 3 e J S O -o 'S D. a O O etmaal. Hoogste Laagste Hoogste. Laagste. w JS 5 5" V v O eo «J w (Regtwijzend.) 'J Westen. O 9 780.57 779.81 5 5 0.0 0.5 —0.2 0.86 5.1 +31° olz. O. otz. 6.70 12 0 0.0 0.5 18 50' 0" 18 10 784 15 784.49 0.2 17 -0.3 2.2 93 4.8 +57 utz.ozo.olN.otz. 1.62 4 8 0.0 18 52 10 25 11 777.99 778.95 —2.0 -4 0 5.5 -4.8 99 4.4 97 /.O.zlw. W. WlN. 1.12 9.5 co CD os 18 51 50 27 12 7" 1.00 770.28 5 9 2.7 4.0 1.6 91 6 6 +23 NNW. NlO. NlW. 5.27 9 0 18 49 45 13 706 21 707.18 2.2 -2.0 -0 9 -5 0 96 5.5 +49 NNO.ZZO.N ZtO.O. 0.58 2.5 -0 O O -1 18 59 0 53 14 737.83 757.70 -0 2 - 2 6 -0.5 —7 2 98 50 +64 /.ZO. O. NtO. Z.O. 5.40 18.0 O 3 18 49 0 28 15 759.57 760.08 -0.5 -10.8 -0.0 14.2 88 5.7 +57 ONO.NNO O ZlO Z. 2.07 11.5 18 56 0 57 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4